Midlertidige restriktioner: Ingen adgang for besøgende til plejehjem mv.

Der er nu indført midlertidige restriktioner for besøgendes adgang til samtlige kommunale og private plejehjem, plejecentre, plejeboliger og aflastningspladser mv. for at forebygge udbredelse af COVID-19


Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt kommunalbestyrelsen i Albertslund omgående at indføre besøgsrestriktioner for plejehjem mv. Der er derfor nu indført restriktioner for besøgende til plejehjem, plejeboligbebyggelser, friplejeboligbebyggelser og aflastningspladser. Beboerne har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at få besøg.

Restriktionerne betyder:

 1. at besøg på plejehjem mv. som udgangspunkt skal foregå på udendørs arealer,
 2. at besøg på indendørs arealer på plejehjem mv. ikke kan ske, med mindre a) besøget sker i en kritisk situation, eller b) den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren.

Restriktionerne er indført, fordi der i den seneste tid har været en stigning i Albertslund Kommune af antal smittede med COVID-19. Tiltaget skal således prøve at mindske en smittespredning.

Steder, der er omfattet af besøgsrestriktionerne

Besøgsrestriktionerne omfatter kommunale og private tilbud om plejehjem, plejeboligbebyggelser, friplejeboligbebyggelser og aflastningspladser.

Adgangsforbuddet for besøgende gælder både indendørs fællesarealer og den del af boligen, som beboeren selv råder over på de omfattede plejehjem mv.

Hvem er omfattet af besøgsrestriktionerne?

De midlertidige besøgsrestriktioner gælder kun for udefrakommende personers besøg. 

Personer der ikke er omfattet af restriktionerne:

 • Den nærmeste pårørende til en beboer. Med ’den nærmeste pårørende’ forstås fx beboerens ægtefælle, faste samlevende, faste partner, mor, far, barn eller barnebarn.
 • Pårørende til en tidligere beboer, som er afgået ved døden, hvis de besøger plejehjemmet mv. med det formål at afhente ejendele, som har tilhørt den pågældende beboer.
 • Ansatte på plejehjem mv.
 • Personer, der leverer varer eller serviceydelser, herunder sundhedsbehandling.
 • Beboere på et plejehjem.

Besøgsrestriktionerne har ikke indflydelse på beboernes forhold på plejehjemmet mv., herunder eksempelvis beboernes mulighed for at tage på besøg el.lign. uden for plejehjemmet mv.

Undtagelser fra besøgsrestriktionerne

Disse midlertidige besøgsrestriktioner gælder ikke ifm. besøg i kritiske situationer.

Kritiske situationer kan være:

 • Et uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person.
  En 'nær pårørende' kan være: ægtefælle, samlever og slægtninge i lige linje (fx forældre, bedsteforældre, børn og børnebørn). Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn eller plejebørn kan efter omstændighederne også anses som nære pårørende, især i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn. En person, som beboeren er nært knyttet til, vil efter en konkret vurdering kunne anses for nærmeste pårørende. Beslutning om, hvorvidt der er tale om en nær pårørende, træffes af institutionsledelsen.

 • Nære pårørendes besøg hos en voksen person med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg.
  Erhvervet mental svækkelse, der er fremadskridende, vil ikke alene være afgørende for, om der kan aflægges besøg hos en beboer. Beslutning om, hvorvidt en sådan kognitiv funktionsnedsættelse foreligger i det konkrete tilfælde, træffes af institutionsledelsen.

Besøg skal kunne gennemføres på en forsvarlig måde

Institutionsledelsen er forpligtet til at sikre, at besøg i kritiske situationer og besøg fra den nærmeste pårørende til en beboer kan gennemføres på en forsvarlig måde, samt at besøg på både indendørs arealer og udendørs arealer sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Se nærmere herom på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og i denne vejledning

Hvor længe gælder restriktionerne?

Besøgsrestriktionerne er gældende med øjeblikkelig virkning og indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbuddet eller fastsætter et nyt påbud, dog senest indtil 1. oktober 2020, hvor bekendtgørelsen ophæves. Ophævelse vil ske så hurtigt, som det er forsvarligt. Såfremt et påbud ønskes ophævet, kan der tages kontakt til Styrelsen for Patientsikkerheds beredskabsvagt for drøftelse heraf på følgende nummer: 70 22 02 68.