Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Idrætsrådet

Dato: Tirsdag den 04. juni 2019

Tid: Kl. 17:00

Sted: Albertslund Stadion

Indkaldelse :

 • Hans-Carl Evers Hansen (BS72)
 • Lasse Wilson (Albertslund Rideklub)
 • Anders Fabild (HIC)
 • Jonas Felbo-Kolding (AIF Tennis)
 • Dorthe Johansen (AIF Håndbold)
 • Henrik Hertz (C)
 • Formand Jørn Jensby (A)
 • Hediye Temiz (B)
 • Brian Palmund (V)


Indholdsfortegnelse

1. IR - Status på Get2Sport
2. IR - Godkendelse som folkeoplysende forening - FIOV - Dartklub
3. IR - Ansøgning til Initiativpuljen - Albertslund Taekwondo
4. IR - Ansøgning til Initiativpuljen - AIF Fodbold, BS 72, HIC.
5. IR - Oplæg til nye fordelingskriterier for tildeling af idrætsfaciliteter
6. IR - Drøftelse af samarbejde på tværs af foreninger
7. IR - Kriterier for træner- og ledertilskud
8. IR - Høring om fremtidig anvendelse af svømmehallen ved Herstedvester Skole
9. IR - Høring om nyt koncept for priser til foreninger og frivillige
10. IR - Orientering fra Formanden
11. IR - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse
12. IR - Eventuelt

1. IR - Status på Get2Sport

Anledning

Status på Get2Sport projektet i Albertslund Kommune

Sagsfremstilling

Get2Sport konsulent Leila Holme og DIF Konsulent Lars Kruse giver en status på Get2Sport indsatsen i Albertslund Kommune.

DIF Get2Sport er en indsats, som overordnet arbejder med at styrke frivilliges vilkår og muligheder for at drive foreningsliv i udsatte boligområder. Indsatsen har som vigtigste mål at få børn og unge til aktivt at deltage i det kommunale foreningsliv. Indsatsen tager udgangspunkt i en forestilling om, at det at være aktiv i en idrætsforening på en lang række områder har en positiv indvirkning på børn og unge. Indsatsen strækker sig over 2 år. Følgende foreninger indgår i partnerskabet: Albertslund Taekwondo, BS 72 og AIF Fodbold.

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at status på Get2Sport i Albertslund tages til efterretning.

Beslutning

Idrætsrådet tog status på Get2sport til efterretning. Der ønskes forsat fokus på at dele viden og gode erfaringer med kommunens øvrige idrætsforeninger.

 

Henrik Hertz, Anders Fabild og Lasse Wilson deltog ikke under punktet.

Bilag

1 skriftlig orientering til idrætsrådet.pptx skriftlig orientering til idrætsrådet.pptx
Tilbage til toppen

2. IR - Godkendelse som folkeoplysende forening - FIOV - Dartklub

Anledning

Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening fra FIOV

Sagsfremstilling

Foreningen Funktionær-, Idræt- og Orkesterforeningen i Vridsløselille (FIOV Dartklub) har søgt om godkendelse efter Folkeoplysningslovens bestemmelse.

 

Foreningen er en dartklub, som har til formål at tilbyde sine medlemmer dartundervisning og socialt samvær. Foreningen har tidligere været organiseret under Dansk Firmaidræt, og har fungeret som en afdeling under idrætsforeningen for personalet på Vridsløselille Statsfængsel. Dartklubben har dog siden sin stiftelse været åben for alle interesserede borgere. Alle andre afdelinger under personaleidrætsforeningen er nu afviklet, og dartklubben er den eneste fungerende forening tilbage. Dartklubben har p.t. til huse i en barak ved det tidligere Vridsløselille Statsfængsel, men foreningen forventes at skulle flytte fra lokalerne i løbet af 2019 grundet salg af fængselsgrunden.

 

Forvaltningen har modtaget foreningsoplysninger, referat fra seneste afholdte generalforsamling samt foreningens vedtægter. Foreningens vedtægter er i overensstemmelse med Folkeoplysningslovens bestemmelser. Det vurderes, at foreningen opfylder hjemmehøreprincippet, da mere end en tredjedel af medlemmerne kommer fra Albertslund, foreningens aktiviteter finder sted i Albertslund, og formanden har bopæl i kommunen.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at FIOV Dartklub godkendes som folkeoplysende forening.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

 

Henrik Hertz, Anders Fabild og Lasse Wilson deltog ikke under punktet.

 

Bilag

1 foreningsoplysninger - 2019.doc foreningsoplysninger - 2019.doc
2 Vedtægter april 2019.pdf Vedtægter april 2019.pdf
3 FIOV Referat Generalforsamling 17. januar 2019-.docx FIOV Referat Generalforsamling 17. januar 2019-.docx
Tilbage til toppen

3. IR - Ansøgning til Initiativpuljen - Albertslund Taekwondo

Anledning

Ansøgning fra Albertslund Taekwondo om støtte til fastholdelse af unge rollemodeller

Sagsfremstilling

Idrætsrådets initiativpuljen støtter nye initiativer, som kan udvikle idrætslivet i Albertslund. Målet er, at flere borgere får et aktivt idrætsliv, og at færre forlader foreningslivet.

Initiativer kan f.eks. være udvikling af nye tilbud eller tilbud til særlige målgrupper. I vurderingen af ansøgningen gælder følgende:

 

 • initiativer for børn og unge prioriteres højest.
 • Graden af ansøgers egenfinansiering vil indgå i vurdering af ansøgningen.

 

Der gives ikke tilskud til:

 • Færdige projekter og allerede foretagende investeringer
 • Rene elitesætninger
 • Sportsrejser og træningslejre
 • Inventar
 • Der gives kun tilskud til redskaber og rekvisitter, som er direkte knyttet til en ny aktivitet

 

Albertslund Taekwondo søger om tilskud til indkøb af udstyr. Udstyret skal sikre bedre træningsforhold, og sikre at kæmperne kan opfylde de krav, som stilles i de internationale konkurrencer og dermed være med til at fastholde klubbens unge rollemodeller i foreningen. Der er tale om en delvis medfinansiering, hvor Albertslund Taekwondo selv indkøber et sæt udstyr og søger tilskud til to sæt mere.

 

Forvaltningen vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterierne for Initiativpuljen, da der er tale om tilskud til udstyr, som ikke direkte knytter sig til en ny aktivitet. Desuden vil udstyret primært blive brugt af foreningens elitekæmpere.

Økonomi

Der er 150.000 kr. i Idrætsrådets Initiativpulje.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at ansøgningen fra Albertslund Taekwondo ikke imødekommes.

Beslutning

Indstillingen blev Godkendt.

 

Hediye Temiz undlod at stemme.

 

Henrik Hertz, Anders Fabild og Lasse Wilson deltog ikke under punktet.

 

Bilag

1 Bilag 1 - Tilbud.pdf - Albertslund Taekwondo Bilag 1 - Tilbud.pdf - Albertslund Taekwondo
2 Ansøgning Albertslund Taekwondo. Ansøgning Albertslund Taekwondo.
Tilbage til toppen

4. IR - Ansøgning til Initiativpuljen - AIF Fodbold, BS 72, HIC.

Anledning

Ansøgning fra fodboldklubberne AIF Fodbold, BS 72 og HIC om tilskud til afholdelse af fodboldskole.

Sagsfremstilling

 

Idrætsrådets Initiativpulje støtter nye initiativer, som kan udvikle idrætslivet i Albertslund. Målet er, at flere borgere får et aktivt idrætsliv, og at færre forlader foreningslivet.

Initiativer kan f.eks. være udvikling af nye tilbud, eller tilbud til særlige målgrupper. I vurderingen af ansøgningen gælder følgende:

 

 • Initiativer for børn og unge prioriteres højest.
 • Graden af ansøgers egenfinansiering vil indgå i vurdering af ansøgningen.

 

Der gives ikke tilskud til:

 • Færdige projekter og allerede foretagende investeringer
 • Rene elitesætninger
 • Sportsrejser og træningslejre
 • Inventar
 • Der gives kun tilskud til redskaber og rekvisitter, som er direkte knyttet til en ny aktivitet.

 

AIF Fodbold, BS 72 og HIC søger om tilskud til afholdelse af fodboldskole i skolernes sommerferie i år. Fodboldskolen afholdes for 24. år i træk i et samarbejde mellem de 3 fodboldklubber. Forvaltningen vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterierne for Initiativpuljen, da der ikke er tale om et nyt initiativ, selvom fodboldskolen i år afvikles efter et nyt koncept. Forvaltningen finder det dog positivt, at fodboldskolen afvikles i et samarbejde mellem byens tre fodboldklubber, og at kommunens Get2Sport konsulent inddrages.

 

Idrætsrådet har på deres møde den 26. april 2018 bevilliget tilskud til AIF Fodbold, BS 72 og HICs forrige fodboldskolekoncept. I forbindelse med bevillingen har Idrætsrådet føjet følgende til referat: Det bemærkes, at der ikke fremadrettet vil kunne gives tilskud fra Initiativpuljen til fodboldskolen, da fodboldskolen ikke kan betragtes som nyt et initiativ, og derfor kun delvist opfylder kriterierne for puljen. (kriterier for Idrætsrådets Initiativpulje 2018)

 

 

Økonomi

Der er 150.000 kr. i Idrætsrådets Initiativpulje.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at ansøgningen fra AIF Fodbold, BS 72 og HIC til IRs Initiativpuljen ikke imødekommes.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt

 

Hans-Carl Evers Hansen, Henrik Hertz, Anders Fabild og Lasse Wilson deltog ikke under punktet.

 

Bilag

1 Brev Alb. Kommune ansøgning tilskud fodboldskolen Brev Alb. Kommune ansøgning tilskud fodboldskolen
Tilbage til toppen

5. IR - Oplæg til nye fordelingskriterier for tildeling af idrætsfaciliteter

Anledning

Udarbejdelse af nye kriterier for tildeling af faciliteter til foreninger.

Sagsfremstilling

Idrætsrådet har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe under rådet, som skal udarbejde et oplæg til nye kriterier til fordeling af faciliteter til foreninger. Arbejdsgruppen har haft et arbejdsgruppemøde, hvor fordele og ulemper ved nuværende kriterier blev drøftet, og derefter er der afholdt en workshop, hvor gruppen har udarbejdet et oplæg til nye fordelingskriterier.

 

I udarbejdelsen af kriterierne er det et grundpræmis, at folkeoplysningslovens bestemmelser overholdes, så børn og unge under 25 prioriteres først, når lokaler og udendørsanlæg tildeles. Herefter er kriterierne udarbejdet ud fra præmissen om at faciliteter til foreninger er en knap ressource i Albertslund kommune. Både når det gælder tider i undervisningslokaler, i idrætsfaciliteter og på udendørsanlæg. Derfor har arbejdsgruppen besluttet at prioritere etablerede foreninger før nye foreninger, når tiderne fordeles, medmindre der er tale om en ny aktivitet, som f.eks. en ny idrætsgren, hvor nye- og etablerede foreninger sidestilles. Denne prioritering foretages for at værne om velfungerende foreninger ved at sikre, at aktivitet og udvikling kan foregå kontinuerligt. Samtidig ønskes der ikke knopskydning af foreninger som tilbyder de samme aktiviteter, og , dermed kæmper om de samme medlemmer og de samme frivillige. I kriterierne skærpes foreningernes pligt til at afmelde tider som ikke bliver brugt, så andre foreninger kan få glæde af dem. Der arbejdes forsat med en fordelingsperiode på 2 år, da denne tidsramme fungerer godt både for foreninger og for administrationen.

 

Oplægget til nye fordelingskriterier præsenteres for interesserede foreninger og borgere på et borgermøde den 4. september 2019. Herefter arbejder arbejdsgruppen videre med de inputs som måtte komme på borgermødet, og kriterierne godkendes herefter af Idrætsrådet, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

(Oplægget ses i bilag)

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at oplægget til fordelingskriterier godkendes.

Beslutning

Indstilling blev godkendt med en bemærkning om at brugere med særlige behov indarbejdes.

 

Henrik Hertz, Anders Fabild og Lasse Wilson deltog ikke under punktet.

 

Bilag

1 Oplæg til nye fordelingskriterier Oplæg til nye fordelingskriterier
2 Nuværende anvisningsregler Nuværende anvisningsregler
Tilbage til toppen

6. IR - Drøftelse af samarbejde på tværs af foreninger

Anledning

Punkt udsat fra Idrætsrådets møde den 11. marts. Forud for arbejdet med ny idrætsstrategi drøftes en række emner i Idrætsrådet.

Sagsfremstilling

Idrætsrådet har valgt at sætte fokus på følgende emner frem mod arbejdet med ny idrætsstrategi:

 

 • Fastholdelse og rekruttering
 • Samarbejde på tværs af foreninger om foreningsledelse
 • Styrket kommunikation om idrætstilbud

 

På Idrætsrådets møde i juni drøftes emnet: "Samarbejde på tværs af foreninger om foreningsledelse".

 

Temadrøftelserne vil foregå hen over 2019, og drøftelserne vil blive brugt i arbejdet med udvikling af ny idrætsstrategi. På Idrætsrådets møde i december 2019, vil der blive udarbejdet en procesplan for den nye idrætsstrategi, som i slutningen af 2020 vil blive behandlet i Kultur- & Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & beskæftigelse indstiller,

 1. at Idrætsrådet drøfter det udvalgte tema.

Beslutning

Følgende emner blev drøftet. Emnerne vil blive taget videre i arbejdet med ny idrætsstrategi.

 

Foreningsledelse - Hvordan får foreningerne gavn af hinanden. Herunder:

Administration

Rekurtering af frivillige

Kurser

Arrangementer på tværs

 

Hvordan støtter vi bedst initiativer i Idrætslivet. Kan puljer f.eks. bindes op på indsatsområder i den nye idrætsstrategi.

 

Henrik Hertz, Anders Fabild og Lasse Wilson deltog ikke under punktet.

 

Tilbage til toppen

7. IR - Kriterier for træner- og ledertilskud

Anledning

Justering af kriterier for træner- og ledertilskud.

Sagsfremstilling

Ifølge Folkeoplysningsloven har Kommunalbestyrelsen pligt til at yde tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Herunder tilskud til uddannelse af trænere og ledere i frivillige folkeoplysende foreninger. Kommunalbestyrelsen fastsætter kriterierne for, hvordan tilskuddet forvaltes.

 

Flere forbund er begyndt at udbyde kurser til trænere og ledere, hvor kurserne afholdes internt i de lokale foreninger. Mange af vores foreningerne oplever, at det er både lettere og billigere at holde kurserne internt, da kurserne skræddersyes, så de passer til den enkelte forening, og foreningerne samtidig slipper for udgifter til deltagernes transport. På nuværende tidspunkt er der vedtaget tilskud på maximum 800 kr. pr. deltager ved kurser, der afholdes lokalt. Med dette maximum tilskud kan foreningerne have svært ved at finansiere kurserne, og de tvinges derfor til at vælge eksterne kurser, hvor der er besluttet et maximum tilskud pr. træner/leder på kr. 5.000 pr. år.

Det foreslås derfor, at det nuværende maximumbeløb på 800 kr. pr. deltager ved kurser, der afholdes lokalt, fjernes, så foreningerne kan vælge at holde kurserne lokalt, selvom prisen pr. deltager overstiger kr. 800,00.

 

Det maximale tilskud på 5.000 kr. pr træner/leder til uddannelse pr. år bibeholdes.

 

Nuværende kriterier:

Foreninger i Albertslund, som får medlemstilskud fra kommunen, kan søge om tilskud til uddannelse af ulønnede ledere/trænere.

Man kan få dækket 75% af afgiften til eksterne kurser. Der gives kun tilskud til kurser, som holdes i Danmark. Desuden kan man få dækket 50% af udgifterne til (billigste offentlige) transport til og fra kurset.

Til kurser, der holdes lokalt, gives der 100% tilskud - dog maksimalt 800 kr. pr. deltager. 

Hver træner/leder kan højst få 5.000 kroner i tilskud pr. år til uddannelse.

Ansøgninger skal udover kursusbeskrivelse være vedlagt dokumentation for div. udgifter som kvittering for betalt kursusafgift, dokumentation for transportudgifter m.v.

Hvis den samlede udgift er på over 15.000 kroner, skal man søge godkendelse på forhånd.

Økonomi

Der er i Budget 2019 afsat 133.000 kr. til tilskud til træner og lederuddannelse

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at justeringen af kriterierne for træner/ledertilskud godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

 

Idrætsrådet ønsker en oversigt over, hvilke foreninger der har søgt tilskud i 2018, og hvor meget de enkelte foreninger har fået.

 

Idrætsrådet vil gerne vide om foreninger kan få træner- og ledertilskud til kurser i udlandet.

 

Henrik Hertz, Anders Fabild og Lasse Wilson deltog ikke under punktet.

 

Tilbage til toppen

8. IR - Høring om fremtidig anvendelse af svømmehallen ved Herstedvester Skole

Anledning

Høring om fremtidig anvendelse afsvømmehallen ved Herstedvester skole.

Sagsfremstilling

Svømmehallen blev lukket i 2009, da flere ingeniørgennemgange påviste, at det var bekosteligt at renovere og opgradere svømmehallen, så den levede op til gældende krav for svømmehaller. Siden har svømmehallen ligget ubenyttet hen. Forvaltningen har igangsat en samlet analyse og vurdering af overordnede potentialer om fremtidig anvendelse af ejendommen, og der foreligger nu forskellige scenarier herfor.

 

I Albertslund er der en målsætning om, at endnu flere borgere skal være fysisk aktive. Med den planlagte byudvikling og befolkningstilvækst forudses det, at der inden for de næste 10 år, vil mangle kapacitet til både skoleidræt og foreningsidræt. Den nuværende kapacitetsanalyse viser, at byggeriet af den nye hal på Stadion ikke vil tilføje væsentlig mere kapacitet, hvis Hyldager- og Toftekærhallen samtidig udfases. Byggeriet vil give plads til kommunens nuværende foreninger, men der kan komme udfordringer med at finde plads til nye foreninger, til selvorganiseret idræt og de nuværende foreninger vil ikke kunne øge deres aktivitetsniveau væsentligt. Den umiddelbare kapacitet for forenings svømmerne er dækket af de nuværende 2 svømmehaller.

 

Ledelsen ved Herstedvester Skole udtrykker, at de har et behov for et stort fleksibelt rum til at samle mange mennesker. Et rum der både kan rumme fysisk aktivitet, men også teater, musik, kunst, forestillinger, koncerter, udstillinger og sammenkomster.

 

Fremtidige anvendelsesmuligheder  

 

Et arkitektfirma har udarbejdet et idekatalog, hvor de foreslår fem scenarier til anvendelser af bygningen samt tilhørende skønnede budgetter. Scenarierne er drøftet med forvaltningen og Herstedvester Skole. Idekataloget er vedlagt som bilag.

 

Nedenfor er opstillet fordele og ulemper ved de forskellige scenarier

 

01 - Nedrivning/Udendørsaktiviteter

En nedrivning af svømmehallen er det billigste alternativ. Det efterlader et stort udeareal på over 1 000 m2, der kan indrettes til forskellige udendørsaktiviteter og sociale arrangementer. Ulempen er, at man ikke imødekommer skolens behov, samt at der i fremtiden vil mangle kapacitet til skoleidræt.

 

02 - Svømmehal

At genetablere svømmehallen er bekosteligt, da den skal leve op til gældende krav for svømmehaller. Kapacitetsanalysen viser at behovet for svømmehaller er dækket i kommunen. Desuden er en svømmehal dyr i drift.

 

03 - Fleksibel hal

At renovere bygningen til en fleksibel hal, vil imødekomme behovet ved Herstedvester Skole. Den fleksible hal kan indrettes til traditionel idræt og skoleidræt, samt til forskellige kulturarrangementer og undervisning. En fleksibel hal vil også kunne dække den forventede manglende kapacitet til skoleidræt og foreningsidræt. Ulempen ved at renovere den eksisterende bygning til en fleksibel hal er, at det er en stor investering for en hal der ikke lever op til målene 20m*40m og derfor bl.a. ikke kan benyttes til håndbold.

 

03A - Fleksibel hal(nybyggeri)

Ved at nedrive den eksisterende bygning og opføre en ny fleksibel hal, giver det mulighed for at opføre en større hal. I kommunen er der kun 3 større haller med målene 20m*40m og 5 mindre boldhaller i varierende størrelse. At etablere en ny hal med målene 20m*40m vil give flere anvendelse muligheder for idrætsaktiviteter, samt at en ny bygning vil være billigere at drifte. Ulempen er at det er en stor investering.

 

04 - Teknologisal

Fordelene ved en teknologisal er, at det har færre krav til etablering og derfor kan etableres relativt billig, samt at anvendelsen i større grad kan gøre brug af bygningens særlige arkitektoniske karakter, herunder bl.a. loftshøjden og svømmebassinet. Ulempen er at det er uvist i hvor stor udstrækning en sådan teknologisal vil blive anvendt af skolen til undervisning i fx bæredygtighed og videnskab samt af andre brugere.

 

05 - Aktivitetscenter

Aktivitetscenteret udgør en ombygning, hvor flest mulige bygningsdele genanvendes. Scenariets økonomi tager afsæt i en vis form for råhed i udtrykket og udstyr, herunder accept af varierende indeklima under årets gang. Et aktivitetscenter støtter op under målsætningen om at få endnu flere i aktivitet. Funktionen åbner i større grad op for nye former for bevægelse, sport og motion. Ulempen er, at det kan tiltrække forkerte miljøer, der ikke er ønskelig at have på skolen området. Et Aktivitetscenter vil være mindre fleksibelt end en fleksibel hal, da faciliteterne til f.eks. parkour- og skaterbane er relativt låste funktioner.  

 

Anbefaling

 

Forvaltningen indstiller, at den tidligere svømmehal omdannes til fleksibel hal (scenarie 03). Det vil gavne Herstedvester Skole i sin daglige drift med bedre faciliteter for kultur, idræt og samling. En fleksible hal vil muliggøre et øget aktivitetsniveau i idrætsforeningerne ved tilvækst af nye borgere. Hallen vil også være gavnlig for kommunens borgere med en hal til kulturelle aktiviteter. For at give den fleksible hal en merværdi, vil det give mening at knytte hallen til udendørsarealet, der ligger i forlængelse af hallen, samt i større grad forene og inddrage de to øvrige haller og omklædning.

 

 

Økonomi

Idekataloget indeholder estimerede overslagspriser for det minimum arbejder, der skal til for at ombygge den lukkede svømmehal til nyt formål. Vedlagt er bilag, som beskriver økonomien. Uanset hvad man ønsker at anvende bygningen til, skal der bruges ca. 9 mio. kr. på generelle arbejder, der bl.a. indeholder renovering af tag samt udskiftning af elinstallationer og ventilationsanlæg. Denne udgift er indeholdt i de estimerede budgetter. Der vil være behov for at kvalificere økonomien for det scenarie, der vælges at arbejde videre med.

Svømmehallen vil være dyrere i drift end de øvrige scenarier. Erfaringspriser fra branchen viser, at udgiften til at drive en svømmehal vil være i størrelsesordenen 2,2 mio. kr. dyrere årligt end at drive en hal. Årsagen er primært udgifter til livreddere, men også øgede udgifter til bygningsdrift.

Finansieringen indgår i prioriteringen ift. budget 2020 i overslagsårene.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & beskæftigelse indstiller,

 1. at høringssagen drøftes

Beslutning

Indstillingen blev godkendt. Høringssvar er oversendt til ØU/KB.

 

Henrik Hertz, Anders Fabild og Lasse Wilson deltog ikke under punktet.

 

Tilbage til toppen

9. IR - Høring om nyt koncept for priser til foreninger og frivillige

Anledning

Høring om nyt koncept for priser til foreninger og frivillige

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune har der været tradition for at fejre de frivillige folkeoplysende foreninger og deres medlemmer ved to forskellige begivenheder: Foreningernes Dag i september og Ungdoms- og Idrætslederfesten i november. I forbindelse med disse to arrangementer er følgende priser blevet uddelt: "Årets Forening" i forbindelse med Foreningernes Dag og "Årets Ildsjæl" og mesterskabspriser i forbindelse med Ungdoms- og Idrætslederfesten. Folkeoplysningsudvalget har uddelt prisen til "Årets Forening", Kultur- & Fritidsudvalget har uddelt prisen til "Årets Ildsjæl", mens mesterskabspriserne siden 2018 er blevet uddelt af Idrætsrådet.

 

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til, hvordan vores frivillige folkeoplysende foreninger fremover kan fejres.

 

Koncept for fejring af frivillige folkeoplysende foreninger

 

For at skabe endnu mere opmærksomhed omkring fejringen af de frivillige folkeoplysende foreninger, samles fejringen i én stor årlig begivenhed. Fejringen sker ved en foreningsfest i november måned, hvor kommunen hylder sine frivillige, og de foreningsmedlemmer som har vundet mesterskaber, eller som på anden måde har gjort sig positivt bemærket. Antallet af priser udvides fra tre til seks, så endnu flere indsatser og præstationer hyldes. Fokus for foreningsfesten vil være prisuddelingerne, hvor priserne vil blive uddelt på skift hen over aftenen, så alle prismodtagere føler, at de bliver hyldet og fejret, og som noget nyt vil de nominerede til de forskellige priser også blive nævnt.

 

Det foreslås, at der fremover uddeles følgende priser til foreningerne, og at kompetencen til at uddele priserne fordeles mellem Folkeoplysningsudvalget, Idrætsrådet og Kultur- & Fritidsudvalget:

 

Årets Ildsjæl (uddeles af Folkeoplysningsudvalget)

Årets Idrætsleder (uddeles af Idrætsrådet)

Årets træner/leder talent (uddeles af Kultur- & Fritidsudvalget)

Årets Idrætstalent (uddeles af Idrætsrådet)

Årets Idrætsudøver (uddeles af Idrætsrådet)

Årets forening (uddeles af Kultur- & Fritidsudvalget)

 

Kandidater til mesterskabspris indstilles af foreninger, udøvere, forældre etc. til forvaltningen senest den 19. august 2019. Forvaltningen vurderer, om de indstillede kandidater opfylder kriterierne. Mesterskabspriser uddeles under foreningsfesten af formanden for Idrætsrådet.

 

De nominerede til de seks øverste priser forelægges råd og udvalg på deres møder i september og oktober. De enkelte priser uddeles kun, hvis der er minimum tre nominerede til at modtage prisen.

Økonomi

Økonomi - fest:

 

Der er i Budget 2019 afsat 107.000 kr. til foreningsfesten, hvilket svarer til det beløb, som tidligere har været afsat til Ungdoms- og Idrætslederfesten. Med det nye koncept for fejring af frivillige folkeoplysende foreninger forventes der ca. 50 flere deltagere.

 

Økonomi - priser:

 

Der er i Budget 2019 øremærket 13.000 kr. til gaver og priser til de 6 prismodtagere i frivillige folkeoplysende foreninger.

 

Der er i Budget 2019 øremærket 8.000 kr. til  modtagere af mesterskabspriser. Antallet af kandidater til denne pris varierer fra år til år.

 

I 2019 anvendes 50.000 kr. fra de afsatte midler til Foreningernes Dag.

 

Hvis det beskrevne koncept skal fortsætte i 2020 og frem, skal budgettet til foreningsfesten opjusteres med 50.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1.  At høringssagen drøftes

Beslutning

Idrætsrådet har drøftet sagen. Idrætsrådet bakker op om det nye koncept, da rådet ønsker, at kommunens trænere, ledere, idrætsudøvere bliver fejret og hyldet endnu mere for deres indsatser. Rådet ønsker at konceptet evalueres efter foreningsfesten i 2019.

 

Henrik Hertz, Anders Fabild og Lasse Wilson deltog ikke under punktet.

 

Bilag

1 Priser til folkeoplysende foreninger Priser til folkeoplysende foreninger
Tilbage til toppen

10. IR - Orientering fra Formanden

Anledning

Orientering fra Formanden

Sagsfremstilling

A) Idrættens topmøde

 

B) Diæter

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Henrik Hertz, Anders Fabild, Brian Palmund og Lasse Wilson deltog ikke under punktet.

 

Tilbage til toppen

11. IR - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

Anledning

Orientering fra forvaltningen

Sagsfremstilling

A) Haludvidelse på Stadion

 

B) Donation fra Sallingfondene

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Henrik Hertz, Anders Fabild, Brian Palmund og Lasse Wilson deltog ikke under punktet.

 

Tilbage til toppen

12. IR - Eventuelt

Anledning

Der kan ikke træffes beslutninger under eventuelt

Beslutning

Idrætsrådet ønsker at høres i sagen om AMC placering på Albertslund Idrætsanlæg.

Tilbage til toppen