Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Dato: Mandag den 26. august 2019

Tid: Kl. 17:00

Sted: Lokale 1, Rådhuset

Indkaldelse :

 • Formand Paw Østergaard Jensen (A)
 • Nils Jensen (A)
 • Marianne Burchall (A)
 • Qasir Mirza (A)
 • Leif Pedersen (F)
 • Allan Høyer (O)
 • Helge Bo Jensen (Ø)


Indholdsfortegnelse

1. Tema - Sager hjemvist af Ankestyrelsen 2018
2. SUS - Plan for drøftelse af kvalitetsstandarder
3. SUS/ØU/KB - Forslag fra Enhedslisten vedr. kvalitetsstandard og rengøring
4. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2019
5. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg
6. SUS/ØU/KB - Pensionisternes mærkedage
7. SUS/ØU/KB - Nyt medlem til Udsatterådet
8. SUS/ØU/KB - Tilsyn og årsrapport fra Socialtilsyn Hovedstaden
9. SUS - Orientering fra formanden
10. SUS - Orientering fra Børn, Sundhed & Velfærd
11. SUS - Eventuelt

1. Tema - Sager hjemvist af Ankestyrelsen 2018

Anledning

Social- og Sundhedsudvalget har på møde i maj 2019 bedt om temamøde vedrørende sager, der er hjemvist af Ankestyrelsen.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget blev i maj præsenteret for Børne- og Socialministeriets omgørelsesprocent i 2018 på baggrund af tal fra Ankestyrelsen. Omgørelsesprocenten er opgjort på baggrund af andelen af sager, som Ankestyrelsen enten har:

 • ændret (styrelsen ændrer helt eller delvist afgørelsen) eller
 • hjemvist (styrelsen hjemviser sagen til ny behandling).

 

Udvalget ønskede på den baggrund et temamøde med gennemgang af de 5 konkrete sager, der er hjemvist på voksenområdet i 2018. Sagerne præsenteres for udvalget af leder af Socialenheden for voksne Randi Westergaard.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at temaet tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Nils Jensen (A) deltog ikke i mødet.

Bilag

1 Powerpoint Powerpoint
Tilbage til toppen

2. SUS - Plan for drøftelse af kvalitetsstandarder

Anledning

Kommunalbestyrelsen besluttede den 9. april 2019, at de eksisterende kvalitetsstandarder gennemgås på Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsens beslutning lyder: "De eksisterende kvalitetsstandarder gennemgås detaljeret og hurtigst muligt på Social- og Sundhedsudvalget med henblik på at sikre, at den faglige praksis er i overensstemmelse med kvalitetsstandarderne."

 

Kvalitetsstandarderne for voksenområdet i Social & Familie indeholder beskrivelser af Albertslund Kommunes tilbud og serviceniveau for voksne med særlige behov. Formålet med kvalitetsstandarderne er at sikre ensartethed og tydelighed i visitationen til de enkelte ydelser samt overensstemmelse mellem borgernes behov for støtte, den visiterede ydelse og det, der konkret ydes støtte til.

 

Afdelingen Social & Familie foreslår, at udvalget gennemgår de gældende kvalitetsstandarder tematisk over en længere periode.

 

Afdelingen Social & Familie præsenterer på dette møde kvalitetsstandarderne vedrørende botilbud efter Servicelovens §§ 107 og 108 samt Almenboligloven § 105. Kvalitetsstandarderne præsenteres af leder for Socialenheden for voksne, Randi Westergaard. Præsentationen gives i tilknytning til orientering om ledelsesinformation samt notat om botilbud.

 

Afdelingen Social & Familie foreslår, at udvalget på kommende møder drøfter kvalitetsstandarderne for følgende områder:

 

 • 24. oktober 2019: Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling.
 • 21. november 2019: Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre og forsorgshjem.

 

Udvalget vil herefter blive præsenteret for en plan for, hvornår de resterende paragraffer i kvalitetsstandarderne gennemgås. 

 

Kvalitetsstandarderne skal efter planen revideres i foråret 2020. Forvaltningen vil i den forbindelse understøtte, at kvalitetsstandarderne revideres med blik for eventuelle forskydninger i målgrupper, eksempelvis som følge af iværksættelse af den Forberedende Grunduddannelse (FGU). Forvaltningen vil endvidere understøtte, at kvalitetsstandarderne revideres under iagttagelse af de gældende økonomiske rammer for kommunen.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at planen for gennemgang af kvalitetsstandarder tiltrædes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Nils Jensen (A) deltog ikke i mødet.

Bilag

1 Kvalitetsstandard STU 2018 endelig udgave Kvalitetsstandard STU 2018 endelig udgave
2 Kvalitetsstandard alkohol- stofmisbrugsbehandling 2018 endelig udgave Kvalitetsstandard alkohol- stofmisbrugsbehandling 2018 endelig udgave
3 Kvalitetsstandard Voksne med Særlige Behov 2018 endelig udgave Kvalitetsstandard Voksne med Særlige Behov 2018 endelig udgave
4 Powerpoint Powerpoint
Tilbage til toppen

3. SUS/ØU/KB - Forslag fra Enhedslisten vedr. kvalitetsstandard og rengøring

Anledning

Forslag fra Enhedslisten om, at kvalitetsstandarden vedr. plejeboliger overholdes.

Sagsfremstilling

Forslag om at kvalitetsstandarden vedr. plejeboliger overholdes.

 

I kvalitetsstandarden for plejeboligområdet fremgår det, at rengøringen af fællesarealerne er omfattet af ydelsen "Praktisk bistand - rengøring" og at den er gratis - helt ligesom rengøringen af den private del af boligarealet.

Samtidig opkræves beboerne imidlertid for den samme rengøring over huslejen (som det bl.a. fremgår af svar dateret 23/1-2018 til undertegnede).

 

På den baggrund foreslås, at kommunen sikrer, at kvalitetsstandarden efterleves ved:

- at undlade at opkræve betaling for rengøring af fællesarealerne fremover

- at tilbagebetale allerede opkrævede beløb til vores plejehjem i den periode/årrække, hvor der er administreret i strid med kvalitetsstandarden på området.

 

Desuden indskærpes, at de gældende kvalitetsstandarder skal være let tilgængelige for borgerne via kommunens hjemmeside.

Supplerende sagsfremstilling

Borgmesteren indstiller, at sagen oversendes til behandling i fagudvalget.

 

Økonomi & Stab

Efter Økonomiudvalgsmødet i marts er der vedlagt yderligere notater om udgifter til rengøring i fællesarealer tilknyttet plejeboliger.

 

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, den 18. juni 2019

Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg har modtaget svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende rengøring af fællesarealer. Sundheds- og Ældreministeriet vurderer ikke, at visitation til rengøring af fællesarealer som praktisk hjælp efter Servicelovens §83 ligger i tråd med Servicelovens formål, hvorfor ydelsen til rengøring af fællesarealer ikke er gratis.

 

Det er Sundheds- og Ældreministeriets opfattelse, at rengøring af fælles boligarealer i almene plejeboliger er et fælles anliggende for beboerne. Det er op til beboerne at træffe beslutning om, hvordan rengøringen udføres. Ifølge ministeriet er det mest oplagt og praktisk, at dette gøres i fællesskab, hvorefter udgiften til rengøring af fælles boligarealer indgår som en driftsudgift i huslejen. Svaret fra ministeriet er vedlagt som bilag til sagen.

Kvalitetsstandarden er blevet justeret i forhold til betaling for rengøring af fællesarealer for at sikre lovmedholdelighed.

 

Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg kan på baggrund af svaret fra ministeriet ikke anbefale godkendelse af Enhedslistens forslag.

Indstilling

Enhedslisten indstiller,

 1. at undlade at opkræve betaling for rengøring af fællesarealerne fremover og
 2. at tilbagebetale allerede opkrævede beløb til vores plejehjem i den periode/årrække, hvor der er administreret i strid med kvalitetsstandarden på området. 

 

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling,

     1.   at forslaget ikke godkendes, idet det anses ikke at være lovmedholdeligt.

Historik

Kommunalbestyrelsen

Godkendte at sagen oversendes til behandling i fagudvalget.

 

Beslutning

Udvalget stemte om forvaltningens indstilling:

Stemte for: Leif Pedersen (F), Qasir Mirza (A), Marianne Burchall (A) og Paw Østergaard Jensen (A).

Stemte imod: Helge Bo Jensen (Ø).

Allan Høyer (O) undlod at stemme. 

Nils Jensen (A) deltog ikke i mødet.

 

Bilag

1 Statusnotat om betaling for rengøring på fællesarealer Statusnotat om betaling for rengøring på fællesarealer
2 Telefonnotat - Ældreministeriet Telefonnotat - Ældreministeriet
3 SV: Udgifter til rengøring i fællesarealer tilknyttet plejeboliger SV: Udgifter til rengøring i fællesarealer tilknyttet plejeboliger
4 SV: Udgifter til rengøring i fællesarealer tilknyttet plejeboliger SV: Udgifter til rengøring i fællesarealer tilknyttet plejeboliger
5 SV Vedr. praktisk hjælp i plejebolig SV Vedr. praktisk hjælp i plejebolig
6 Svar fra ministeriet vedr. rengøring på fællesarealer Svar fra ministeriet vedr. rengøring på fællesarealer
7 Juridisk notat Juridisk notat
Tilbage til toppen

4. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2019

Anledning

Godkendelse af kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2019.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden beskriver Albertslund Kommunes serviceniveau på plejeboligområdet. I kvalitetsstandarden er det beskrevet, hvilken målgruppe ydelserne retter sig mod, betingelser for at modtage hjælpen, kriterier og hvilket omfang ydelsen har i Albertslund Kommune.

 

Kvalitetsstandarderne er et redskab, som bruges til at sikre sammenhæng mellem de politiske mål, afgørelser om hjælp og den konkrete hjælp.

 

Kvalitetsstandarderne skal også sikre gennemsigtighed på plejeboligområdet. Borgerne i Albertslund Kommune skal have mulighed for at få kendskab til Kommunalbestyrelsens vedtagelser, så de kan få viden om, hvilken service de er berettiget til. Kvalitetsstandarden for plejeboligområdet lægges på kommunens hjemmeside, når den er godkendt af Kommunalbestyrelsen.

 

I den vedlagte kvalitetsstandard for Plejeboligområdet 2019 er tilpasninger markeret med funktionen 'ændringsmarkeringer'.

 

Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg har foretaget få tilpasninger i den vedlagte kvalitetsstandard. Plejeboligområdets kliniske diætist har præciseret beskrivelserne, som omhandler mad, drikke og måltider, herunder ernæringsvurdering, på plejeboligområdet. Derudover har afdelingen præciseret ydelsesbeskrivelsen omhandlende kost og ernæring med afsæt i præciseringen af reglerne for betaling af sonderemedier.

 

Betaling af sonderemedier og ernæringspræparater

Albertslund Kommune har medio 2018 modtaget brev og informationsmateriale fra Region Hovedstaden, som gør kommunerne i Regionen opmærksom på Sundheds- og Ældreministeriets præcisering af reglerne for betaling af sonderemedier.

 

Det fremgår af brevet fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. remedier til sondeernæring, at borgerne ikke længere skal afholde en egenudgift i forbindelse med, at de har fået lægeordineret sonderemedier. Kommunerne dækker udgifterne til sonderemedier, hvis borgeren er i kontakt med hjemmesygepleje, plejebolig eller anden lignende offentlig institution efter afsluttet sygeforløb, det vil sige, når tilstanden er stationær - altså når sondebehandlingen er afsluttet i hospitalsregi, og borgeren er i kommunalt regi.

 

Konkret betyder det, at borgere i plejebolig vil få dækket alle udgifter til sonderemedier, det vil sige alt udstyr til sondeernæringen, hvis de har fået lægeordineret sonderemedier.

 

Der er fortsat egenbetaling på selve ernæringspræparaterne - altså den mad, der anvendes i sonden. Borgere med lægeordineret sondeernæring vil være berettiget til tilskud i henhold til Sundhedsloven §159. Tilskuddet til ernæringspræparater er fastsat til 60 procent af borgernes udgifter til ernæringspræparaterne. Borgeren er derfor normalt kompenseret med tilskuddet på 60 procent og borgeren afholder selv de resterende 40 procent af udgiften (For mere information se vedlagte bilag om Grøn recept og brev fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. remedier til sondeernæring). Borgere, som kun får sondeernæring, betaler ikke for måltider i servicepakken.

 

Andre tilpasninger

Afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg har præciseret afsnit om visitation til plejebolig, således at borgerne i endnu højere grad kan få viden om muligheden for plejebolig i Albertslund Kommune. Der er også tilføjet et afsnit om den nye plejecenterlægeordning.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, den 7. februar 2019

Helge Bo Jensen (Ø) oplyste, at Enhedslisten (Ø) har fremsendt forslag til Kommunalbestyrelsesmødet den 12. februar 2019 om, at kvalitetsstandarden vedr. plejeboliger overholdes.

 

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, den 27. februar 2019

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 7. februar udbad Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti svar på følgende spørgsmål.

 

1) Helge Bo Jensen (Ø) ønskede oplyst, det personalemæssige ressourceforbrug i forhold til tilberedning af maden.  

De kostansvarlige medarbejdere på plejeboligområdet står for bestilling, modtagelse, afhentning til afdelingerne og tilberedning af maden til frokost. Der er en kostansvarlig medarbejder i hver afdelingen/etage.

Estimeret tidsforbrug til disse opgaver er:

 • Bestilling: ca. 5,5 timer ugentligt
 • Modtagelse x3 om ugen: ca. 2,5 timer ugentligt
 • Afhentning til afdelingerne: ca. 9 timer ugentligt
 • Tilberedning af frokost: ca. 2 timer pr. dag pr. medarbejder

 

Plejepersonalet står for tilberedning af morgenmad og tilberedning af aftensmad samt tilberedning i forbindelse med fødselsdage, mærkedage og fællesarrangementer

Estimeret tidsforbrug til disse opgaver er:

 • Tilberedning af morgenmad: ca. 15 min. pr. borger dagligt. (Morgenmaden tilberedes løbende i takt med at borgerne står op).
 • Tilberedning af aftensmad: ca. 2 timer dagligt pr. afdeling/etage 

 

2) Leif Pedersen (F) ønskede oplyst om der er elmåler i hver bolig.

Der er ikke el-måler i hver bolig på Albertshøj. Der er el-måler i hver bolig i Humlehusene

 

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, den 6. marts 2019

På Økonomiudvalgets møde tirsdag den 5. marts udbad Helge Bo Jensen (Ø) uddybende svar vedrørende det personalemæssige ressourceforbrug i forbindelse med tilberedningen af maden. Det vil sige en sammentælling af hvor mange afdelinger, der er og den samlede økonomi på arbejdstimer til at tilberede maden, når maden produceres et andet sted. Det skal opgøres separat fra tidsforbruget til at hjælpe beboere med indtagelse af maden.

 

Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg har påbegyndt udarbejdelse af svar, men kan grundet den korte tidsfrist ikke give et svar til den videre politiske behandling, fordi det kræver en dybere analyse af området og inddragelse af ledere og medarbejdere.

 

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 8. marts 2019

På Økonomiudvalgets møde den 5. marts udbad Leif Pedersen (F) oplyst om der er elmåler i hver bolig (side 34/Husleje).

Der er en elmåler, som kun forsyner plejeboligerne. Sundhedshus, servicearealer mm. forsynes af andre målere. Forbruget på måleren til plejeboligerne opdeles ligeligt mellem boligerne.

 

Da strømforbruget for boligerne er relativt lavt, og mange beboere bor der i kortere tid, blev det aftalt efter anbefaling fra OK-Bolig, at der opkræves efter forsyningsselskabets aconto fordelt pr. måned. En sådan forholdsvis simpel fordeling af forbruget er enkel at administrere, og der spares derfor udgifter til administration til OK-Bolig. Det ville have kostet mere i administrationsbidrag til OK-Bolig, hvis der skulle laves særskilt opgørelse ved hver fraflytning.   

 

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 13. marts 2019

Vedlagt statusnotat om betaling for rengøring af fællesarealer.

 

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, den 21. marts 2019

Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg har udarbejdet oversigt vedrørende det personalemæssige ressourceforbrug i forbindelse med tilberedning af maden opgjort på de enkelte afdelinger samt den samlede økonomi. Oversigten er vedlagt som bilag til sagen.

 

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, den 18. juni 2019

På kommunalbestyrelsesmødet den 12. februar stillede Enhedslisten forslag om at undlade at opkræve betaling for rengøring af fællesarealerne for borgere i plejebolig, og at tilbagebetale allerede opkrævede beløb til vores plejehjem i den periode/årrække, hvor der er administreret i strid med kvalitetsstandarden på området.

 

Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg har modtaget svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. rengøring af fællesarealer. Sundheds- og Ældreministeriet vurderer ikke, at visitation til rengøring af fællesarealer som praktisk hjælp efter Servicelovens §83 ligger i tråd med Servicelovens formål, hvorfor ydelsen til rengøring af fællesarealer ikke er gratis.

 

Det er Sundheds- og Ældreministeriets opfattelse, at rengøring af fælles boligarealer i almene plejeboliger er et fælles anliggende for beboerne. Det er op til beboerne at træffe beslutning om, hvordan rengøringen udføres. Ifølge ministeriet er det mest oplagt og praktisk, at dette gøres i fællesskab, hvorefter udgiften til rengøring af fælles boligarealer indgår som en driftsudgift i huslejen. Svaret fra ministeriet er vedlagt som bilag til sagen.

Kvalitetsstandarden er blevet justeret i forhold til betaling for rengøring af fællesarealer for at sikre lovmedholdelighed. Vedlagt er således en ny udgave af kvalitetsstandarden, som er afstemt med svaret fra Sundheds- og Ældreministeriet samt Social- og Sundhedsudvalgets beslutning af 7. februar 2019.

 

Kommunikation

Sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at kvalitetsstandarden for plejeboligområdet 2019 godkendes.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 7. februar 2019, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen, idet følgende ændringer indskrives:

side 3/ sidste afsnit - den oprindelige tekst bibeholdes men, der skrives 60 dage i stedet for 2 mdr.

side 9/ 3. afsnit - Sonderemedier staves korrekt.

side 34 - Ordet "DONG" ændres til "Ørsted".

 

Der ønskes svar om muligt til Kommunalbestyrelsesmødet:

Helge Bo Jensen (Ø) ønskede oplyst, det personalemæssige ressourceforbrug i forhold til tilberedning af maden (1. afsnit/side 9).

Leif Pedersen (F) ønskede oplyst om der er elmåler i hver bolig (side 34/Husleje). 


Økonomiudvalget, 5. marts 2019, pkt. 9:

Tiltrådte indstillingen.

 

Til den videre behandling blev aftalt en beregning af, hvor mange afdelinger der er og økonomi på tilberedningsdelen som led i, at maden produceres et andet sted, samt hvordan beregnes elforbruget når der ikke er målere jf. supplerende sagsfremstilling,


Kommunalbestyrelsen, 12. marts 2019, pkt. 14:

Sagen udgik af dagsordenen.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet ordet "plejeboligområdets" i afsnittet "Leverandør af ydelsen" på side 20 slettes.

Ældrerådets bemærkning afklares til den videre behandling.

Helge Bo Jensen (Ø) kunne ikke tiltræde.

Nils Jensen (A) deltog ikke i mødet.

 

 

Bilag

1 Sundheds og Ældreministerierets brev vedr. sondeernæring Sundheds og Ældreministerierets brev vedr. sondeernæring
2 Brev fra Region H vedr. sonderemedier Brev fra Region H vedr. sonderemedier
3 Folder om grøn recept september 2018 Folder om grøn recept september 2018
4 Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2019 (Til publikation) Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2019 (Til publikation)
5 Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2019 m. ændringsmarkeringer Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2019 m. ændringsmarkeringer
6 Statusnotat om betaling for rengøring på fællesarealer Statusnotat om betaling for rengøring på fællesarealer
7 Bilag Ressourcer til tilberedning af maden Bilag Ressourcer til tilberedning af maden
8 Svar fra ministeriet vedr. rengøring på fællesarealer Svar fra ministeriet vedr. rengøring på fællesarealer
9 Kvalitetsstandard for plejeboligområdet august 2019 (til publikation) Kvalitetsstandard for plejeboligområdet august 2019 (til publikation)
10 Kvalitetsstandard for plejeboligområdet august 2019 m. ændringsmarkeringer Kvalitetsstandard for plejeboligområdet august 2019 m. ændringsmarkeringer
11 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

5. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

Anledning

Tilpasning af kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg §79a efter ny lovgivning.

Sagsfremstilling

Afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg har jf. bekendtgørelse om tilrettelæggelse af kvalitetsstandarder for de forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens §79a udarbejdet kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg.

 

Formålet med de forebyggende hjemmebesøg er at opprioritere den forebyggende og sundhedsfremmende indsats ved at skabe tryghed og trivsel. Dette sker gennem råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder for seniorer i Albertslund Kommune.

 

Kvalitetsstandarden skal informere borgere om, hvad tilbuddet indeholder og, hvad borgere kan forvente af de forebyggende hjemmebesøg.

 

Målretning af de forebyggende hjemmebesøg

Den 1. juli 2019 trådte lov om ændring af lov om social service i kraft. Årsagen til lovændringen er ministeriets ønske om en målretning af de forebyggende hjemmebesøg.

 

Et forebyggende hjemmebesøg er en struktureret samtale om borgers liv og ressourcer. Samtalen lægger vægt på sociale forhold og på, hvordan borgeren kan fastholde og forbedre trivsel og sundhed, både mentalt og fysisk. De forebyggende hjemmebesøg kan jf. bekendtgørelse om tilrettelæggelse af forebyggende hjemmebesøg også afholdes som kollektive arrangementer i stedet for et individuelt besøg i borgerens hjem.

 

Albertslund Kommune har hidtil tilbudt forebyggende hjemmebesøg til:

 • Alle 75-årige borgere
 • Alle borgere, der er fyldt 80 år blev tilbudt mindst et årligt besøg
 • Borgere mellem 65-79 år, som er i særlig risiko for nedsat, social, psykisk eller fysisk funktionsevne, fik tilbudt behovsbestemte besøg

 

Nye tiltag efter ændring af lov om social service

Ifølge ny lovgivning, jf. Servicelovens §79a, forpligtes Albertslund Kommune til at tilbyde forebyggende hjemmebesøg til:

 • Alle borgere, som bor alene i deres fyldte 70. år
 • Alle 75-årige og 80-årige borgere
 • Alle borgere, der er fyldt 82 år tilbydes mindst et årligt besøg
 • Borgere mellem 65-81 år, som er i særlig risiko for nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne, tilbydes behovsbestemte besøg

 

Den nye bekendtgørelse er udgiftsneutral, og de nye tiltag vil ikke kræve et ekstra ressourcetræk men pågå som en omlægning af aktiviteter i forbindelse med de forebyggende hjemmebesøg. Qua langt størstedelen af de 70-årige i dag er friske og trives godt i deres dagligdag forventes det, at en del vil takke nej til tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg til aleneboende. Ydermere vil det, at aldersgrænsen for tilbud om årlige besøg flyttes fra det fyldte 80. år til det fyldte 82. år ligeledes frigive ressourcer. Nedenfor beskrives mere konkret indholdet i den service, der fremadrettet tilbydes borgerne.

   

Borgere der bor alene og fylder 70 år

Alle borgere, som bor alene skal tilbydes et forebyggende hjemmebesøg i deres fyldte 70. år. Albertslund Kommune inviterer til et individuelt forebyggende hjemmebesøg i hjemmet. Formålet er at opspore og forebygge ensomhed i de år, hvor mange er i risiko for at opleve ensomhed.

 

Borgere der fylder 75 år

Alle borgere skal tilbydes et forebyggende hjemmebesøg i deres fyldte 75. år. Albertslund Kommune inviterer til et fællesmøde i det år borgere fylder 75 år. På fællesmødet vil de få råd og vejledning om, hvilke tilbud Albertslund Kommune har til seniorer. Til fællesarrangementerne vil de forebyggende medarbejdere registrere fremmødte deltagere. Såfremt en borger oplever behov for en individuel samtale, er det også altid en mulighed. Borgere mellem 75-81 år kan altid kontakte de forebyggende medarbejdere, hvis der opstår behov for et forebyggende hjemmebesøg.

Erfaringerne efter et år har vist, at det har været for tidskrævende at opspore telefonnumre og tage direkte telefonisk kontakt til de borgere, som ikke mødte op eller meldte afbud til fællesarrangementerne. Det har desuden vist sig, at meget få af de borgere, som det er lykkedes at finde telefonnumre på og tage direkte kontakt til har takket ja til tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg. Der bruges i stedet ressourcer på tidlig indsats for målgruppen 70 årige aleneboende.

 

Borgere der fylder 80 år

Alle borgere skal tilbydes et forebyggende hjemmebesøg i hjemmet i deres fyldte 80. år. Forebyggende hjemmebesøg til 80+ årige tilbydes som individuelle samtaler i hjemmet, da der ofte her er et større behov for individuel samtale.

 

Borgere der fylder 82 år

Alle borgere skal tilbydes mindst ét årligt forebyggende hjemmebesøg i hjemmet fra det år borgere fylder 82 år. Aldersgrænsen for tilbud om årlige besøg flyttes således fra det fyldte 80. år til det fyldte 82. år.

 

65-81 årige - særligt sårbare

Borgere der er mellem 65-81 år, og er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller på en anden måde er i en vanskelig livssituation, tilbydes forebyggende hjemmebesøg efter behov. Det kan være, hvis en borger selv tager kontakt til de forebyggende medarbejdere eller efter henvendelse fra egen læge, pårørende eller andre, hvis vedkommende har givet samtykke til dette. Eksempelvis hvis ægtefælle eller samboende henvender sig om et besøg til en pårørende. Albertslund Kommune arbejder med den særligt sårbare målgruppe med afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for skrøbelige borgere med særlig risiko for funktionstab. Konkret betyder det blandt andet, at der er et særligt fokus på ældre borgere, som har mistet samlever samt ældre, der er ensomme eller socialt isolerede. Hvis der er behov for tolkebistand til et forebyggende hjemmebesøg arrangeres dette. Tilbuddet om behovsbestemte besøg til særligt sårbare udvides således til også at omfatte de 81-årige, hvor aldersgrænsen hidtil var 79 år.

Økonomi

Aktiviteterne i forbindelse med de forebyggende hjemmebesøg finansieres indenfor nuværende ramme i Myndighedsenheden i afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg.

Lovgrundlag

Serviceloven §79a.

Kommunikation

Sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg jf. Servicelovens §79a godkendes.

Beslutning

Udgik af dagsordenen. 

Nils Jensen (A) deltog ikke i mødet.

 

 

Bilag

1 Kvalitetsstandard forebyggende hjemmebesøg 2018 Kvalitetsstandard forebyggende hjemmebesøg 2018
2 Kvalitetsstandard forebyggende hjemmebesøg 2019 m. ændringsmark. Kvalitetsstandard forebyggende hjemmebesøg 2019 m. ændringsmark.
3 Kvalitetsstandard forebyggende hjemmebesøg 2019 (til publikation) Kvalitetsstandard forebyggende hjemmebesøg 2019 (til publikation)
4 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

6. SUS/ØU/KB - Pensionisternes mærkedage

Anledning

Forhøjelse af budgettet og/eller ændring af målgruppekriterierne for de borgere, der modtager gaver ved særlige mærkedage i Albertslund Kommune.

Sagsfremstilling

Borgere i Albertslund Kommune modtager ved særlige mærkedage, som runde fødselsdage eller bryllupsdage, udvalgte gaver.

 

Kriterierne for at modtage gaverne er som følgende: 

 • Borgere, der har været gift i henholdsvis 60, 65, 70 eller 75 år, modtager en blomst og chokolade til en værdi af 350 kr.
 • Borgere, der fylder 90 år, modtager en blomst til 150 kr. og en bog om Albertslund Kommune til ca. 200 kr.
 • Borgere, der fylder 100 år, modtager en blomst, chokolade til en værdi af 350 kr. samt en bog om Albertslund Kommune til ca. 200 kr.

 

Derudover betales der ca. 2.000 kr. til kørselsgodtgørelse for at få bragt gaverne hjem til borgerne samt ca. 3.500 kr. til udtrækning af borgeroplysninger om pensionisternes mærkedage hos It- leverandør.

 

Det samlede budget for indkøb af gaver, kørselsgodtgørelse og udgifter til It-leverandør er årligt 10.000 kr.

 

De seneste to år har de afsatte midler ikke været nok til at dække udgifterne, og eftersom ældrebefolkningen i Albertslund vokser de kommende år, må det antages, at der er flere borgere fremadrettet, der vil opfylde kriterierne for mærkedagene.

Foreløbige beregninger for 2019 viser, at udgifterne til mærkedage udgør ca. 23.500 kr.

 

Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg foreslår følgende 3 muligheder, hvoraf der anbefales den første: 

 • Målgruppekriterierne ændres, så det kun er når borgerne fylder 100 år, at de modtager en gave. Herved kan økonomien holdes inden for det budgettet.
 • Budgettet forhøjes med 15.000 kr., så det fremadrettet udgør i alt 25.000 kr. De ekstra midler afholdes ud fra eksisterende konti i Afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg - eksempelvis "diverse ældreaktiviteter" eller den "styrbar Sundhedspulje".
 • Udarbejdelse af udvidelsesforslag til budget 2020, hvor budgettet forhøjes med 15.000 kr. 

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd den 23. maj 2019

KMD har ikke mulighed for at trække en liste på borgere, der har været gift eller samboende i en årrække på 60-75 år. KMD har kun en adressehistorik tilbage til 2014. Derudover vil der være en usikkerhed forbundet med om parret har været samboende og har haft bopæl i en anden kommune, før de flyttede til Albertslund Kommune. KMD må desuden kun udlevere data på borgere fra Albertslund Kommune.

Derudover ønskede Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 25. maj 2019 nogle uddybende beregninger. Beregningerne er skitseret i nedenstående skema:

Mærkedag

 

Nuværende gaver

 

Antal borgere i 2019

Udtræk via KMD

 

Økonomisk beregninger på baggrund af antal borgere i 2019

 

Andre udgifter:

Udtræk til KMD, Indkøb af bøger og kørsel til udbringning af gaver

90 års fødselsdag

Blomst til kr. 150,00 og bog til kr. 200,00

I alt kr. 350,00

 

32

 

Kr. 11.200

 

Kr. 9.500

100 års fødselsdag

Blomst til kr. 150,00 bog til kr. 200,00 og

chokolade til kr. 200,00 samt borgmesterbesøg

I alt kr. 550,00

 

Kr. 0

  

Kr. 0

 

Gift i 60, 65, 70 eller 75 år

Blomst til kr. 150,00

chokolade til kr. 200,00

I alt kr. 350,00

 

Kr. 0

 

Kr. 0

 

På baggrund af ovenstående beregninger anbefaler afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg, at målgruppekriterierne og indholdet af gaverne ændres, så det fremadrettet kun er når borgerne fylder 90 år og 100 år, at de modtager gaver. Derudover anbefales det, at gaverne kun består af chokolade eller blomst og et besøg af borgmesteren, når borgerne fylder 100 år.

I 2019 vil udgiften udgøre 4.800 kr. på baggrund af udtrækket fra KMD (32 borgere, der fylder 90 år). Herved sikres, at det eksistende budget for særlige mærkedage overholdes, hvor der også vil være økonomi til at tage højde for den voksende ældredemografi i Albertslund Kommune.

Kommunikation

Sagen sendes til Ældrerådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at målgruppekriterierne ændres, så det fremadrettet kun er, når borgerne fylder 100 år, at de modtager gaver. 

 

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller på baggrund af den supplerende indstilling af 23. maj 2019,

 1. at målgruppekriterierne ændres, så det kun er når borgere fylder 90 og 100 år, at de modtager chokolade.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 23. maj 2019, pkt. 4:

Sagen sendes tilbage til direktørområdet med henblik på en genberegning af følgende modeller:

 

Blomst/chokolade til:

 • Borgere, der fylder 90 år
 • Borgere, der fylder 100 år
 • Borgere, der har været gift/samlevende i 75 år.

Udvalget ønskede om muligt (IT teknisk), at der ikke skelnes mellem begrebet samlevende/ gift.

 

Qasir Mirza (A) og Nils Jensen (A) deltog ikke på mødet.

 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Leif Pedersen (F) og Helge Bo Jensen (Ø) undlod at stemme.

Nils Jensen (A) deltog ikke i mødet.

Bilag

1 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
2 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

7. SUS/ØU/KB - Nyt medlem til Udsatterådet

Anledning

Udpegning af nyt medlem til Udsatterådet.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommunes Udsatteråd består af 10 medlemmer. Da Kirsten Mogensen har trukket sig fra rådet, er der behov for, at et nyt medlem indtræder. Udsatterådet indstiller derfor ny kandidat til Udsatterådet.

 

Ifølge forretningsordenen for Udsatterådet § 5 stk. 6 kan der vælges nye medlemmer til Udsatterådet, hvis medlemmer frafalder i løbet af en funktionsperiode. Ifølge forretningsordenen § 5 stk. 3 skal sammensætningen af Udsatterådet ske efter følgende retningslinjer:

 

a) 5 medlemmer, som er eller har været i en udsat livssituation,

b) 2 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen, som repræsenterer det politiske niveau,

c) 2 medlemmer, som er sagkyndige og

d) 1 medlem, som er personligt udpeget og har særlig indsigt i eller erfaring med området.

 

Kirsten Mogensen var valgt som repræsentant for målgruppen.

 

Udsatterådet besluttede den 20. juni 2019 at indstille Irene Erika Kann, som nyt medlem af rådet, på baggrund af ansøgning fra Irene. Irene Erika Kann er ligeledes repræsentant for målgruppen.  

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at Irene Erika Kann udpeges til Udsatterådet som repræsentant for målgruppen.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Nils Jensen (A) deltog ikke i mødet.

Tilbage til toppen

8. SUS/ØU/KB - Tilsyn og årsrapport fra Socialtilsyn Hovedstaden

Anledning

Socialtilsyn Hovedstaden har udgivet sin årsrapport for 2018. Samtidig præsenteres rapporter fra tilsyn gennemført i 2018 på botilbud til voksne i Albertslund Kommune.

Sagsfremstilling

Ud over præsentation af Socialtilsyn Hovedstadens årsrapport for 2018 præsenteres også Socialtilsynets konklusioner på tilsyn gennemført på botilbud i Albertslund Kommune.

 

Årsrapport fra Socialtilsyn Hovedstaden 2018

Det overordnede billede for tilsyn gennemført i 2018 i Region Hovedstaden er, at gennemsnitsbedømmelserne for vurderinger af sociale tilbud til udsatte borgere på voksenområdet er stigende, hvilket de har været i den periode, som Socialtilsynet har eksisteret. Det betyder, at Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at der i 2018 generelt er høj kvalitet på tilbud til udsatte borgere.

 

Socialtilsyn Hovedstaden angiver en række anbefalinger på områder, hvor der generelt er plads til forbedringer. Tilsynet peger på, at tilbuddene skal sikre efterlevelse af godkendelsesgrundet, at tilbuddene løbende diskuterere, hvordan magtanvendelser kan undgås, samt at ledelsen bør have fokus på at ansætte tilstrækkeligt kompetente medarbejdere og nedbringe sygefravær og personalegennemstrømning.

 

Boligerne Herstedøster Sidevej

Socialtilsynet finder, at Boligerne Herstedøster Sidevej er et tilbud af høj kvalitet. Tilsynet vurderer, at borgerne modtager relevant faglig støtte, og tilbuddets faglige tilgange og metoder samt den etiske tilgang fremstår som et solidt fagligt fundament for tilbuddet. Tilsynet vurderer endvidere, at der arbejdes med individuelle mål for den enkelte borger, og at indsatserne dokumenteres. Det anbefales, at en yderligere systematisering af dokumentationspraksis vil kunne højne kvaliteten yderligere. Tilsynet konkluderer, at de fysiske rammer, hvor borgerne bor i små værelser og deler bad og toilet med en anden borger, ikke er tidssvarende. Tilsynet anbefaler, at der findes en løsning. Tilbuddet er godkendt.

 

Bofællesskabet Humlehusene

Socialtilsynet finder, at Bofællesskabet Humlehusene leverer støtte, der sikrer kvalitet til borgerne. Udvikling og trivsel understøttes af kompetente medarbejdere og en tydelig rammesættende ledelse. Tilsynet vurderer, at den socialfaglige indsats kan kvalificeres ved en mere systematisk og ensartet dokumentationspraksis. Tilbuddet er godkendt.

 

Boligerne Stationstorvet

Socialtilsynet finder, at tilbuddets kvalitet er høj og stabil. Medarbejdere og ledelse fremstår med højt fagligt refleksionsniveau samt med præsent viden om faglige tilgange og metoder, der er tilpasset borgernes individuelle behov. Tilbuddet er godkendt.

 

Lovgrundlag

Lov om Socialtilsyn.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at Socialtilsynets rapporter tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet udvalget ønskede status for badeværelserne på Herstedøster Sidevej.

Nils Jensen Jensen (A) deltog ikke i mødet.

Bilag

1 Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2018 Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2018
2 Tilsynsrapport, Boligerne Herstedøster Sidevej 2018.pdf Tilsynsrapport, Boligerne Herstedøster Sidevej 2018.pdf
3 Bofællesskabet Humlehusene - Endelig tilsynsrapport med økonomitemaet Bofællesskabet Humlehusene - Endelig tilsynsrapport med økonomitemaet
4 Tilsynsrapport Boligerne Stationstorvet Tilsynsrapport Boligerne Stationstorvet
5 Notat om tilsyn og årsrapport fra Socialtilsyn Hovedstaden 2018 Notat om tilsyn og årsrapport fra Socialtilsyn Hovedstaden 2018
Tilbage til toppen

9. SUS - Orientering fra formanden

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Adgangsforhold til Albertshøj.

B. Svar på henvendelser.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Nils Jensen (A) deltog ikke i mødet.

Bilag

1 Adgangsforhold til Albertshøj Adgangsforhold til Albertshøj
2 B. Det åbne aktivitetstilbud B. Det åbne aktivitetstilbud
Tilbage til toppen

10. SUS - Orientering fra Børn, Sundhed & Velfærd

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Status for indsatsen "Tæt opfølgning af borgere på herberg".

B. Ledelsesinformation på Voksenområdet samt orientering om botilbud.

C. Trivselsmåling Albertshøj.

D. Kommunal medfinansiering.

E. Regnskab for værdighedsmilliarden.

F. Indsatser for at øge kendskab til socialt frikort.

G. Venteliste på plejeboligområdet.

H. Borgere i midlertidige boliger - lukket punkt.

I. Mundtlig orientering om status på forpagter til Cafe Albertine i Sundhedshuset.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet

a) forvaltningen giver et svar på, hvordan indsatsen kan fortsætte uden en projektleder.

f) det undersøges om forhåndsvisitering er muligt.

h) der udarbejdes en evaluering på den midlertidige boliganvisning (til oktober).

Nils Jensen (A) deltog ikke i mødet.

Bilag

1 A. Status for indsatsen "Tæt opfølgning af borgere på herberg" A. Status for indsatsen "Tæt opfølgning af borgere på herberg"
2 B. Ledelsesinformation voksenområdet B. Ledelsesinformation voksenområdet
3 B. Botilbud til voksne B. Botilbud til voksne
4 Trivselsmåling Albertshøj gr. 2 Trivselsmåling Albertshøj gr. 2
5 Albertshøj_2019 Albertshøj_2019
6 D. Forklæde til kommunal medfinansiering D. Forklæde til kommunal medfinansiering
7 D. Brev til B98 - Kommunal medfinansiering af sundhed D. Brev til B98 - Kommunal medfinansiering af sundhed
8 E. Regnskab for Værdighedsmilliarden 2018 E. Regnskab for Værdighedsmilliarden 2018
9 F. Indsatser for at øge kendskab til socialt frikort F. Indsatser for at øge kendskab til socialt frikort
10 F. Infoark socialt frikort F. Infoark socialt frikort
11 G. Venteliste på Plejeboligområdet G. Venteliste på Plejeboligområdet
12 Udtalelse fra Udsatterådet Udtalelse fra Udsatterådet
13 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

11. SUS - Eventuelt

Anledning

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

Tilbage til toppen