Gå til hovedindhold

Forslag til lokalplan 5.6 – Boliger og erhverv på Smedeland 38

Kommunalbestyrelsen har tirsdag den 14. september 2021 vedtaget at sende forslag til lokalplan 5.6 – Boliger og erhverv på Smedeland 38 i høring.

Indhold

  Borgermøde
  Der blev afholdt borgermøde den 4. november 2021, præsentationen fra borgermødet kan du finde her:

  Præsentation ved borgermøde den 4. november 2021

  Forslag til Lokalplan 5.6

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 12. maj 2020 Masterplan Hersted 2045. Masterplanen bygger videre på de overordnede pejlemærker og målsætninger for byudviklingen, der er fastlagt i planstrategien Mere Albertslund. Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 15. december 2020 at udarbejde nyt plangrundlag for Smedeland 38 for at give mulighed for en omdannelse af den eksisterende erhvervsejendom til blandet bolig- og erhverv. Forslag til lokalplan 5.6 er i overensstemmelsen med forslag til kommuneplantillæg 15, og er det andet lokalplanforslag i Hersted Industripark. Hensigten med lokalplanen er at fastlægge konkrete planmæssige rammer, for en udvikling af ejendommen, der lever op til målsætningerne om en aktiv by med rig natur, en mangfoldig by med høj livskvalitet og en klimaby med bæredygtig innovation.

  Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området i fremtiden kan udvikles som bolig- og erhvervsområde i form af etageboliger og enkelte erhvervsvirksomheder i stueplan i form af kontor- og liberale samt publikumsorienterede serviceerhverv ud mod Smedeland Boulevard. Der planlægges for op til 184 boliger med en gennemsnitlig boligstørrelse på 75 m2. Bebyggelsen er fordelt på fire bygningskroppe på 4 til 6 etager samt et tårn på hjørnet af Smedeland Boulevard og Smedeland boligvej på 7 etager med en maksimal højde på 23 meter beregnet fra det hævede gårdsrums kote. Bebyggelsen etableres som en sammensat karré omkring et fælles hævet grønt gårdrum med rum for både aktiv leg og rolige ophold, der appellerer på tværs af aldersgrupper. Karréen åbner sig mod nordøst, hvor den med en plads til boldspil og skybrudssikring møder en dobbeltrettet cykel-/gangsti, der forbinder fremtidens Hersted fra øst til vest. Under det hævede gårdrum etableres en parkeringskælder. Adgangen for biler sker ad Smedeland boligvej. Adgang for gående og cyklister sker både fra Smedeland Boulevard og Smedeland boligvej samt fra den dobbeltrettede cykel-/gangsti langs planens nordlige afgrænsning.

  Der planlægges for et samlet bolig-/erhverv-etageareal på 13.816 m2 samt parkeringskælder til både biler og cykler. Bil- og cykelparkeringspladser er udlagt i overensstemmelse med retningslinjerne i Forslag til Kommuneplantillæg 15, hvor der er mulighed for etablering af delebilsordning for at støtte op om grøn omstilling og bedre miljø. Ved etablering af delebilsordning kan kravet til parkeringspladser reduceres, idet en parkeringsplads til delebil erstatter 5 almindelige parkeringspladser.

  Bebyggelsens arkitektoniske udtryk tager afsæt i områdets historie som industripark, hvilket kommer til udtryk i enkle, klare facadegrid, detaljering i murværk og udformning af vinduer og altaner. Boligernes facader opføres primært i tegl i forskellige rødlige nuancer med indbygget spil i enten lyse eller mørke toner.

  Omdannelse af Smedeland til rekreativt areal og krav om grundejerforening

  Lokalplanen fastsætter principperne for omdannelsen af Smedeland til et rekreativt område og stiller krav om stiftelse af en grundejerforening for alle de ejendomme, der har adgang til Smedeland. Derfor omfatter lokalplanområdet tillige to private fællesveje samt Smedeland (delområde 2 og 3 i lokalplanen) for på den måde at kunne stille krav om, at Smedeland 38 indtræder i den kommende grundejerforening. Grundejerforeningen skal forestå anlæg, drift og vedligeholdelse af fællesarealer, herunder de rekreative opholdsarealer ved omdannelsen af Smedeland, samt drift og vedligeholdelse af private fællesveje indenfor grundejerforeningens område. De øvrige ejendomme indenfor grundejerforeningens område indtræder efterhånden som ejendommene bliver lokalplanlagt.

  Krav om medlemspligt af grundejerforeninger følger af Planlovens § 15, stk. 2, og kravet skal stilles i forbindelse med lokalplanlægningen. Der kan ikke stilles krav om medlemspligt efter vedtagelse af lokalplanen. Bestemmelser vedrører grundejerforening er § 15 i planforslaget og bestemmelse vedrørende betingelser for ibrugtagning er § 16 i planforslaget.

  Forslag til Kommuneplantillæg 15

  Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Albertslund Kommuneplan 2018. Samtidig med udarbejdelse af lokalplan 5.6 er der udarbejdet Forslag til Kommuneplantillæg 15 – Byomdannelses af Hersted Industripark, hvor rammerne og retningslinjerne er ændret. I Forslag til Kommuneplantillæg 15 ligger Smedeland 38 indenfor rammeområde BE11, der udlægger området til blandet bolig- og erhvervsformål og muliggør bebyggelse i op til 9 etager med en højde op til 30 meter og en bebyggelsesprocent på max. 150 for området som helhed. Parkering i konstruktion indgår ikke i den maksimale bebyggelsesprocent. Kommuneplantillægget fastlægger desuden nye retningslinjer for parkering, herunder delebilsordning og opholdsarealer i Hersted Industripark Øst. For at leve op til planlovens krav om, at byomdannelsesområder skal være områder, hvor erhvervslignende aktiviteter skal være ophørt, og hvor der fremadrettet skal opføres støjfølsomme anvendelser som f.eks. boliger, udpeger kommuneplantillægget tillige området til byomdannelsesområde.

  Læs forslag til lokalplan 5.6 – Boliger og erhverv på Smedeland 38

  Download lokalplanforslag

  Offentlig høring

  Planforslagene er i høring i 8 uger. Dine eventuelle bemærkninger og ændringsforslag skal være modtaget senest tirsdag den 23. november 2021, og sendes til:

  Byudvikling & Erhverv

  Albertslund Kommune

  Nordmarks Allé 1

  2620 Albertslund

  Eller sendes per mail til byudvikling.erhverv@albertslund.dk

  Høringen er forlænget til og med 2. januar 2022

  Retsvirkning

  I perioden fra forslaget til en lokalplan og kommuneplantillæg offentliggøres, til forslaget vedtages af kommunalbestyrelsen, gælder begge versioner af lokalplanen, både den gamle og den nye. Man må altså hverken foretage sig noget, der er i strid med den gamle lokalplan eller i strid med forslaget til den nye lokalplan. Dette gælder op til 1 år fra lokalplansforslaget offentliggøres.

  Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 5.6 – Boliger og erhverv på Smedeland 38

  Der er udarbejdet en miljøvurdering (miljørapporten) af Lokalplan 5.6 – Boliger og erhverv på Smedeland 38, således at de miljømæssige påvirkninger af en fuld udnyttelse af forslag til plangrundlag er belyst. Det er blandt andet ændrede trafikforhold, visuelle påvirkninger og støj fra de omkringliggende virksomheder samt støj fra Smedeland Boulevard, som er blevet undersøgt. Rapporten belyser, hvilke miljøpåvirkninger planforslagene har på omgivelserne samt hvilke afværgetiltag, der skal tages i anvendelse for at undgå væsentlige miljøpåvirkninger, herunder:

  • Forøgelse af antallet af lette trafikanter og biler nødvendiggør, at der ved adgangen til p-kælderen sikres gode oversigtsforhold og tydelig angivelse af vigepligten.
  • Trafikstøjsbelastningen på enkelte facader forventes at overskride miljøstyrelsens vejledende grænseværdi. Derfor skal der på udsatte facader anvendes lydisolerende vinduer og/eller lyddæmpning ved åbne vinduer.

  Læs miljøvurdering (miljørapport) af forslag til lokalplan 5.6 her:

  Download Miljørapport

  Høring over miljørapporten og forslag til planen
  Høringsfasen involverer både offentligheden, de berørte myndigheder samt eventuelle berørte nabostater. De involverede parter skal have lejlighed til at udtale sig om planforslaget på grundlag af miljørapporten. Miljørapporten er på dette tidspunkt ikke et udkast men et færdigt dokument i modsætning til planforslaget, som den ledsager. Det er altså planforslaget, der sendes i høring.

  Miljøvurderingslovens § 32, stk. 1, nr. 3, jf. § 12, fastsætter, at forslag til planer, som skal miljøvurderes, sendes i offentlig høring sammen med miljørapporten. Miljørapporten skal ledsage forslaget til plan, når den sendes i offentlig høring. Høringsperioden er en passende frist, medmindre der er fastsat en anden høringsperiode i de bestemmelser, der er grundlaget for planforslaget, jf. § 32, stk. 3. Planforslag og miljørapport skal således altid følges og være tilgængelige i hele høringsperioden

  Det er planforslaget, der er i høring og ikke miljørapporten, som blot ledsager planforslaget.

  Offentlighedens og de berørte myndigheders bemærkninger skal indgå i planmyndighedens videre overvejelser i forbindelse med planforslaget, uanset at de miljøhensyn, der ønskes varetaget, ikke skal varetages i henhold til den lovgivning, der er grundlaget for planen.

  Miljørapporten er at betragte som færdig, når den sendes i høring sammen med planforslaget. Hvis der i forbindelse med høringen viser sig behov for at foretage ændringer i miljørapporten, kan det betyde, at såvel miljørapport som planforslag skal sendes i fornyet høring. Derimod kan der være friere rammer til at foretage planændringer, så længe disse ikke fører til ændringer af miljøpåvirkningerne i en sådan grad, at der skal foretages ændringer i miljørapporten.