COVID-19: Nye hastelove betyder ændringer

Med Folketingets vedtagelse af hastelove ang. coronavirus (COVID-19), som trådte i kraft den 18. marts 2020, har vi fået nye bekendtgørelser på børn- og ungeområdet, socialområdet såvel som på sundheds- og ældreområdet


Det er en særlig situation, vi befinder os i med coronavirus, der lægger pres på vores velfærdssamfundet på forskellig vis. Det har betydet, at Folketinget har måttet lave nye bekendtgørelser. Med Folketingets vedtagelse af hastelove ang. coronavirus (COVID-19), som trådte i kraft den 18. marts 2020, har vi fået nye bekendtgørelser på børn- og ungeområdet, socialområdet såvel som på sundheds- og ældreområdet.

Læs notat om de nye bekendtgørelser fra det virtuelle Økonomiudvalgsmøde mandag 23. marts - bilag 2 til punkt 2 (link) 

Ændringer jf. hastelovgivningen på ældre- og sundhedsområdet
På ældre- og sundhedsområdet betyder det bl.a.:

Med få undtagelser er der nu forbud mod at besøge pårørende på plejehjemmene
Der er indført midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til kommunens plejeboliger, aflastningspladser på Albertshøj og de kommunale botilbud, hvor der er tilknyttet personale og fællesboligarealer. Forbuddet gælder både fællesarealer og beboernes personlige boliger. Det betyder, at man som besøgende ikke har adgang til disse bosteder af hensyn til at mindske smittefaren. 

Der kan dog ske undtagelser i forbuddet i kritiske situationer. Det gælder ved besøg hos kritisk syge eller døende, eller ved forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn eller lignende tungtvejende grunde. 

Læs bekendtgørelse; https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213463

For borgere, som modtager hjælp i hjemmet, kan der blive tale om ændringer
Med flere og flere smittede, også blandt medarbejderne, er der behov for at prioritere i opgaverne i plejen af ældre og særligt udsatte. Det betyder, at praktisk hjælp, personlig pleje og sygepleje fremover vil tage afsæt i den enkeltes livssituation, herunder om borgeren har pårørende eller er alene.

Det kan betyde, at nogle borgere midlertidigt vil opleve mindre rengøring eller pleje, end det de normalt får tilbudt – hvis det vurderes, at disse ydelser kan undværes hos dem midlertidigt. Omprioriteringen vil dog altid bygge på en konkret og individuel vurdering. Vi gør det for at kunne omprioritere ressourcerne til de borgere, hvor det er livsvigtigt at få denne omsorg.

Folketinget har vedtaget hastelove, der giver mulighed for at gennemføre disse ændringer med kort varsel.

Læs bekendtgørelsen; https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213473 

Rengøringen på området vil have særlig fokus på at gøre rent dér, hvor det er særligt nødvendigt for at undgå smittespredning. 

Ændringer jf. hastelovgivningen på socialområdet 
I indenrigsminister Astrid Krags henvendelse til kommunerne ovenpå vedtagelse af hastelov på socialområdet, lyder det:

”På det sociale område, har ministeriet indskærpet, at kommunerne har pligt til at yde socialpædagogisk bistand til udsatte borgere, som bor i eget hjem. Socialpædagogisk støtte udgør en kritisk funktion, som skal opretholdes i forhold til den enkelte borger.

Dog kan støtte for nogle mennesker videreføres i samme omfang og på en måde, der mest muligt ligner den vanlige form. For andre vil der derimod kunne foretages ændringer både i støttens omfang og den måde, som støtten leveres på.

Der kan af hensyn til personaleressourcer eller smittefare i den aktuelle situation f.eks. være behov for, at den socialpædagogiske bistand gennemføres på anden vis, f.eks. via telefon, online eller lignende.”

Det betyder altså, at der grundet smittefare ikke længere er samværs- og aktivitetstilbud, og derfor er der særligt brug for opfølgning gennem bostøtterne. Det klares delvist ved fysisk tilstedeværelse og andet klares over telefonen. Af samme grund har bosteder ekstra opgaver med at aktivere borgerne. 

Socialrådgiverne arbejder i disser uger hjemmefra. Dog er der hver dag en rådgiver på rådhuset, som varetager akutte opgaver. 

Der leveres fortsat hjælp til socialt udsatte borgere - både i og uden for botilbuddene.

Læs bekendtgørelsen, der gør sig gældende; https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213488   

Ændringer jf. hastelovgivningen indenfor børn og unge
Også indenfor på børn- og ungeområdet har Folketinget handlet hurtigt, som mange ved. Det betyder;

Skoler og institutioner er lukket - med nødpasning
Skolerne, SFO'er, Klubber og dagtilbud er lukket. Det betyder, at der fra mandag den 16. marts og minimum til og med 2. påskedag den 13. april kun er nødpasning i daginstitutioner og skoler for børn til og med 3. klasse. Der tilbydes nødpasning for børn i daginstitutioner og skoler til og med 3. klasse (fra 0-9 år):  

  • hvis forældre varetager kritiske funktioner i den offentlige eller private sektor, eller
  • som på trods af myndighedernes opfordring til at holde børnene hjemme, ikke har andre muligheder.

Nødpasningen vil foregå i daginstitutioner og på skolerne. Forældre har modtaget information herom med besked om at melde behov tilbage til lederne i den konkrete institution/skole.

For specialklasser og specialskoler gælder der særlige retningslinjer. Alle forældre opfordres til at holde deres børn hjemme, men der vil være nødpasning, for de børn/familier der har et særligt behov. Der tages særlige forholdsregler i henhold til de nye bekendtgørelser for børn med sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov. I henhold hertil kan kommunen i særlige tilfælde henvende sig til forældre til børn, som vurderes at have godt af at komme i dagtilbud eller skole. 

I forbindelse med nødpasningen, vil der blive taget en række forholdsregler for at undgå smittespredning, herunder øget hygiejne, færre børn i klasser og rum, prioriteret rengøring, øget ophold udendørs mv. Skolerne opretholder undervisning via aula og online læringsplatforme, som eleverne kan tilgå hjemmefra.

Skolesituationen betyder også, at alle sundhedsplejeaktiviteter på kommunens skoler indstilles. Når regeringens nuværende påbud ophæves igen, vil sundhedsplejen genoptage skolearbejdet. 

Læs bekendtgørelsen på børn- og ungeområdet; https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213472

Følg med
Følg med i øvrige lokale ændringer her på hjemmesiden, www.albertslund.dk/corona.

Følg med i ændringer generelt på www.coronasmitte.dk