Ansøgning om tilladelse

Når din grund er kortlagt som forurenet eller muligt forurenet skal du søge om tilladelse jordforureningslovens § 8 inden du bygger, graver eller ændrer anvendelse af grunden


Ansøgningen bør indeholde følgende oplysninger:

Stamdata

 • Lokalitetens adresse.
 • Matrikelnummer og ejerlav.
 • Angivelse af navn, adresse og e-mail-adresse for de involverede parter (ansøger, grundejer, bygherre, byggetilsyn og miljøteknisk tilsyn).
 • Tidsplan for projektet.
 • Lokalitetens nuværende anvendelse:
 • Erhverv [angiv type].
 • Følsom anvendelse jf. jordforureningslovens § 8 - fx bolig, daginstitution, legeplads, rekreativt areal [angiv type].

Forureningsforhold

 • Lokalitetens forureningsstatus (kortlagt på vidensniveau 1 eller 2, konstateret forurening mv.).
 • Historisk redegørelse.
 • Kort beskrivelse af evt. konstaterede forureninger.
 • Situationsplan/kort over forureningsforhold samt over eksisterende forhold på lokaliteten (bebyggelse, befæstelser af udearealer mv.). Angiv også vejnavne, matrikelgrænser, evt. nordpil og målestok.
 • Risikovurdering (indeklima/udeluft, kontakt, grundvand, recipienter).
 • Vedlæg tidligere og aktuelle undersøgelsesrapporter, såfremt de ikke tidligere er indsendt.

Projektbeskrivelse

 • Generel beskrivelse af det planlagte projekt (byggeri, anlægsarbejde, nedrivning, ombygninger mv.).
 • Detaljerede oplysninger om ønsket arealanvendelse (kælder, etager, udearealer mv.).
 • Situationsplan/kort over det planlagte projekt med oplysninger om evt. kælder - angiv også vejnavne, matrikelgrænser, nordpil og målestok.
 • Oplysninger om evt. genanvendelse af overskudsjord (§ 19-tilladelse evt. nødvendig).
 • Beskrivelse af planlagt oprensning af forurening på lokaliteten.

Ansøgningen skal sendes til miljo@albertslund.dk.