Gå til hovedindhold

Miljøvurdering – byggeri i Roholmparken er ikke VVM-pligtigt

Kommunen af vurderet, at boligbyggeriet i Roholmparken ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen kan påklages frem til den 22. juli 2021.

Indhold

  Albertslund Kommune har på baggrund af det indsendte VVM-screeningsskema gennemført en vurdering af projektet i forhold til miljøforhold og kriterier i miljøvurderingslovens bilag 6.

  Albertslund Kommune har truffet afgørelse efter § 21 i miljøvurderingsloven om, at projektet ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger, og dermed er projektet ikke VVM-pligtigt.

  Screeningsafgørelse

  VVM-screeningsskema

  Klagevejledning

  Efter miljøvurderingslovens § 49 kan kommunens afgørelse efter § 21 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål.

  Klageberettigede er enhver med retlige interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresserer indenfor arealanvendelsen.

  Klageperioden er 4 uger fra datoen for offentliggørelsen på kommunens hjemmeside. En eventuel klage over afgørelsen skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 22. juli 2021.

  Klage over afgørelsen skal ske via Klageportalen på www.naeveneshus.dk. Klageportalen kan også findes via www.borger.dk og www.virk.dk.

  Du kan læse mere om, hvordan du klager på www.naeveneshus.dk.

  Sidst opdateret: 28. juni 2021