Vil du være nævning eller domsmand?


Albertslund Kommunes grundlisteudvalg er i gang med at lave kommunens grundliste og opfordrer personer, der er interesserede til at henvende sig. Det er Østre Landsrets præsident, der vælger nævninge og domsmænd også kaldet lægdommere. Hvis du står på kommunens grundliste, har du mulighed for at blive valgt til lægdommer.

Lægdommere virker i straffesager sammen med en eller flere juridisk uddanne-de dommere. Hvervet som lægdommer er et borgerligt ombud – det betyder, at du som udgangspunkt har pligt til at være lægdommer, hvis du bliver udtaget til det.

Du kan også læse mere om at være lægdommer på www.domstol.dk

Der skal udvælges et antal personer til listen, som skal udgøre et alsidigt og repræsentativt sammensat udsnit af kommunens befolkning. I Albertslund Kommune er der særligt behov for personer i alderen 18 – 30 år og personer med anden etnisk herkomst end dansk til grundlisten. Hvis du tilhører en af disse grupper eller begge, vil vi gerne høre fra dig. Alle interesserede opfordres dog til at rette henvendelse, men det er ikke alle interesserede, der kan være sikre på at blive udpeget til grundlisten.

For at ansøge om at komme på Grundlisten, skal Albertslund Kommune have følgende informationer om dig:

Cpr nr.
Navn.
Efternavn.
Adresse.
Postnummer og By.
Stillingsbetegnelse.
E-mail.
Mobilnummer.
Ansættelsessted (kun hvis du er ansat i staten).
Om du tidligere har været optaget på Grundlisten.

Da disse oplysninger er personoplysninger, opfordres du til at sende dem via en sikker forbindelse på Borger.dk ( Send sikker besked fra din Digitale Post-kasse (kræver Nem-Id - åbner i nyt vindue) ).

Fristen for at melde dig er den 1. marts 2019.

Har du nogen spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Albertslund Kommune på jura@albertslund.dk eller ringe til jurist Lene Madsen på 43 68 76 29.


---

 

Oplysninger om grundlisteudvalgets behandling af dine personoplysninger
mv.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Albertslund Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de
personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger
nedenfor.

Albertslund Kommune
Nordmarks Alle 1
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68
Albertslund@albertslund.dk

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid
velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Michael Drews Olsen.
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måde:
• På e-mail: DPO-M@htk.dk
• På telefon: 2399 0515
• Ved brev: Michael Drews Olsen, Bygaden 2, 2630 Taastrup

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger med følgende formål:
• For at kunne foretage en egnethedsvurdering af dig til hvervet som lægdommer.
• For at kunne udtage et repræsentativt udsnit af befolkningen i Albertslund kommune til grundlisten.
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
• Retsplejelovens § 72, jf. §§ 68-71.
• Grundlistebekendtgørelsens § 4.
• Grundlistebekendtgørelsens § 5.
• Databeskyttelsesforordningens artikel 6, litra c og e.
• Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f og g.
• Databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og 2, nr. 3.
• Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
Østre Landsret

5. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine
personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi følger behandlingsprincipperne
i databeskyttelsesforordningens artikel 5, når vi skal fastlægge,
hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

6. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til
vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt
en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet
for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover
kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke,
eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares,
eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
18

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling
af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling
af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret,
almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse
personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes
rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

7. Klage til Datatilsynet
Du har ret til indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den
måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger
på www.datatilsynet.dk.