Aflevering af farligt affald på genbrugsstationer

Regler for affald fra din virksomhed og for byggeaffald fra renovering, nedrivning og anlægsarbejder


En virksomhed må højst aflevere 200 kg farligt affald på genbrugsstationer om året. Du kan ikke aflevere klinisk risikoaffald på genbrugsstationen. Har du mere end 200 kg farligt affald om året, skal du tilmelde virksomheden til den kommunale indsamlingsordning.

Du får en kvittering på det farlige affald, der afleveres på genbrugsstationen hos pladspersonalet. Det er dit ansvar at få kvitteringen med, da det er din dokumentation for, at virksomhedens farlige affald er bortskaffet korekt. Spørg pladspersonalet til råds, hvis du er i tvivl om reglerne for aflevering af farligt affald.