Hvem skal betale affaldsgebyr?

Affaldslovgivningen bestemmer hvilke virksomheder, der er forpligtet til at betale gebyret


Alle virksomheder, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) og har produktionsenhed (P-nummer) i Albertslund Kommune, skal betale erhvervsaffaldsgebyr, bortset fra de virksomheder der på forhånd er fritaget efter de gældende regler i Affaldsbekendtgørelsen.

Affaldsbekendtgørelsen

Gebyrerne opkræves for hvert P-nummer, der er registreret den 1. januar i gebyråret under det enkelte CVR-nummer.

Det betyder, at hvis virksomheden har flere P-numre, vil virksomheden modtage en faktura for hvert P-nummer. Har virksomheden filialer i flere kommuner, vil den også modtage en opkrævning fra hver kommune.

Gebyret dækker kommunens generelle administrationsomkostninger, herunder omkostninger forbundet med administration af anvisningsordninger for virksomheder, regulativfastsættelse, affaldsdata- og regulativsystem, information, konkrete anvisninger om håndtering af affald fra virksomheder samt planlægning og administration, som ikke kan henføres til de enkelte affaldsordninger.

Virksomheder omfattet af bilag 8 og 9 er automatisk fritaget og modtager IKKE en opkrævning.

  • Virksomheder, der har en branchekode, som fremgår af bilag 8 i Affaldsbekendtgørelsen og hvor virksomheden på p-nummer adressen har 0-1 ansatte – se bilag 8.
  • Virksomheder, der har en virksomhedsform som fremgår af bilag 9 pkt. 1 og hvor virksomheden på p-nummer adressen har 0 ansatte, eller bilag 9, punkt 2, uanset antallet af ansatte – se bilag 9.
  • Virksomheder, der kan dokumenterer, at de har en årlige momsomsætning eller lønsum på under 300.000 kr. Omsætningen opgøres for det indkomstår, som ligger to år før gebyråret. For offentlige institutioner og virksomheder opgøres omsætningen som summen af lønsums- og driftsudgifter. Albertslund Kommune har modtaget en liste fra SKAT over virksomheder, der i indkomståret 2011 havde en omsætning under 300.000 kr. Disse virksomheder er automatisk fritaget og modtager IKKE en opkrævning.

Kommunen kan dog opkræve gebyr hos virksomheder som er undtaget efter bilag 8 og 9, hvis de anvender én eller flere indsamlingsordninger i kommunen.

Kommunen kan desuden fritage virksomheder efter reglerne i Affaldsbekendtgørelsen, bl.a. hvis kommunen vurderer, at virksomheden ikke har en egentlig affaldsproduktion, fx virksomheder der er lukket, under konkurs, under tvangsopløsning eller rekonstruktion – se nærmere om ansøgning om fritagelse her.