Gå til hovedindhold

Landzonetilladelse til opsætning af vandreblok

Kommunen har meddelt landzonetilladelse til opsætning af vandreblok. Afgørelsen kan påklages frem til 18. juni 2021.

Indhold

  Albertslund Kommune har truffet afgørelse efter planlovens § 35 og givet landzonetilladelse til opførelse af en vandreblok (kunstig fremstillet sten) på et grønt areal i Egelundsparken. Placeringen fremgår af tilladelsen. Opførelsen sker i samarbejde med omegnskommunerne, hvor der opføres et lignende projekt. Målet er blandt andet at stenen skal kunne bidrage til kommunens formidling om naturen og formningen af landskabet.

  Landzonetilladelse til opsætning af vandreblok

  Du kan læse ansøgningen her

  Klagevejledning

  Kommunens afgørelse påklages til Planklagenævnet. F.eks. kan du påklage kommunens afgørelse, hvis kommunen efter din opfattelse har fortolket regler i forhold til planloven forkert, eller at kompetence- eller procedureregler ikke er overholdt.

  Hvordan klager jeg?

  Hvis du vil klage, skal du oprette din klage på Klageportalen. Du får adgang til Klageportalen via www.borger.dk  og www.virk.dk . Du kan finde yderligere vejledning oplysninger på www.naevneneshus.dk .

  Gebyr

  Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

  Klagefrist

  Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.

  Sidst opdateret: 28. juni 2021