Anmeldelse af farligt affald

Regler for affald fra din virksomhed og for byggeaffald fra renovering, nedrivning og anlægsarbejder


Farligt affald, herunder bly, PCB- og asbestholdigt affald, skal anmeldes til Albertslund Kommune. Anmeldelsen skal ske senest 14 dage før arbejdet påbegyndes.

Det farlige affald anmeldelse sammen med det øvrige bygge- og anlægsaffald.