Udbud af kommunale grunde

Et samlet udbud på to grunde til senioregnede boliger udbydes til salg.


Fakta om ejendommene:

Stensmosegrunden har adressen Randager 1, 2620 Albertslund og matr.nr. 2dp Herstedvester By, Herstedvester. Grundens areal er 9.678 m2 .

Forslag til lokalplan 23.5 Senioregnede boliger i Albertslund Vest giver mulighed for at opføre bebyggelse med et samlet etageareal på op til 3.400 m2.

Hjørnegrunden har adressen Herstedvesterstræde 4-6, 2620 Albertslund og matr.nr. 13g Herstedvester By, Herstedvester. Grundens areal efter arealoverførsler er ca. 9.152 m2.

Forslag til lokalplan 9.8 Senioregnede boliger i Herstedvester Landsby giver mulighed for at opføre bebyggelse med et samlet etageareal på op til 3.100 m2. Der pågår arealoverførsler af grunden, da det udbudte areal er irregulær i forhold til skelgrænser. Den matrikulære sag forventes afsluttet inden 1. juni 2019.

Høring

Lokalplanerne har været i høring frem til den 12. december 2018. Lokalplaner med eventuelle ændringer som følge af høringssvarene, forventes vedtaget i Albertslund Kommunalbestyrelse den. 12. marts 2019.

Power Point fra borgermøde den 19/12 2018. Forvaltningens ændringsforslag til lokalplan som ikke har været politisk behandlet. 

Om udbuddet

De to ejendomme udbydes samlet under ét udbud med tilbudsfrist den 15. februar 2019 kl. 12:00.

Købstilbud sendes pr. mail til Albertslund Kommune:
Mail: byudvikling.erhverv@albertslund.dk
Att.: Pernille Bech.

Spørgsmål kan sendes til Sekretariatet for byudvikling og erhverv pr. mail byudvikling.erhverv@albertslund.dk.

Spørgsmål modtaget inden d. 8. februar 2019, vil løbende blive besvaret i anonymiseret form. Spørgsmål og svar bliver offentliggjort på Albertslund Kommunes hjemmeside frem til den 13. februar 2019.

www.albertslund.dk/grundetilsalg

Svar offentliggjort på hjemmesiden betragtes som en integreret del af udbudsvilkårene.

Spørgsmål

Spørgsmål nr. 1:

Vil en tegningsudskrift bekræftet af købers advokat være tilstrækkeligt i forhold til kravet i udbudsbetingelsernes punkt 4.3. om en ”bekræftet tegningsudskrift fra Erhvervsstyrelsen, max. 3 måneder gammel”?

Svar nr. 1:

Ja – en bekræftet tegningsudskift fra tilbudsgivers advokat anses for konditionel.

Spørgsmål nr. 2:

Såfremt et budgivende selskab er stiftet inden for 3 år og derfor ikke kan vedlægge årsregnskaber for selskabets drift 3 år tilbage, er det så konditionelt at vedlægge de årsregnskaber, som er aflagt siden selskabets stiftelse?

Svar nr. 2:

Ja – i den nævnte situation vil dette være tilstrækkeligt, forudsat det budgivende selskab i øvrigt fremsender de andre bilag som er nævnt i pkt. 4.3 sammen med tilbuddet.

Salgsvilkår med bilag kan hentes her:

Udbudsvilkår for salg af 2 kommunalt ejede grunde i henholdsvis Herstedvester Landsby og Albertslund Vest 

Bilag 1 Forslag til lokalplan 9.8 – Senioregnede boliger i Herstedvester Landsby

Bilag 2 Forslag til lokalplan 23.5 – Senioregnede boliger i Albertslund Vest

Bilag 3 Skematisk redegørelse af 9/8-2018 udarbejdet af Landinspektørfirmaet Hyldegaard I/S

Bilag 4 Ændringskort af 9/8-2018 udarbejdet af Landinspektørfirmaet Hyldegaard I/S

Bilag 5 Måleblad af 9/8-2018 udarbejdet af Landinspektørfirmaet Hyldegaard I/S

Bilag 6 Sælgers kvalitets- og minimumskrav til opførelse af bebyggelse på grundene

Bilag 7 Hjørnegrunden - forureningsundersøgelse

Bilag 8 Stenmosegrunden - forureningsundersøgelse

Bilag 9 Mail af 26. september 2018 fra Kroppedal Museum, vedr. frigivelse

Bilag 10a Tingbogsskrift for matr.nr. 13g Herstedvester By, Herstedvester

Bilag 10b Tingbogsskrift for 49d Herstedvester By, Herstedvester

Bilag 10c Tingbogsudskrift matr. nr. 2dp Herstedvester By, Herstedvester

Bilag 11 Deklaration om byggepligt og forbud mod videresalg i ubebygget stand

Bilag 12 Tilbudsblanket/købsaftale

Bilag 13a Ejendomsdatarapport for matr.nr. 13g Herstedvester By, Herstedvester

Bilag 13b Ejendomsdatarapport for matr.nr. 2dp Herstedvester By, Herstedvester

Bilag 14a BBR-meddelelse for matr.nr. 13g Herstedvester By, Herstedvester

Bilag 14b BBR-meddelelse for matr.nr. 2dp Herstedvester By, Herstedvester

Kroppedal Museums beretninger for prøvegravning af henholdsvis:

Hjørnegrunden (adresse: Herstedvesterstræde 4-6)

Stensmosegrunden (adresse: Randager 1)