Ny forpagter til Café Albertine i Sundhedshuset søges

Albertslund Kommune søger ny forpagter til Café Albertine i Sundhedshuset med start 1. juni 2019 eller hurtigst muligt herefter. Frist for ansøgning er 31. marts 2019.


Udvidet kriterier for forpagtning af Cafe Albertine - Albertslund Kommune

Sundhedshuset er et vindue for sundhed og et omdrejningspunkt for det sunde liv i Albertslund, beliggende midt i byen med nem tilgængelighed. Caféen er Sundhedshusets hjerte og et sted hvor mennesker samles på tværs af alder og interesser.

Caféen er et sted, hvor man føler sig velkommen og har lyst til at slå sig ned og bruge sin tid – ventetid, hyggetid, hænge-ud-tid, mødetid osv. Opgaven er ikke alene at drive en café, men også at indgå i den særlige sammenhæng det er at være en del af et sundhedshus og derved bidrage til at skabe liv til huset.

Caféen er åben for alle byens borgere, børnefamilier, studerende til vej til- og fra nærliggende gymnasium, handlende i bycentret, og forbipasserende. Derudover vil der i de forskellige tilbud i Sundhedshuset være ansatte, besøgende, samarbejdspartnere, private aktører, foreninger, og andre brugere af huset som potentielle aftagere af caféens tilbud.

Det er vigtigt at caféens udbud af mad er varieret, sundt og spændende med øje for et rimeligt prisniveau. Caféen skal kunne levere forplejning i forbindelse med afholdelse af møder,
kurser, konferencer og events. Det vil i praksis betyde, at der både skal være mulighed for pænere anretninger, håndvenligt mad, og mad ”To go”.

Det vil endvidere være muligt at drive catering fra caféens køkken. Caféen kan selv, eller i samarbejde med Sundhedshuset, frivillige, foreninger og andre, arrangere tiltag som madkurser, madquiz, madforedrag, mad- og forretningsnetværk, fællesspisning og lignende tiltag, der understøtter huset som fyrtårn for sundhed.

Forpagtning med socialøkonomisk formål
Det er besluttet, at driften af caféen skal bortforpagtes som en socialøkonomisk virksomhed, og at virksomheden skal have en social håndtering af sit overskud ved primært at reinvestere i egen virksomhed eller ved at donere til sociale formål eller andre socioøkonomiske virksomheder jfr. Principperne i lov nr. 711 af 26.6.2014.

Det er ikke et krav at forpagteren er en registreret socialøkonomisk virksomhed, men den skal drives på et socialøkonomisk grundlag. Socialøkonomiske virksomheder forbinder sociale projekter med kommerciel forretning. Virksomheden tænker i at skabe job til udsatte personer, f.eks. arbejdsmuligheder for handicappede eller fleksjobansatte eller jobs til unge, som skal indsluses på arbejdsmarkedet. Det er muligt at prioritere en del af driften som socialøkonomisk, f.eks. at samarbejde med andre socialøkonomiske leverandører, for at leve op til både at levere cafèdrift på  markedsvilkår og arbejde socialøkonomisk. Derudover er det vigtigt, at man som forpagter er villig til at samarbejde med Kommunen om den løbende udvikling af caféen.

Cafèkonceptet
Vi skal bede ansøgeren om at udarbejde et kort og præcist konceptoplæg for caféen. Det tilstræbes at der tages udgangspunkt i anbefalinger fra Fødevarestyrelsens ”Alt om kost” (se http://altomkost.dk/) og ”Jumpfood” (se http://jumpfood.dk/). I ansøgningen skal det beskrives, hvordan dette tænkes opfyldt, og hvordan ansøger påtænker at fremme salget af sund mad.

Ansøgeren har mulighed for at indgå i partnerskab med arrangører og foreninger i forbindelse med møder og arrangementer. Der skal sikres fleksible muligheder og vilkår for kommunens egne arrangementer, således at disse kan afvikles til konkurrencerigtige priser, og derved være attraktivt for kommunen at købe diverse forplejning i caféen, både med hensyn til økonomi og logistik.

Åbningstider
Caféen forventes at have åbent alle hverdage fra kl. 8.00-17.00. Øvrige åbningstider tilrettelægges af caféen, herunder om caféen skal have åbent i weekender.

I forbindelse med møde- og kursusaktivitet i Sundhedshuset udenfor normal åbningstid, forventes det at caféen kan levere mødeforplejning. 

Aftalevilkår, forpagtningsafgift m.v. 
Forpagtningsaftalen indgås på almindelige forpagtningsvilkår og det forventes, at der indgås en forpagtningsaftale efter princippet om betaling af 5 % af bruttoomsætningen, inkl. eventuel cateringvirksomhed, til kommunen samt forbrugsafgifter. Det skal være med afsæt i en socialøkonomisk virksomhed, der forbinder kommerciel cafédrift med et socialt formål. Caféen skal drives
kommercielt, så der indtjenes til forpagtningsafgift, øvrige udgifter, løn til leder og øvrigt personale. Der må desuden udbetales et rimeligt udbytte til forrentning af den oprindeligt indskudte kapital. Overskud derudover reinvesteres i virksomheden eller støtter andre sociale formål.

Forventning til forpagter
I forbindelse med vurderingen af ansøgningerne, vil der blive lagt vægt på følgende:

1. Forpagterens CV, herunder forudgående erfaring med café/restaurationsdrift samt økonomiske stabilitet

2. Personale

3. Forslag til cafékoncept, herunder forslag til menukort, to-go, takeaway, mødeforplejning m.m.

4. Vision

Ad 1. Forudgående erfaring med cafédrift
Der skal i tilbuddet indgå CV og eventuelle referencer indeholdende både nuværende og hidtidige caféer, restaurationer, spisesteder m.m. som ansøger har været involveret i. 
Oversigten skal indeholde oplysninger om:

- Koncept, herunder prisniveau

- Antal besøgende/år

- Økonomisk resultat. Dokumentation for ansøgers økonomiske formåen i form af kopi af tilbudsgiverens seneste regnskab samt en redegørelse for udviklingen i ansøgers økonomiske situation efter seneste regnskab. Såfremt ansøger ikke kan præstere et regnskab, skal ansøger indsende anden relevant og tilstrækkelig dokumentation for sin økonomiske situation. Det bemærkes, at generelle udtalelser fra bank om et kundeforhold og lign. ikke er tilstrækkelig dokumentation, hvis der ikke samtidig gives konkrete
oplysninger om tilbudsgivers økonomiske situation.

- Eventuelle madanmeldelser

Ansøger skal endvidere kunne fremlægge nødvendig dokumentation for opnåelse af de offentlige tilladelser og bevillinger, hvilke er nødvendig for at drive café.

Ad 2. Personale
Det er væsentligt, at ansøger er indstillet på, at stedet bliver drevet med personligt engagement og i nært samarbejde med Albertslund Kommune.  I det omfang ansøgeren ikke har til hensigt at drive stedet personligt, ønskes tilbuddet bilagt CV mv. for den daglige leder.

Ad 3. Cafékoncept
Tilbuddet skal indeholde en beskrivelse af det forventede koncept. Beskrivelsen skal som minimum indeholde følgende:

- Forslag til overordnet linje

- Forslag til menukort og sortiment, inkl. priser

- Forslag til bemanding og serviceniveau

- Forslag til, hvordan samarbejde med Sundhedshuset, arrangører eller foreninger kan udmøntes i dagligdagen.

Ansøgeren skal være indstillet på at kunne præsentere et eksempel på det foreslåede koncept, samt præsentere Albertslund Kommune for eventuelle nøglepersoner.

Ad 4. Vision
Det er vigtigt, at forpagteren har en forståelse for stedets specielle karakter. Ligeledes er det vigtigt at kunne se mulighederne for at spille sammen med de øvrig faciliteter og tilbud stedet har.
Albertslund Kommune finder det afgørende, at ansøgeren er i stand til at sammentænke egen virksomhed med den oplevelse det er at besøge Sundhedshuset. Dels til glæde for gæsterne og de ansatte på Sundhedshuset, men også til gavn for caféen som et supplerende forretningspotentiale.

Til illustration af det kommende samarbejde forventes udarbejdet en vision for caféens samspil med omgivelserne, brugere, ansatte, foreninger, publikum samt forslag til markedsføring og profilering af caféen. Markedsføring og profilering kan evt. ske i et samarbejde med Sundhedshuset.

Baggrunden
Sundhedshuset åbnede den 1. januar 2016. Caféen ligger i Sundhedshusets foyer og understøtter helhedsoplevelsen for de besøgende og brugerne ved at skabe en god stemning og duft af friskbrygget kaffe mm.

Sundhedshuset fungerer blandt andet som løftestang for kommunens sundhedstilbud til borgere og er katalysator for læring, uddannelse, udvikling samt inspiration til og fra eksterne samarbejdspartnere. Huset fungerer i en balance mellem tradition og nytænkning i tværgående og åbne netværk mellem byens borgere. En dynamo for det sunde liv, der både giver rum for sociale fællesskaber på tværs af alder, interesse og køn, samt sætter det aktive medborgerskab og involvering af borgerne/brugerne i centrum.

Indretning
Sundhedshuset rummer samlet 3.500.m2. Køkken samt kontor og lager udgør ca. 164 m2. Hertil kommer serveringsareal og foyer på ca. 343 m2. Der er mulighed for udeservering. Selve caféen leveres fuldt indrettet både hvad angår møbler og udstyr såsom køkkenting og service.

Caféens køkken er udstyret med inventar som beskrevet i bilag 1.

Ansøgning
Tildelingskriterierne er ikke prioriterede, og der vil blive foretaget en helhedsvurdering af de indkomne ansøgninger. 

Forventet overtagelse af forpagtningen er den 1. juni 2019.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til leder af Sundhedshuset, Mette Gerhard på mobilnummer:29120340. Der vil endvidere være mulighed for at besøge Sundhedshuset efter nærmere
aftale.

Ansøgning, vedlagt en beskrivelse af det forventede koncept, sendes eller afleveres til Sundhedshuset Albertslund, Skolegangen 1, 2620 Albertslund eller pr. mail til; sundhedshuset@albertslund.dk
Frist for ansøgning er den 31. marts 2019

Efter udløb af ansøgningsfristen vil relevante ansøgere blive indkaldt til en uddybende samtale.

Bilagsmateriale
1. Liste over café køkkenets inventar (link - bliver aktivt senere)

2. Skitse over caféområdet (link)

Relevante hjemmesider
Sundhedshuset Albertslunds hjemmeside (link)


Albertslund Kommunes hjemmeside (link)