Sådan går det med renoveringen af Kanalgade

Der har været møde i følgegruppen bag renoveringen af Kanalgaden, hvor bl.a. HOFOR, Barslund, arkitektfirmaet bag renoveringen, Naturgruppen i Albertslund, Opstandelseskirken samt Bo-vest og ejerforeningen Alberts Vænge . Her blev der stillet engagerede spørgsmål til renoveringen og svarene herpå, kan du læse her.


Status på renoveringen af Kanalgaden oktober 2017 - Albertslund Kommune

Mødet var indkaldt af Albertslund Kommune – som en del af en længere møderække. Det sker for at informere og inddrage følgegruppe samt områdets øvrige beboere og andre interesserede i projektet ” Renovering af kanalen”  langs Kanalgaden i Albertslund. 

Hvor langt er arbejdet nået? 

Etape I nærmer sig en afslutning. Belægninger i nedsænkede arealer starter den 24.10.17
Der er ved at være styr på belysningen i etape I. Det skal dog sikres at der tages hånd om problemer med lysindfald fra de opsatte A-lamper til 1. sals-lejlighederne
Etape II forventes afsluttet i december 2017. Dog mangler belægning på broer, der etableres i foråret 2018.

Arbejdet langs Føtex er opstartet og forventes afsluttet sidst i november. Der har været en del ekstraarbejde, da det eksisterende bolværk ikke kunne anvendes og derfor er blevet udskiftet.
Det betyder, at P-pladsen ved Føtex rømmes for maskiner inden for 3 uger. Adgang fra parkeringsplads til kanaltorvet bliver ligeledes retableret inden for 3 uger.

Kommer der en ny plint eller noget andet et andet sted?

Det er ikke afklaret endnu. Der pågår en afklaring af mulighederne. Kommunen vil gerne involvere interessenterne for at finde den rigtige placering. Afklaring forventes ved udgangen af året.

Naturgruppen ser gerne at man åbner broen ved Vridsløsevej. Kan det lade sig gøre? 

Kommunen har haft rådgivere til at se på konstruktionstegningerne af broen. Muren er en del af konstruktionen og kan derfor ikke umiddelbart fjernes. Der er pt. ikke midler til at åbne forbindelsen ud til vandhaverne. KB har fokus på sagen.


Kan der komme beplantning op af de støttemure der støder op til kanalen. Fx på sydsiden ved kanaltorvet 

Kommunen vil forsøge at efterkomme ønsket.

Er broerne og rækværket sikre? 

Der blev foreslået et om reb langs kanalen – det vil blive undersøgt. Med hensyn til rækværket, så er mellemrummet imellem balustrene etableret efter forskrifterne

Hvorfor har hele Kanalgaden har været under behandling på én gang? 

Det er korrekt at det først var aftalt at lave afsluttede etaper. For at hele projektet kunne blive færdige inden for den samlede tidsplan, blev det besluttet at udvide arbejdsarealer.
Projektet har prioriteret passage frem for endelig færdiggørelse af de enkelte etaper. Beplantning af alle plantekasser vil ske i november 2017.

Hvorfor er cykelstativerne placeret helt tilfældigt og til fare for knallerter? 

Temaet igennem hele projektet er at sikre at kanalgaden ikke fremstår som en motorvej for cyklister og knallerter. Der er et stort behov for cykelmøblerne. Placeringen af dem kan dog justeres.
Butiksejerne typisk glade for cykelmøblerne.

Ved Kanaljen er der en trinvis nedgang til kanalens vand. Hvad er formålet med dette anlæg? 

Kanalgaden giver på dette sted en naturlig plads til at placere en direkte adgang til vandet.

Broen ved Kanaljen/Svanen består af to brodæk, der er lettere buet. Hvorfor ser de sådan ud? 

Det er konstruktionen af broerne der giver formen – hver bro skal have en pil-højde, hvilket vil sige at midten af broen er en anelse højre end enderne.

Den gamle bro havde en vigeplads i midten. Hvorfor er der ikke det på den nye? 

Broerne er 2,2 m bredde hvilket bør være nok for passage med barnevogn, kørestole, cykler, ophold mv. Gelænder er på mangellisten

Da stien foran parterre husene i Uglen og Svanen skulle omlægges blev der spærret, derfor blev der opsat postkasser på havens plankeværker. Hvornår bliver postkasserne fjernet igen?

Projektet har ikke fjernet eller opsat postkasser. Kommunen kontakter Bo-Vest. 

Grunden foran Svanen 19 a, b og c har været en del af byggepladsen, med traktose, komprimeret jord, til følge. Hvorfor retablerer man ikke dette område direkte efter man har forladt det?

Det nævnte område afventer nedgravning af et kabel – herefter vil det blive retableret. Den retableres i løbet af december.

Plantekasser har stået færdig fra før sommerferien, hvorfor bliver de ikke beplantet? Og bliver planterne hjemmehørende? 

Man planter helst i november måned. Al beplantning vil ske i nov. 2017. Beplantningsprincippet er, at det skal se naturligt ud, så kun planter, der kan tåle at stå under vand til tider.
Ikke udelukkende hjemmehørende arter, men med en overvægt af hjemmehørende. Man planter efter placeringen af plantekassen – lys/skygge, vådt/tørt. Fokus på at etablere et ”plantesamfund” vel vidende at i nogle bede vil nogle arter klare sig bedre end andre.  Af træer plantes rødel og bærmispel (begge hjemmehørende), dertil sølvløn og paradisæble. De to sidstnævnte er ikke direkte hjemmehørende, men det er deres vildformer. Under træerne plantes græsser som alle er hjemmehørende som fx smalbladet kæruld, bredbladet spidsgræs, blåtop og blåaks. I græsfladerne plantes mindre grupper af stauder. Stauderne er bl.a. høstanemone, purpursolhat og løvefod og er ikke hjemmehørende.

Hvor er der på strækningen mellem Hvidbrovej og vandhaverne kun 4 bænke. 2 af dem med ryglæn, således at man kan side og kigge på en betonvæg? Der er også kun fire affaldsspande placeret så langt væk fra bænkene.


Princippet i placeringen af inventaret er et bånd langs kanal og plantekasser, så der også er et bånd, hvor svagtseende ikke støder på inventar.
Hammeren i de nedsænkede arealer skal også ses som et siddemøbel (bænk uden ryglæn). Der er steder hvor beboere ikke ønsker bænke fx foran købmandsbutik.
Siddemuligheder placeret på nordsiden, hvor også solen og livet er. Inventar sættes op efter etableringen af belægningen.
Der kan være et ønske om bænke/siddemulighed på sydsiden – det tages op af kommunen. 

Hvorfor har beboerne ikke været inddraget i valg af belysning langs Kanalen? 

Kanalprojektet er startet før DOLL. Der er nedsat en gruppe i kommunen der kigger på lysforholdene. Indskin til 1. sals lejlighederne vil der bliver kigget på.
Der er heller ingen belysning på sydsiden og der vil blive kigget på muligheder for bedre belysning.

Den lange bro uden lys og meget mørk om natten og så er der slet ingen lys på sydside.

Der har ikke været stibelysning på sydsiden tidligere og projektet har ikke projekteret med lys på sydsiden.
Det er ikke indarbejdet i designet, em kommunen kigger på det.

I stedet for en vandfyldt kanal har vi nu en åben ”kloakrende” der flyder med affald. Hvad med renholdelse?

Det var stillet i udsigt at etape I skulle fyldes med vand. Af hensyn til Barslunds arbejder har vi været nødt til at holde vandet nede. Med den store mængde regn vi har fået, har det være en god beslutning. Materielgården rydder op for skrald i vandhaverne.

De forsænkede områder og broerne mangler stadig belægning


Asfaltbelægning på alle forsænkede områder bliver afsluttet først i nov. 2017. Belægning af broerne vil først ske i maj 2018.

Beklædning af betonen på sydsiden - hvornår kommer den?

Albertslund Kommune er sammen med HOFOR i gang med at få kortlagt tilstanden af betonvæggen på sydsiden i den vestlige ende af kanalen.
Når tilstanden af betonvæggen er kendt, vil den optimale løsning til en forskønnelse blive valgt. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt, at oplyse en tidsplan for dette arbejde, da det afhænger af den valgte løsning.

Er der taget hensyn til de  blinde og svagtseende ifht. plantekasserne? 


Plantekasser i niveau med belægningen. Dette er bevidst, da regnvandet flyder direkte udi kanalen fra overfladen. Planter vil give en tydelig forskel imellem belægning og plantekasser.

 

Her kan du læse mere om renoveringen af Kanalgaden