Genanvendeligt erhvervsaffald

Regler for affald fra din virksomhed og for byggeaffald fra renovering, nedrivning og anlægsarbejder.


Virksomhederne har ansvaret for at kildesortere genanvendeligt affald, fx papir, pap, glas, plast, metal, træ, genanvendeligt PVC-affald og genanvendeligt farligt affald, samt at sikre, at affaldet afleveres til modtageanlæg der genanvender materialerne.

Du kan frit vælge, hvilke transportør eller indsamlingsvirksomhed du vil indgå aftale med. Du kan finde en transportør eller indsamlingsvirksomhed til dit genanvendelige affald i det nationale affaldsregister.

Hvis du vælge en transportør, har virksomheden ansvaret for affaldet indtil det afleveres på et modtageanlæg. I skal i den forbindelse sikre, at affaldet afleveres på et godkendt genanvendelsesanlæg og at transportøren afleverer en erklæring til anlægget om, hvorfra affaldet stammer. Anlægget indberetter derefter affaldsmængderne til Miljøstyrelsen affaldsdatasystem.

Hvis du vælger en indsamlervirksomhed, overdrages ansvaret for affaldet og indberetning af affaldsmængderne, til indsamleren.