Gå til hovedindhold

Tilskud til foreninger

Her er de tilskud samlet, der kun kan søges af godkendte foreninger.

Indhold

  Medlemstilskud udbetales hvert år i februar måned til godkendte foreninger med medlemmer fra 0-24 år og til medlemmer over 65 år*.

  Tilskud beregnes efter model med faste takster vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

  Alle foreninger, der får tilskud fra Albertslund Kommune, skal hvert år aflevere foreningens regnskab eller deres tilskudsregnskab, en årsberetning og en erklæring om indhentning af børneattester.

  *Midlerne udbetales til folkeoplysende idrætsforeninger med medlemmer over 65 år efter samme model, som der i dag udbetales medlemstilskud til idrætsforeninger med medlemmer under 25 år. Medlemstilskuddet udbetales i dag en gang om året efter en fast takst pr. medlem. Tilskuddet beregnes på baggrund af foreningernes indberettede medlemstal. Idrætsforeningerne med medlemmer over 65 år vil fremover også skulle indberette deres medlemstal, og vil herefter kunne få udbetalt deres medlemstilskud en gang om året. Foreningerne forpligter sig samtidig til at fremsende godkendt regnskab og årsberetning til forvaltningen. 

  Nye foreninger kan modtage medlemstilskud, når de har fungeret i et år. 

  Satsen til medlemmer over 65 år er 100,00 kr. pr. medlem. Overstiges puljens budget, nedskrives puljens takst procentvis. 

  Retningslinier for medlemstilskud pr. 1. juli 2017

  Indberet medlemstal

  Erklæring om indhentelse af børneattest

  Skabelon til tilskudsregnskab

  Godkendte foreninger kan i særlige tilfælde opnå lokaletilskud, hvis der ikke kan anvises et egnet offentligt lokale til foreningens aktivitet.

  Foreninger skal være godkendt i Albertslund Kommune for at modtage lokaletilskud fra Albertslund Kommune efter følgende regler:

  • Der ydes ikke tilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale
  • Der ydes tilskud til privatejede haller, lokaler og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til brug for aktiviteter for børn og unge under 25 år
  • Der ydes tilskud med 75% af driftsudgifterne til leje af lokaler, haller og lejrpladser. Eventuelle leje- eller fremlejeindtægter fradrages inden beregning af tilskuddet
  • Tilskuddet ydes til de angivne driftsudgifter jf. Folkeoplysningsloven (bekendtgørelsen)
  • Der fradrages forholdsmæssigt i tilskuddet for medlemmer, der er over 25 år. Ledere og instruktører tæller ikke med i opgørelsen. Beregningen sker på baggrund af det samlede antal medlemmer, der har deltaget i aktiviteten
  • Der ydes kun tilskud for det antal timer, som foreningen har aktiviteter for børn og unge under 25 år i lokalet/lejrpladsen. Sammen med ansøgningen om lokaletilskud skal foreningen aflevere en opgørelse over det forventede timetal i de lokaler, der søges tilskud til. Foreningen skal årligt kunne dokumentere deres aktivitets-timetal
  • Der kan maksimalt ydes tilskud som beskrevet i bekendtgørelsen §21 stk. 1 og 2. Dette loft gælder ikke for spejderorganisationerne
  • Der ydes ikke tilskud til driftsudgifterne jf. bekendtgørelsens §25 stk. 5.
  • Lokaletilskud til privatejede/lejede lokaler udbetales i starten af januar måned for det år, der lige er gået. Tilskuddet udbetales på baggrund af et regnskab for foreningens udgifter til lokaler. Regnskabet skal være Kultur, Fritid & Erhverv i hænde senest den 5. januar
  • I særlige tilfælde såsom længerevarende lejemål (minimum et år), kan der aftales á conto udbetaling med afdelingen for Kultur, Fritid & Erhverv. For at kunne modtage á conto tilskud skal der aflægges regnskab senest den 5. januar for det år, der lige er gået

  Lokaletilskud til foreninger der tilbyder voksenundervisning

  • Der ydes kun lokaletilskud, hvis der ikke kan anvises et egnet, kommunalt lokale
  • Der kan højst ydes tilskud med 75% af en drifts- eller lejeudgift indenfor det maksimum, der er fastsat i bekendtgørelsen §18 stk. 1 og 2.

  Ansøg om lokaletilskud

  Foreninger kan få dækket hele eller dele af udgifter til uddannelse af trænere og ledere.

  Foreninger i Albertslund Kommune, som får medlemstilskud fra kommunen, kan søge om tilskud til uddannelse af ulønnede ledere/trænere.

  Man kan få dækket 75% af afgiften til et kursus - dog max. 5.000 kr. pr. deltager (og dette kun hvis vedkommende ikke har fået tilskud til andre kurser i samme kalenderår).

  Der gives kun tilskud til kurser, som holdes i Danmark. Desuden kan man få dækket 50% af udgifterne til (billigste offentlige) transport til og fra kurset.

  Til kurser, der holdes lokalt/hos foreningen, kan der ydes 100% tilskud dog max tilskud, der svarer til 800 kr. pr. deltager.

  Hver træner/leder kan højst få 5.000 kroner i tilskud om året i alt (ikke pr. kursus).

  Ansøgninger skal være vedlagt dokumentation for udgifterne, kvittering for betalt kursusudgift og dokumentation for eventuelle transportudgifter.

  Hvis det samlede tilskud er på over 15.000 kroner, skal man søge godkendelse på forhånd.

  Ansøgninger om tilskud til træner/leder uddannelse skal indsendes løbende og senest den 10. januar året efter, uddannelsen er taget/kurset er afholdt.

  Ansøg om tilskud

  I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev der afsat en pulje på 50.000 kr. til at hjælpe seniorer med at dække udgifter til særligt dyre bevægelsesaktiviteter.

  Kriterier for at søge puljen er følgende:

  - Puljen kan kun søges af godkendte folkeoplysende idrætsforeninger

  - Der kan søges om tilskud til afvikling af dyre bevægelsesaktiviteter

  - Målgruppen for aktiviteten, der søges tilskud til, skal være ældre borgere (fra 65 år)

  - Puljen kan søges en gang om året med deadline den 1. oktober

  - En forening kan maksimum opnå et årligt tilskud på 15.000 kr.

  Forvaltningen indstiller ansøgningerne til Kultur- og Fritidsudvalget, som fordeler puljen. Forvaltningens indstilling beror på en relativ vurdering af de indkomne ansøgninger.

  Ansøgningsskema sendes til jvj@albertslund.dk

  Ansøgningsskema

  Foreninger kan søge tilskud til socialt udsatte og økonomisk trængte medlemmer.

  Formål

  Puljen har til formål at sikre, at alle albertslundere under 18 år har mulighed for at deltage i kommunens idræts- og fritidsliv uanset social baggrund.

  Hvem er berettiget til støtte?

  Alle børn i familier, hvor økonomien ikke tillader, at der bliver brugt penge på kontingenter, udstyr, ture mv. i forbindelse med foreningsdeltagelse, er berettiget til at få støtte fra denne pulje.

  Hvad kan man få støtte til?

  Tilskud fra puljen kan gives til:

  1. Hel eller delvis betaling af foreningskontingent
  2. Indkøb af beklædning og sportsudstyr til forening og/eller enkeltperson
  3. Hel eller delvis dækning af transportomkostninger, deltagergebyr mv. i forbindelse med sportsstævner,  sommerlejre mv.

  Hvordan søger man støtte?

  Ansøgning skal foregå gennem en godkendt folkeoplysende forening. Som privatperson, skal man derfor tage kontakt til træner/leder i den forening, hvor barnet er eller ønsker at være medlem.

  Afdelingen Kultur, Fritid & Erhverv vurderer ansøgningen hurtigst muligt og giver svar til foreningen. Hvis ansøgningen bliver godkendt, modtager foreningen støtten direkte fra Albertslund Kommune.

  Send ansøgningen til  Kultur, Fritid & Erhverv på mail: kffs@albertslund.dk

  Få mere information på 43 68 72 80.


  Ansøgningsskema

  Foreninger har pligt til at indhente børneattester, når de ansætter nye instruktører, frivillige eller andre med ansvar over for børn og unge under 15 år.

  Link til erklæring om indhentelse af børneattest