§ 8 tilladelsen

Når din grund er kortlagt som forurenet eller muligt forurenet skal du søge om tilladelse jordforureningslovens § 8 inden du bygger, graver eller ændrer anvendelse af grunden


Formålet med tilladelsen er at sikre, at den planlagte ændrede anvendelse eller det planlagte bygge- og anlægsarbejde er miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Et byggeprojekt må ikke umuliggøre eller væsentlig fordyre en eventuel fremtidig offentlig indsats overfor forureningen.

Der kan blive stillet krav om at ansøger for egen regning udfører forureningsundersøgelser eller afværgetiltag overfor forureningen.

Når kommunen har udarbejdet et udkast til en § 8-tilladelse, sender vi det til kommentering i Region Hovedstaden.