Dokumentation og klassifikation af jorden

Inden du flytter jord væk fra en ejendom skal du anmelde det til kommunen


I bilagene til bekendtgørelse om flytning af jord kan du se kravene til:

  • Udtagning af prøver
  • Antal prøver
  • Analyser (stoffer og metoder)
  • Inddeling i forureningskategorier
  • Dokumentation af ren jord i intakte jordlag

Bekendtgørelsen opdeler jorden i 3 hovedgrupper, hvor:

  • Kategori 1 er jord, som sædvanligvis betragtes som uforurenet.
  • Kategori 1 jord kan du bruge frit de fleste steder, men der kan være skrappere krav eksempelvis i naturområder, råstof/grusgrave og på landbrugsjord.
  • Kategori 2 er lettere forurenet jord. Kraftig forurenet jord, er jord, der indeholder mere eller andre forureninger end fastsat for kategori 1 og 2.

Vejledning i håndtering af jord på Sjælland indeholder bilag med forureningsklasser, som bruges for opdeling af kraftig forurenet jord. Her kan du også læse om, hvordan du kan gribe en plan for jordhåndtering an.

Der er lavet rettelser til vejledningens side 6 om 'Inddeling af jord i forureningsklasser' og til bilag A, der viser forureningsklassernes højeste gennemsnitskoncentration. Rettelserne indarbejder de grænseværdier (kaldet klasse 0), som typisk gælder ved udlægning af jord på landbrugsjord og i natur- og skovområder, samt de grænseværdier, der gælder for oliestoffer ved forskellige analysemetoder.