Sortering og håndtering af byggeaffald

Reglerne gælder for både erhverv og private, da det er bygherren der har ansvaret for korrekt håndtering af byggeaffald.


Alt affald fra bygge- og anlægsarbejder skal kildesorteres, og alle direkte genbrugelige materialer skal så vidt muligt sorteres fra ved selektiv nedrivning.

Bygherren har ansvaret for at affaldet kildesorteres og ansvar for, at affaldet bortskaffes efter reglerne, herunder at de genanvendelige fraktioner bliver sendt til genanvendelse.

Bygherren kan enten selv vælge, hvilket registreret genanvendelsesanlæg affaldet skal leveres til eller overlade dette ansvar til en godkendt indsamlingsvirksomhed. Der er også mulighed for, at bygherren sender usorteret genanvendeligt bygge- og anlægsaffald til videre sortering, hvis indsamleren har kapacitet til at behandle det pågældende affald.

Kommunen vil ved tilsyn på byggepladsen, anmode om dokumentation for overdragelse af ansvaret til indsamlervirksomhed, herunder dokumentation for hvilke fraktioner der efterfølgende skal sorteres. Forefindes der ikke en sådan dokumentation vil manglende kildesortering være i strid med reglerne i affaldsbekendtgørelsen.