Forslag Kommuneplan 2018 - 2030

Kommunalbestyrelsen har den 8. maj 2018 vedtaget at sende forslag til Kommuneplan 2018-2030 i høring.


Kommunalbestyrelse vedtog i september 2015 planstrategien som en del af Vision og Strategi – en by for børnene, det grønne og fællesskabet. I Kommuneplanstrategien blev det besluttet, at Kommuneplan 2013 skal revideres inden for emnerne; erhverv, midtby og det åbne land.

I Kommuneplan 2018 til 2030 er der ikke væsentlige ændringer i retningslinjer eller arealudpegninger. Der planlægges generelt for de allerede eksisterende arealanvendelser, og det er præciseret, hvilke forhold der er bestemt i Fingerplanen og Planloven og hvilke forhold, der kan bestemmes i kommuneplanen.

Forslag til Kommuneplan 2018-2030

Offentlig høring

Forslag til Kommuneplan 2018-2030 er i høring i 8 uger fra 22. maj – 18. juli 2018. Bemærkninger og ændringsforslag skal være modtaget senest den 18. juli 2018, og sendes til:

Sekretariat for Byudvikling & Erhverv
Albertslund Kommune
Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund

Eller per mail til byudvikling.erhverv@albertslund.dk

Afgørelse om miljøvurdering

Kommunalbestyrelsen har afgjort, at kommuneplanen ikke skal miljøvurderes. Albertslund Kommune har foretaget en miljøscreening af kommuneplanforslaget. På baggrund af screeningen er det vurderet, at forslag til Kommuneplan 2018-2030 ikke vil have nogen væsentlig indvirkning på miljøet. På denne baggrund har Kommunalbestyrelsen besluttet, at planerne ikke skal miljøvurderes. Screeningen er foretaget i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, LBK nr. 448 af 10/05/2017

Læs afgørelse om miljøvurdering på side 107 i kommuneplanen.

Klagevejledning – Afgørelse om miljøvurdering

I henhold til miljøvurderingslovens § 48, stk. 1, kan afgørelser efter miljøvurderingsloven påklages efter de klageregler, der er fastsat i den lovgivning, som planen er udarbejdet i henhold til. Kommuneplanen er udarbejdet i henhold til planloven og der kan derfor klages i henhold til reglerne i planloven.

Efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 3, kan Planklagenævnet tage stilling til retlige spørgsmål i forbindelse med en kommunes afgørelse efter planloven. En klage efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 3, har ikke opsættende virkning, jævnfør lov om Planklagenævnet § 7, stk. 1. Efter planlovens § 60, stk. 1, skal en klage være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Klagefristen for klage over afgørelsen om ikke at foretage en miljøvurdering af forslag til kommuneplan er derfor 4 uger fra forslag til Kommuneplan 2018-2030 er sendt i høring, hvilke er tirsdag den 19. juni 2018

Planklagenævnets praksis med hensyn til klagefrister er restriktiv, navnlig i sager hvor der er andre parter med modstående interesser. En klage, der er indgivet efter udløbet af klagefristen, vil normalt blive afvist, også selv om der er tale om en meget kort overskridelse. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.

Der klages via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Der logges på www.borger.dk eller www.virk.dk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Albertslund Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når der klages, skal der betales et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Der betales med betalingskort i Klageportalen.

Der vil blive opkrævet et gebyr på henholdsvis 900 kr. eller 1.800 kr. (2016-niveau) afhængig af, om der klages som borger eller som virksomhed/myndighed /organisation. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis der på grund af særlige forhold ønskes fritagelse for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til byudvikling.erhverv@albertslund.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

Yderligere oplysning om klageregler kan læses på www.albertslund.dk/klagevejledning og Planklagenævnet.