Hvor tit kommer vi på miljøtilsyn?

Ved miljøtilsynet gennemgår vi virksomhedens miljø- og affaldsforhold


Tilsynsfrekvensen afhænger af den enkelte virksomheds potentielle miljøbelastning. Virksomheder, der potentielt kan forårsage en stor miljøskade, vil få tilsyn oftere end virksomheder, hvor den potentielle miljøbelastning er mindre.

Vi skal for virksomheder omfattet af brugerbetaling for miljøtilsyn foretage en miljørisikovurdering. Miljørisikovurderingen er en beregning af en miljørisikoscore, som består af fem vægtede parametre (miljøledelse og systematik, regelefterlevelse, håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald, emissioner til luft, jord og vand, samt sårbarhed). Der gives scoren 1, 3 eller 5 for hver parametre. Miljørisikovurderingen foretages for at fastsætte tilsynsfrekvensen for den enkelte virksomhed.

Vi fører tilsyn med alle typer af virksomheder, og tilsynsfrekvensen varierer fra hvert år til hvert femte år.

Virksomhedernes miljøforhold kontrolleres ved anmeldte og uanmeldte tilsyn. Ved miljøtilsynet har kommunen lovhjemmel til at få oplysninger, der omhandler alle virksomhedens miljøforhold.

Vi lægger op til at miljøtilsynet er dialogskabende og vejledende, og vi prioriterer altid den positive dialog med virksomhederne.