Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Miljø- og Byudvalg

Dato: Mandag den 17. juni 2019

Tid: Kl. 16:45

Sted: Mødelokale 915, Blok C, 2. sal

Indkaldelse :

  • Formand Leif Pedersen (F)
  • Jørn Jensby (A)
  • Dogan Polat (A)
  • Qasir Mirza (A)
  • Lars Gravgaard Hansen (C)
  • Allan Høyer (O)
  • Lene Rygaard Jessen (Ø)


Indholdsfortegnelse

1. MBU/ØU/KB - Nye klubbygninger - Svanen og Bakkens Hjerte - forhandling
2. Orientering fra forvaltningen

1. MBU/ØU/KB - Nye klubbygninger - Svanen og Bakkens Hjerte - forhandling

Anledning

De to nye klubbygninger har været sendt i udbud og det videre forløb skal nu besluttes.

Sagsfremstilling

Entreprisen med at bygge de to ny klubbygninger har været  i udbud i henhold til mødesagen "MBU/ØU/KB - Nye Klubbygninger - mageskifte klub Svanen og entrepriseaftale (bevilling)", der var på MBU den 21. maj 2019, ØU den 11. juni 2019 og som kommer på KB den 18. juni 2019. 

 

Byggeriet af de 2 nye klubbygninger har været sendt i såkaldt tidlig udbud i omvendt licitation, dette betyder, at der allerede i udbuddet er sat en maksimal pris for, hvor meget det samlede byggeri må koste.

 

Der var indbudt 5 firmaer. De 3 af firmaerne meldte i ugerne inden tilbudsdatoen, at de ikke kunne bygge de ønskede bygninger indenfor den afsatte ramme. Det fjerde firma meldte fra om formiddagen på tilbudsdagen.

Det femte firma afgav bud, men økonomien lå over den fastsatte pris. Dette medfører, at tilbuddet reelt er ukonditionsmæssigt. Dog er der, efter udbudsloven (reglerne nedstammer fra udbudsdirektivet), den situation, hvor man i offentligt eller begrænset udbud ikke har modtaget egnede tilbud, mulighed for at overgå til forhandling med en eller flere af dem som har afgivet tilbud.

 

Totalrådgiveren Vandkunsten og Steensen Varmning har vurderet det indkomne tilbud. De vurderer, at det er et godt tilbud, som tydelig viser, at entreprenøren har forstået projektet og kommunens ønske om at bygge bæredygtigt og miljørigtigt.

 

Forvaltningen ønsker derfor at offentliggøre en bekendtgørelse om, at kommunen ønsker at indgå i forhandling med den bydende. Forhandlingen vil omfatte omfang og kvalitet af klubbyggerierne.

 

Da der oprindelig blev afsat budget til byggeriet af 2 nye klubbygninger, var forudsætningerne, at der skulle bygges 1200 m3 i alt.

I forbindelse med udarbejdelse af byggeprogrammet blev antallet af samtidige antal brugere i institutioner optalt og ud fra analysen af antal børn og øvrige funktioner i bygningerne blev byggerierne sat til 1500 m3 i alt.

 

Da der ikke er grundkøb eller lignende i de 2 projekter, havde forvaltningens bygherrerådgiver beregnet, at det ud fra de kendte byggetal, var muligt at bygge de 1500 m3 indenfor budgettet, der pt. er 19.733 kr. pr. m3. I denne beregning primo 2018, var der ikke afsat ekstra til de høje byggepriser, der ses i markedet i dag.

 

Forvaltningen er blevet bekendt med, at byggepriserne i øjeblikket er højere end normalt og at det vil blive svært, at få klubberne bygget indenfor det nuværende budget. Baseret på tal fra andre lignende byggerier og det modtagne tilbud kan der mangle op til 5,5 mio. kr. i alt for at bygge de 2 klubber på det ambitionsniveau, som Albertslund Kommune har. Dette vil så svare til en pris på 35,1 mio. kr. svarende til 23.400 kr. pr. m3.

 

Denne forhandlingsperiode vil forlænge byggeperioden med op til 2 måneder og hvis forhandlingerne ikke lykkes, kan det blive nødvendigt at genudbyde i en ny form og der vil gå længere tid.

 

Forvaltningen forelægger udkast til kontrakt på MBU/ØU/KB.

 

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 18. juni 2019

Entreprenørens bud er vedlagt. Bilaget er lukket.

Kommunikation

Bilaget er lukket, da det er et fortroligt bilag, idet det indgår i en igangværende tilbudsproces.

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

  1. at forvaltningen indgår i forhandling med den bydende.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet udvalget ønskede entreprenørens bud vedlagt.

 

 

Tilbage til toppen

2. Orientering fra forvaltningen

Anledning

Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse.

Sagsfremstilling

A. AMC samt jord på Hyldagergrunden

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

  1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Notat om AMC samt jord på Hyldagergrunden Notat om AMC samt jord på Hyldagergrunden
Tilbage til toppen