Gå til hovedindhold

Samarbejde med kommunen

I Albertslund har vi fokus på udvikling af nye løsninger til borgere. Vi samarbejder derfor med erhvervslivet om at finde nye måder at udvikle vores velfærd på. Du finder vores tilbud til erhverv på disse sider.

Indhold

  Albertslund uddyber her, hvordan kommunen arbejder med nogle af emnerne.

  Én indgang til Albertslund Kommune er etableret i 2014 som en let tilgængelig og helhedsorienteret servicefunktion.

  Henvendelser til det direkte nummer 4368 6800 eller til postkassen erhverv@albertslund.dk får svar indenfor 24 timer.

  Hver sag får en tovholder, og en task force sammensættes med de relevante kompetencer, når potentielt nye virksomheder henvender sig. To erhvervshjemmesider på hhv. dansk og engelsk giver grundig indsigt i kommunens ydelser.

  Vi har udarbejdet en velkomstpakke til nye virksomheder, der giver dig alle informationer, du har brug for at starte din virksomhed.

  Konstruktiv dialog er fremmende for ethvert samarbejde og også for et bedre miljø.

  Ved miljøtilsyn vejleder vi om, hvordan virksomheden overholder miljølovgivningen, men også om andre miljøudfordringer som virksomheden har fx. energiforbrug. Vi formidler også kontakt til andre fagområder, når virksomheden kan have gavn af det, fx. energigennemgang, Jobcentret eller tekniske medarbejdere.

  Ensartede miljøkrav

  Kommunens mål er at håndhæve miljøkravene ensartet. Hvis din virksomhed oplever noget andet hører vi gerne fra dig på miljo@albertslund.dk.

  Vi lægger stor vægt på den indledende kommunikation om en miljøsag. Vi skal så tidligt som muligt have de korrekte oplysninger fra virksomheden og virksomheden skal kende sagsforløbet i kommunen. Sagsbehandlingen kan først startes, når de nødvendige oplysninger er leveret. Det tager ofte tid for virksomheden at levere oplysningerne, ligesom den politiske proces, der også er et led i sagsbehandlingen.

  Kortere sagsbehandlingstid

  Vi ønsker at nedbringe den samlede sagsbehandlingstid ved at forbedre kommunikationen mellem fagområder og ved at behandle en sag på flere fagområder samtidigt. Vi er desuden med i den fælles offentlige digitaliseringsindsats, som skal gøre det tydeligt, hvad der skal indsendes af oplysninger fx. ved spildevandstilladelser.

  Nyt i Erhverv & Miljø

  I Erhverv & Miljø informerer vi tre gange årligt om nye projekter og ny lovgivning til alle virksomheder i Albertslund.

  Projekter, valgfag og vejledning inspirer elever til uddannelse.

  Albertslund Kommune deltager i "Projekt Young Skills – Klædt på til en erhvervsuddannelse", der afklarer unges uddannelsesvalg med særligt fokus på EUD. Lærere, forældre og elever øger deres kendskab til EUD.

  Valgfag på skoler

  Herstedvester Skole opretter et valgfag med særligt fokus på erhvervsuddannelserne. På Egelundskolen skal alle valgfagslærere have aftaler med ungdomsuddannelser, virksomheder, foreninger, eller andet, der kan give den unge inspiration valg af arbejde, uddannelse eller andre måder at fordybe sig i deres interesser. En del 8. klasser besøger DM i SKILLS, hvor de møder de erhvervsfaglige uddannelser.

  Skoler knyttes til erhvervsuddannelser

  I 2015 har kommunen afsat midler til at en del af valgfagene får større tilknytning til erhvervsuddannelserne, og politisk arbejdes der på at etablere en 10. EUD klasse på Albertslund Ungecenter målrettet erhvervsfaglig uddannelse.
  Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestegnen og lærerne på Albertslunds skoler vejleder eleverne om valg af uddannelse.

  Uddannelsesparate elever

  I 8. klasse får alle elever en uddannelsesparathedsvurdering, og særlig vejledning, hvis de har behov for det. I hele skoleforløbet har eleverne emnet Job og Uddannelse, hvor de får en forståelse for arbejdsmarkedet, og overvejer alle uddannelsesmuligheder.

  Albertslund Kommune har løbende udbud af indkøb og anlægsprojekter. Vi vil derfor gerne lære din virksomhed at kende.

  Løbende udbud og samhandelsaftaler

  Kommunen laver løbende nye samhandelsaftaler eller sender varer og tjenesteydelser i udbud. Ønsker I, at Albertslund Kommunes udbudskontor skal lære din virksomhed at kende, kan I sende informationsmateriale til udbud@albertslund.dk.

  Udbudsmaterialet offentliggøres på mercell.dk. I bør orientere jer på udbud.dk om nye udbud. På Albertslund Kommunes hjemmeside er der en oversigt over de områder, hvor kommunen har igangværende udbud.

  SKI-aftaler og Vestegnssamarbejde

  Vi gennemfører løbende udbud igennem Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) og samarbejder med kommunerne på Vestegnen. Læs om kommunens indkøb og udbud, herunder om samhandelsaftaler

  I Albertslund sammenkæder vi nationale energisparekrav med byfornyelse og opfylder kravene inden for kommunens grænser.

  Varmeværket yder gratis rådgivning til alle virksomheder i kommunen – og yder landets højeste tilskud til fjernvarmebesparelser. Kommunens energikonsulenter rådgiver ved varmebesparelser fra klimaskærm og varmeanlæg. Ved el-besparelser benytter vi eksterne energirådgivere. El-, olie- og naturgasbesparelser støttes med en pris svarende til markedsprisen for energibesparelser.

  Lav tidligt en aftale med varmeværket

  For at få tilskud skal der være indgået en aftale med varmeværket før et tilbud fra en håndværker er accepteret. Inddrag derfor værket så tidligt som muligt. Virksomheden forpligter sig ikke til at gennemføre besparelsen, men aftalen sikrer at formalia er på plads, hvis virksomheden søger om tilskud, når arbejdet er udført.

  Der er ingen øvre eller nedre grænse for de besparelser, der ydes tilskud til. Hvert år yder vi tilskud til eksempelvis udskiftning af ovenlys, efterisolering af tag, ny LED-belysning, m.v. Via en ekstern rådgiver arbejder vi med optimering af IT-udstyr og med virtualisering af servere.

  Rådgivning

  Vi rådgiver om varmeanlæg og ventilation, og helt aktuelt arbejder vi med udnyttelse og køb af overskudsvarme fra en lokal virksomhed med et stort kølebehov. Vi har også mulighed for at støtte udskiftning af vognpark til elbiler, men der er endnu ingen projekter på tegnebrættet.

  Ansøgning og kontakt

  Se mere om rådgivning på Albertslund Forsynings hjemmeside, hvor du finder den nøvendige kontaktinformation.