Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: Tirsdag den 07. maj 2019

Tid: Kl. 17:00

Sted: Mødelokale 1, forhallen

Indkaldelse :

 • Formand Steen Christiansen (A)
 • Paw Østergaard Jensen (A)
 • Leif Pedersen (F)
 • Hediye Temiz (B)
 • Lars Gravgaard Hansen (C)
 • Kenni Flink Gosmann (Å)
 • Brian Palmund (V)
 • Helge Bo Jensen (Ø)
 • Danni Olsen (O)


Indholdsfortegnelse

1. BSU/ØU/KB - Lukning af daginstitutionen Rosenly

1. BSU/ØU/KB - Lukning af daginstitutionen Rosenly

Anledning

Som følge af overgrebssagen i Rosenly har der været arbejdet målrettet på at få styrket samarbejdet og det pædagogiske miljø børn indgår i. Det nuværende pædagogiske miljø for børnene i Rosenly vurderes ikke at støtte børns udvikling, læring og trivsel tilstrækkeligt. Lederen stopper efter et år, fordi hun vurderer, at det ikke er muligt at udvikle institutionen i den ønskede retning.

Sagsfremstilling

På baggrund af en vurdering af de handleplaner, der har været igangsat siden 2017 og på baggrund af vurderinger fra nuværende leder, fra ekstern konsulent, fra internt tilsyn og fra PPR, så er konklusionen, at det ikke er lykkes at skabe tilstrækkelig kvalitet for de børn, der går i Rosenly. Det vurderes ikke, at kunne lykkes i de nuværende rammer.

 

Der er en dominerede kultur i Rosenly, der ikke støtter organiseringen af en pædagogisk udviklende hverdag for børnene. Der er ikke i tilstrækkelig grad opmærksomhed på børnenes behov. Det vurderes, at der er for lidt nærvær, for meget konflikt og for stor utryghed blandt børnegruppen. Herudover er der et meget højt sygefravær blandt personalet.

 

Direktørområdet vurderer, at børn og personale har brug for at blive rammet ind i en sund professionel kultur i andre af kommunens dagtilbud.

 

Historik 

Marts 2017

Ledelsen blev fritaget for tjeneste, en leder udlånt fra andet dagtilbud varetog ledelsen.

KL undersøgelsen blev bestilt. Heri fremkommer det, at der har en været mangelfuld ledelse og tale om et dagtilbud, der ikke bar præg af særlig høj faglighed.

Børn og forældre støttes i form af støtte og vejledning fra PPR og Familiehus. Institutionen støttes med af ekstra vikarer.

 

August 2017

Ny midlertidig leder blev konstitueret.

 

November 2017

Pædagogisk tilsyn.

 

Januar 2018

Fast souschef ansættes.

 

Maj 2018

Fast leder ansættes og arbejdet med kulturændring og styrket pædagogisk kvalitet blev derefter igangsat. Med inddragelse af bestyrelsen.

 

September 2018

Procesplan vedrørende samarbejdsvanskeligheder mellem medarbejdere og ledelse udarbejdes af Afdelingen for dagtilbud, denne omfatter bl.a. faglig hjælp til personalemøder med fokus på styrket samarbejde og faglighed. Dialoger om mødeplaner og analyse af timesammensætning. Dialoger om TRIO opgaver.

 

September 2018/januar 2019

Ekstern observation af pædagogisk kvalitet.

 

November 2018

Ekstraordinært pædagogisk tilsyn over tre dage.

 

Januar 2019

Sprogpædagogen arbejder i Rosenly for at styrke det pædagogiske læringsmiljø, herunder sprog.

  

De interne og eksterne vurderinger af det pædagogiske miljø for børn i Rosenly peger på, at det pædagogiske miljø ikke i tilstrækkelig grad er forbedret. Rosenly bærer præg af en kultur, hvor der generelt er for lidt fokus på at være opsøgende og indlevende i forhold til børnegruppen samlet set. Fagligheden, engagementet og efterlevelse af aftaler er ikke blevet ændret i tilstrækkelig grad. Børne- og læringsmiljøet vurderes ikke at være udviklingsstøttende i den grad børnene og deres familier har krav på.

 

På den baggrund anbefaler direktørområdet, at Rosenly lukkes senest pr. den 1. oktober 2019, og at børn tilbydes plads i en af kommunens andre dagtilbud. Der udarbejdes principper for fordeling af pladser ved Afdelingen for Dagtilbud. Det efterstræbes at imødekomme forældreønsker, og at børn flyttes i mindre grupper. Principper vedlagt som bilag.   

Personalekonsekvenser

Medarbejdere overflyttes til kommunens andre dagtilbud. Det vurderes, at medarbejderne i et andet dagtilbud med en stærkere faglighed kan indgå i positive samarbejdsrelationer og en pædagogisk givende hverdag.  

Kommunikation

Sagen er lukket, da forældrene ikke er orienteret. Sagen vil efterfølgende blive lagt på hjemmsiden.

Sagen sendes i høring fra den 8. maj 2019 og frem til den 29. maj 2019 kl. 9.00 i MED-udvalg, forældrebestyrelse og BUPL. Mens sagen behandles er der lukket for indskrivning i Rosenly. 

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at sagen sendes i høring fra den 8. maj 2019 og til den 29. maj 2019 kl. 9.00,
 2. at Rosenly lukkes senest den 1. oktober 2019,
 3. at tids- og procesplanen godkendes og
 4. at forældre, der har børn i Rosenly, kan overflyttes uden at de nuværende visitationskriterier følges, og der er mulighed for merindskrivning i begrænset omfang i de nærliggende dagtilbud.  

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 7. maj 2019, pkt. 1:

Tiltrådte at sende sagen i høring.

Mehmet Kücükakin (F) undlod at stemme.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning

Tiltrådte at sende sagen i høring.

Leif Pedersen (F) undlod at stemme.

Tilbage til toppen