Gå til hovedindhold

Støjpulje

Nu kan du søge om kommunal støtte til at reducere støj på din adresse

Indhold

  Kommunalbestyrelsen i Albertslund har afsat en pulje på 0,3 mio. kr. til kommunal medfinansiering af støjreducerende tiltag på private ejendomme. Du kan komme i betragtning til medfinansiering af dit projekt, hvis du er privat grundejer eller grundejerforening og hvis din bolig er plaget af trafikstøj over 58 dB. Puljen giver 50% medfinansiering til støjreducerende tiltag, dog gives der maksimalt 25.000 kr. per ejendom.

  I kortet som viser data fra kommunens seneste støjkortlægning, kan du skrive din adresse. Er din bolig markeret med rød er den udsat for støj over 58 dB og du er berettiget til at søge medfinansiering.

  Der er ansøgningsfrist den 11. august 2021.

  Kommunalbestyrelsen har vedtaget at følgende kriterier skal opfyldes for, at du kan komme i betragtning til at opnå medfinansiering:

  • Boligen skal jf. støjkortlægningen være påvirket af støj over den vejledende grænseværdi, svarende til 58dB (du kan finde din bolig i kortet)
  • Puljen kan ansøges til følgende foranstaltninger: støjskærm samt begrønning af støjskærm, støjreducerende vinduer, døre og friskluftventiler som vender mod støjkilden
  • Støjdæmpning skal ske på ejers matrikel
  • Ansøger bidrager med en egenfinansiering svarende til minimum 50% af det samlede budget
  • Ansøgningen skal indeholde en projektskitse og -beskrivelse samt beløb som ansøges
  • Ansøger skal dokumentere faktiske udgifter svarende til det ansøgte beløb
  • Ansøgning skal minimum påvise en støjreduktion på 3 dB*
  • Merudgifter ift. godkendt projekt dækkes af ansøger
  • Ansøger håndterer alle dele af det godkendte projekt
  • Projektet skal være gennemført indenfor et år ellers søges om projektforlængelse
  • Ansøger er efterfølgende til enhver tid ansvarlig for at vedligeholde tiltaget

  *I forhold til at påvise en støjreduktionen i ansøgningen kan der fx redegøres for dette gennem valg af materialer.

  Ansøgere, som ønsker at opføre støjskærm, opfordres til at gå i dialog med deres naboer om at etablere støjskærm, hvilket skyldes, at ubrudte strækninger af støjskærm har en højere effekt end punktvise støjskærme.

  Du kan søge inspiration til dit projekt på hjemmesiden www.roligbolig.dk

  Ansøgningerne bliver prioriteret ud fra effekt og økonomi, således at projekter med høj effekt og lav økonomi vægtes højere end dyre projekter med lav effekt. Kommunens bidrag forfalder til udbetaling, når tiltag er etableret, slutfaktura foreligger, tiltag er dokumenteret gennem fotos eller besigtigelse af kommunen, og projektet er endeligt godkendt af kommunen.

  Hvis du påtænker at opføre støjskærm anbefaler vi, at du læser lokalplanen som er gældende for dit område. Hvis lokalplanen skulle hindre, at du kan opføre støjskærm, vil vi gerne i dialog om en evt. dispensation fra lokalplanen.

  Hvis du har spørgsmål til kriterier, ansøgningsformular eller andet er du velkommen til at kontakte Anders Keldorff på telefon: 43686803 eller mail: adf@albertslund.dk

  Søg om støtte til dit projekt

  Udfyld og indsend formularen herunder for at søge om støtte fra støjpuljen.

  Hvis anden adresse end ansøgers