Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Idrætsrådet

Dato: Torsdag den 29. august 2019

Tid: Kl. 17:00

Sted: Albertslund Stadion

Indkaldelse :

 • Hans-Carl Evers Hansen (BS72)
 • Lasse Wilson (Albertslund Rideklub)
 • Anders Fabild (HIC)
 • Jonas Felbo-Kolding (AIF Tennis)
 • Dorthe Johansen (AIF Håndbold)
 • Henrik Hertz (C)
 • Formand Jørn Jensby (A)
 • Hediye Temiz (B)
 • Brian Palmund (V)


Indholdsfortegnelse

1. IR - Høring om budget 2020
2. IR - Høring om dispositionsforslag til haludvidelse

1. IR - Høring om budget 2020

Anledning

Idrætsrådet høres i forbindelse med den offentlige høringsperiode om Albertslund Kommunens budgetkatalog for 2020.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommunes administration har udarbejdet et budgetkatalog, som er i offentlig høring frem til den 20. september. Budgetkataloget indholder forslag til besparelser for 47 mio. kr. i 2020 stigende til ca. 90 mio. kr. fra 2021, og det danner grundlag for Kommunalbestyrelsens forhandlinger om budgettet for 2020.

 

Budgetkataloget består af tre dele. Første del indeholder besparelsesforslag, som tager afsæt i en række budgetanalyser, der er gennemført på baggrund af kan- og skal-opgaver i de forskellige fagområder ift. den analyseplan, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget. Anden del af budgetkataloget indeholder besparelsesforslag, som tager afsæt i den gennemførte analyse af administrationen og Jobcentret, mens den tredje del indeholder nogle supplerende besparelsesforslag. Samlet indeholder de tre budgetkataloger forslag til besparelser for 47 mio. kr. i 2020 stigende til ca. 90 mio. kr. fra 2021, og det danner grundlag for Kommunalbestyrelsens forhandlinger om budgettet for 2020.

 

Budgetkataloget findes på Albertslund Kommunes hjemmeside: https://albertslund.dk/nyheder/2019/budgetkatalog-i-hoering/

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Idrætsrådet høres om Albertslund Kommunens budgetkatalog for 2020
Tilbage til toppen

2. IR - Høring om dispositionsforslag til haludvidelse

Anledning

Idrætsrådet høres i forbindelse med, at haludvidelsen på Albertslund Idrætsanlæg nu gået ind i fasen, hvor der foreligger et dispositionsforslag.

Sagsfremstilling

I marts 2019 godkendte kommunalbestyrelsen værdi- og funktionsprogram for haludvidelsen på Albertslund Stadion. Programmet blev udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat under Idrætsrådet.

Arkitektfirmaet BBP Arkitekter A/S påbegyndte herefter udarbejdelsen af dispositionsforslag af den nye hal. Der har hen over sommeren været holdt møder med byggeudvalget, som består af repræsentanter fra afdelingen for Kultur & Fritid samt afdelingen for Miljø & Teknik. Formålet med byggeudvalgsmøderne har været, i et samarbejde mellem rådgivere og byggeudvalget, at omsætte værdi- og funktionsprogrammet til tegninger, hvor selve bygningen er fastlagt, og alle funktioner er indplaceret. Byggeudvalget har været meget aktiv i processen og har udtrykt tilfredshed med det foreliggende dispositionsforslag, der indeholder stort set alle elementer fra værdi- og funktionsprogrammet.

I værdi- og funktionsprogrammet nævnes det, at man ønsker at skabe en mere fleksibel brug af de eksisterende omklædningsrum på Albertslund stadion. Dette er allerede sat i værk bl.a. med etablering af skabe til tasker og værdigenstande. I dispositionsforsalget er der derfor kun projekteret dommeromklædningsrum og toiletter i forbindelse med den nye hal.

I værdi- og funktionsprogrammet ønskedes det undersøgt, om der kan lægges en gulvbelægning i en af Stadions eksisterende haller, som giver mulighed for at spille indendørs tennis, men som samtidigt også kan bruges til andre former for boldspil som f.eks. badminton og fodbold. Det har i forarbejdet til dispositionsforslaget ikke været muligt at finde en tilfredsstillende løsning, som vil kunne opfylde de ønskede krav. Forvaltningen foreslår derfor, at der ifm. en fremtidig udskiftning af gulvet i en af de andre haller arbejdes med at etablere et tennisgulv. Et sådan gulv vil ikke kunne bruges af boldspilsidrætsgrene, men kan godt anvendes fx til gymnastik.

Et af de elementer, som har været drøftet særligt i udarbejdelsen af dispositionsforslaget er, hvorvidt der skal være vinduer i facaden ind mod hallen. Særligt medlemmer af de boldspillende foreninger er bekymret for genskin i gulvet, og ønsker derfor ikke vinduer. Andre idrætsgrene fungerer fint med dagslys. Lave vinduer i gavlene vil være med til at skabe indkig og åbne hallen op for det omkringliggende Stadionområde og dermed knytte ude- og indearealerne sammen. I dispositionsforslaget er derfor indsat lave vinduer i begge gavle. For at undgå genskin vil der mod nord blive opsat et sænkbar gardin, der adskiller opvarmnings og springgraven med håndboldbanen. Mod syd vil der blive etableret et halvtag.

I dag er hovedindgangen midt på den sydlige langside. I dispositionsforslaget vil indgangene blive ændret til at ske fra sydsiden af den nye hal ud mod p pladsen. Langs sydsiden etableres overdækning og indgang til en ny aula med ny Information. Den eksisterende Information vil blive frigivet til anden aktivitet. 

 Multihallen placeres på byggefeltet, så det er muligt at beholde de eksisterende træer.

 Dispositionsforslaget er vedlagt som bilag

 Bæredygtighedsledelse

I forbindelse med projektering og udfærdigelse af projektet indgår bæredygtighed. Der er indgået aftale med en særlige bæredygtighedskonsulent med henblik på at sikre bæredygtigheden i projektet. Blandt andet er der fokus på miljørigtige, genanvendelige materialer, miljøbelastning, indeklima, energiforbrug og driftsøkonomi. Der arbejdes med bæredygtighed, men hallen får ikke et egentligt certifikat, da det vil koste ca. 0,5 mio. kr., som ikke var afsat i det oprindelige budget.

 Den videre proces

Når dispositionsforslaget er godkendt af kommunalbestyrelsen, skal det danne grundlag for videre bearbejdelse af projektet samt udarbejdelse af udbudsmaterialet til brug i det kommende totalentrepriseudbud. Der er lagt op til en proces, hvor forvaltningen sammen med kommunens rådgivere deltager i totalentreprenørens projekteringsarbejde for at sikre kvaliteten. Når der er modtaget tilbud fra totalentreprenører sidst på året udarbejdes indstilling til godkendelse i kommunalbestyrelsen.

 Haludvidelsen forventes at være færdig i efteråret 2021. Som i øvrige anlægsprojekter tilpasses tidsplanen løbende i takt med konkretisering af projektet, hvilket i denne sag betyder en udskydelse på ca. et kvartal i forhold til sommeren 2021, som tidligere har været nævnt. Den endelige tidsplan kendes først, når tilbuddet fra entreprenøren foreligger.  

 

Økonomi

Som dispositionsforslaget foreligger nu, er der ikke tilstrækkeligt med penge til at udføre det, der mangler ca. 3,5 mio. Budgettet baserer sig på rådgivers beregninger, så der er fortsat en vis usikkerhed om økonomien, da licitationsresultatet ikke er kendt endnu. Forvaltningen vil derfor i forbindelse med udbuddet udarbejde noget af projektet som optioner, som kan tages ud, hvis budgettet ikke holder. Det drejer sig bl.a. reducering af areal i mellembygningen, etablering af overdækning og vinduer i facader, udbygning med springfaciliteter samt en mulighed for at reducere højden i hallen fra 9 meter til 8 meter. Sidstnævnte får kun betydning, hvis der skal afholdes nordiske mesterskaber eller højere i hallen.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at høringsagen drøftes.

Bilag

1 Disposistionsforslag - Haludvidelse Disposistionsforslag - Haludvidelse
Tilbage til toppen