Folketingsvalg 2019

Onsdag den 5. juni mellem kl. 8.00 og kl. 20.00 skal der vælges kandidater til Folketinget.


Hvem har valgret?
Valgret til Folketinget har i Danmark enhver, der er fyldt 18 år, og som herudover

  • Har dansk indfødsret og fast bopæl i Danmark
  • Personer, der er under andre former for værgemål, se værgemålslovens §§ 5 og 7, bevarer deres valgret.
  • Personer, der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget, anses for at have fast bopæl i riget, se folketingsvalglovens § 2, stk. 1. Endvidere anses personer, der midlertidigt har taget ophold i udlandet, og som er omfattet af en af de persongrupper, der er opregnet i lovens § 2, stk. 2, for at have fast bopæl i riget. 
  • Personer, der opholder sig i udlandet, anses også for at have fast bopæl i riget, hvis de agter at vende tilbage til riget, inden der er gået 2 år efter udrejsen, se lovens § 2, stk. 3.
  • Det samme gælder under visse betingelser for ægtefæller, registrerede partnere og samlevere til personer, der er omfattet af lovens § 2, stk. 1, 2 eller 3, se lovens § 2, stk. 4.
  • Personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, har dog ikke valgret (tidligere kaldt »umyndiggjorte«).

For at kunne stemme skal man være optaget på valglisten. Alle, der er tilmeldt folkeregisteret i Albertslund Kommune den 29. maj 2019, optages automatisk på valglisten.

Brevstem før valgdagen
Du kan også stemme før valgdagen. Det sker på en særlig stemmeseddel på Albertslund Hovedbibliotek, Bibliotekstorvet 2, 2620 Albertslund. For at stemme skal du medbringe gyldig legitimation, f.eks. dit sygesikringskort. Man kan brevstemme på et hvilket som helst brevstemmested i landet.

Du kan brevstemme fra onsdag den 15. maj til den 1. juni kl. 16.00.

Åbningstider på Albertslund Hovedbibliotek
Mandag til torsdag, kl. 9.00 – 18.00
Fredag kl. 9.00 – 18.00
Lørdag den 18, 25 maj fra kl. 10.00 – 14.00, samt den 1. juni fra kl. 9.00 – 16.00
Vælgere, der er indlagt på sygehus, kan brevstemme på sygehuset.

Der stilles en lup til rådighed for vælgere med nedsat syn. Stemmeboksen er også udstyret med en sort pen, der gør det nemmere at se om man har skrevet de rigtige oplysninger på brevstemmesedlen, der vil være en LED lampe og CCTV.

Afstemning i hjemmet
Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan komme til afstemningsstedet, kan anmode om at stemme i hjemmet.

Det skal ske på en særlig blanket, som fås hos hjemmehjælperen, plejepersonale eller på Albertslund Hovedbibliotek fra den 8. maj. Blanketten skal returneres til Albertslund Hovedbibliotek senest fredag den 24. maj, kl. 18.00.

Afstemning på valgdagen med hjælp
Hvis man kan komme hen til valgstedet, men ikke ind i valglokalet, kan man stemme udenfor med valgstyreres eller tilforordnedes hjælp.

Hjælpemidler på afstemningsstederne på valgdagen
På alle afstemningssteder stilles der en lup til rådighed for vælgere med nedsat syn. Stemmeboksene er også udstyret med sorte penne, der gør det nemmere at se om man har sat sit kryds det rigtige sted, der vil være en LED lampe.

Særligt handicapvenligt afstemningssted
Afstemningsstedet på Herstedøster Skole er et særligt handicapvenligt afstemningssted for kørestolsbrugere eller gangbesværede vælgere. Afstemningsstedet er udstyret med rampe ved indgangen og et stemmerum med hæve-/sænkebord, samt en CCTV.

Vælgere med handicap eller nedsat førlighed kan ansøge om at stemme på et andet afstemningssted i kommunen, end det, vælgeren er tilknyttet  i henhold til valglisten. Ansøgning om ændring af afstemningssted sendes til Borgerservice på rådhuset. Ansøgning kan tidligst indsendes fra tirsdag den 8. maj og senest mandag den 28. maj , kl. 12.00.

Transport af svagelige til valgstedet
Svagelige vælgere, der ikke selv kan transportere sig til valgstedet onsdag, den 5. juni og ikke har nogen til at køre for sig, kan få gratis hjælp af kommunen til at blive transporteret til og fra valgstedet.

Transporten skal bestilles senest tirsdag, den 4. juni, inden kl. 12.00. Transport bestilles ved at ringe til Borgerservice på rådhuset, tlf. 43686323, 43686502 eller 43686375.