Gå til hovedindhold

Sagsbehandlingstid og aktindsigt

Der er forskellige vejledende sagsbehandlingsfrister i Albertslund Kommune. Sagsbehandlingstiden kan variere fra fagområde til fagområde. Dog findes der nogle overordnede retningslinjer.

Indhold

  I følge principperne for god sagsbehandlingsskik og Albertslund Kommune egne retningslinjer, bør en borger inden for 1o arbejdsdage modtage svar på sin henvendelse enten i form af en kvittering, som fortæller, hvornår man kan forvente svar eller i form af et færdigt svar. Hvis kommunen ikke kan overholde den angivne tidsfrist, skal kommunen meddele dette til borgeren.

  Som borger kan du altid henvende dig til den pågældende fagchef eller direktør for området, udvalgsformand eller borgmesteren, hvis man føler sig dårligt behandlet af kommunen. Du kan også kontakte kommunens borgerrådgiver. Ring til borgerrådgiveren på tlf. 40357224, eller skriv på borgerraadgiver@albertslund.dk.

  I Albertslund Kommune har vi fastsat frister for, hvor lang tid vi må være om at træffe en afgørelse på områderne: børn, sundhed og velfærd.

  Fristerne er også gældende for afgørelser efter lov om social service, som er hjemvist af Ankestyrelsen. I disse tilfælde regnes fristerne fra modtagelsen af Ankestyrelsens afgørelse.

  Sagsbehandlingsfrister

  Hvem har ret til aktindsigt?

  Alle borgere har ret til at få indsigt i de dokumenter, der indgår i sagsbehandlingen i Albertslund Kommune.

  Reglerne findes i offentlighedsloven, der dog også indeholder begrænsninger i, hvad der kan gives aktindsigt i.

  Er du part i en sag, har du krav på aktindsigt efter forvaltningsloven.

  Hvad er aktindsigt?

  Aktindsigt betyder, at du som udgangspunkt har ret til at se de dokumenter i sagen, som kommunen har modtaget eller er sendt ud fra kommunen. Aktindsigt omfatter også kort, videooptagelser, tegninger etc.

  Albertslund Kommune ønsker størst mulig åbenhed i den kommunale forvaltning og vil derfor i vidt omfang imødekomme ansøgninger om aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet.

  Kommunen kan dog ikke give aktindsigt  i oplysninger, der er omfattet af reglerne om tavshedspligt eller straffesager mv.

  Hvordan kan du få aktindsigt?

  Hvis du vil have aktindsigt i en sag, skal du henvende dig til den del af forvaltningen, hvor du mener, at sagen behandles. Du kan skrive et brev, en e-mail, ringe eller henvende dig personligt. Hvis forvaltningen er i tvivl om, hvad du ønsker aktindsigt i, vil forvaltningen evt. kontakte dig for at få præciseret, hvad du efterspørger.

  Kommunen skal snarest træffe afgørelse, om din anmodning om aktindsigt kan imødekommes.

  Hvis kommunen ikke inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen af din ansøgning har givet eller afslået aktindsigt, skal kommunen underrette dig om årsagen til, at afgørelsen endnu ikke er truffet og om, hvornår du kan forvente at få endeligt svar.

  Du har krav på en begrundelse, hvis kommunen ikke fuldt ud imødekommer din anmodning om aktindsigt. Kommunen skal også oplyse, hvem du kan klage til, hvis du ikke har fået fuld aktindsigt.