Prøver af jorden

Inden du flytter jord væk fra en ejendom skal du anmelde det til kommunen


Der skal udtages prøver af jorden som dokumentation for jordens forureningsgrad. Således at det sikres, at jorden håndteres korrekt, hvilket afhænger af forureningsgraden. Derudover er der generelle krav om at jorden ikke må afgive lugt som følge af forurening eller syne forurenet.

Du kan få prøverne taget på opgravningsstedet eller hos modtageren, hvis denne er godkendt til at gøre det.

For at du kan planlægge din prøvetagning, er det vigtigt at du kender den historik, der er på arealet. Ved opgravningen skal du som minimum adskille fyldjord og intakt jord. Du skal også afgrænse de kraftigere forureninger (hotspots) og håndtere dem hver for sig. Kraftigere forureninger må du ikke blande med kategori 1 og 2 jord.

 

Du skal altid have taget prøver af fyldjord

For intakt jord behøver du ikke altid at udtage prøve, kun hvis der er risiko for jorden er mere forurenet end kategori 1 eller hvis jorden kommer fra et kortlagt areal.

Antallet af prøver afhænger både af hvor jorden kommer fra og hvor du flytter jorden hen. Skal du anvende jorden som uforurenet eller kommer den fra et kortlagt areal er kravet til mindst 1 prøve pr. 30 tons. For forurenet og lettere forurenet jord er udgangspunktet mindst 1 prøve pr. 120 tons. På kortlagte arealer kan antallet af prøver sænkes, hvis kommunen har godkendt en plan for håndtering af jorden.

Modtageanlægget kan have særlige krav til, hvor mange prøver du skal have taget. Kontakt derfor altid modtageren, inden du får taget dine prøver.