Gå til hovedindhold

Forslag til Kommuneplantillæg 15 – Byomdannelse af Hersted Industripark

Kommunalbestyrelsen har den 14. september 2021 vedtaget at sende forslag til Kommuneplantillæg 15 – Byomdannelse af Hersted Industripark i høring

Indhold

  Borgermøde
  Der blev afholdt borgermøde den 4. november 2021, præsentationen fra borgermødet kan du finde her:

  Præsentation ved borgermøde de. 4. november 2021

  Kommuneplantillægget udpeger den østlige del af Hersted Industripark nærmest den kommende letbanestation til byomdannelsesområde, og fastlægger de overordnede rammer for den videre lokalplanlægning i byomdannelsesområdet og den øvrige del af Hersted Industripark.

  Udpegningen af byomdannelsesområdet sikre, at der i en overgangsperiode på op til 8 år fra de kommende lokalplaners vedtagelse, kan være lempede støjkrav til virksomhederne i området. Formålet hermed er at sikre sameksistens mellem byudviklingen og de eksisterende virksomheder i området uden miljøkonflikter.

  Bebyggelsesprocenter og bygningshøjder i byomdannelsesområdet

  Byomdannelsesområdet inddeles overordnet i overensstemmelse med afgrænsningen af bydelskvarterer i Masterplan Hersted 2045: Kirkevænget, Stationsbyen, Ringbyskvarteret, Dollbyen og Sydvangen.

  I rammeområderne Kirkevænget (BE09), Ringbyskvarteret (BE11) og Dollbyen (BE12 og E37) fastlægges bebyggelsesprocenten til maks. 150 ekskl. parkering i konstruktion. Bebyggelse kan opføres i maksimal 6 etager/24 meter. Efter konkret arkitektonisk vurdering, kan der punktvis etableres bebyggelse i op til 9 etager/30 meter.

  I rammeområderne Stationsbyen (BE10) og Stationsbyens centerområde (C10) fastlægges bebyggelsesprocenten til maks. 200 ekskl. parkering i konstruktion. Bebyggelse kan opføres i maksimal 6 etager/24 meter. Efter konkret arkitektonisk vurdering, kan der punktvis etableres bebyggelse i op til 12 etager/40 meter.

  I rammeområdet Sydvangen (BE13) fastlægges bebyggelsesprocenten til maks. 100 ekskl. parkering i konstruktion. Bebyggelse kan opføres i maksimal 6 etager/24 meter. Efter konkret arkitektonisk vurdering, kan der punktvis etableres bebyggelse i op til 9 etager/30 meter.

  Endvidere gælder der for alle ovenstående rammeområder, at bebyggelsens øverste etage skal etableres som tilbagetrukket ved bebyggelse højere end 5 etager.

  Nye rammeområder

  Som følge af udpegningen af byomdannelsesområdet ændres afgrænsningen af alle rammer i Hersted Industripark, således at de nye rammeområder er geografisk afstemt med Masterplanens bydelskvarterer, udviklingsfaser og den faktiske anvendelse i rammeområderne uden for byomdannelsesområdet. Eksempel herpå er, at den nedlagte daginstitution i Hersted Industripark, får sit eget rammeområde D24, der udlægges til offentlige formål. Den eksisterende rammer for området (F07), udlægger det til et rekreativt område.

  Afstandsklasser for virksomheder

  Afstandsklasser for virksomheder er Miljøstyrelsen anbefaling til afstande mellem virksomhedstyper og nærmeste bolig. Der opereres med 7 afstandsklasser idet der til virksomheder i klasse 7 anbefales den største afstand til boliger.

  I rammeområdet Sydvangens erhvervsområde (E29), der ligger nord for boligområderne Hasselhaven, Kvædehaven og Plantanhaven, sænkes den tilladte afstandsklasse fra 5 til 3, hvilket betyder, at meget miljøbelastende virksomheder ikke kan ligge i området. Grænsende til byomdannelsesområdet og den eksisterende nedlagte daginstitution (D24) udlægges miljøzoner, hvor den maksimalt tilladte afstandsklasse ligeledes fastsættes til 3. Endvidere fastholdes miljøzonen i rammeområde E30 mod Herstedøster Landsby. Der vil fortsat være mulighed for placerer nye virksomheder i afstandsklasse 4-5 i de øvrige rammeområder for erhverv (E30, E31, E33, E34 og E35)

  Eksisterende lovlige virksomheder i afstandsklasse 4-5, der ligger i områder med enten sænket afstandsklasse eller miljøzoner, kan fortsat driftes og udvikles, så længe anvendelsen forbliver den samme.

  Retningslinjer for parkering og opholdsarealer

  Retningslinjerne for parkeringsnorm ved delebilsordninger, krav til cykelparkering, krav til parkering i konstruktion samt retningslinjer for opholdsarealer ændres i det stationsnære og stationsnære kerneområde:

  • Reduceret krav til etablering af parkeringspladser, hvis der udlægges p-pladser til delebiler og p-pladser til ladcykler
  • Differentierede krav til andelen af p-pladserne, der skal etableres i konstruktion. Princippet er, at jo højere bebyggelsesprocent desto større andel af p-pladserne skal etableres i konstruktion
  • Differentierede krav til andelen af opholdsarealer. Principperne for krav til fællesopholdsarealer er, at de skal være beliggende på terræn, og at andelen af opholdsarealer tilpasses bebyggelsesprocenten og bebyggelsestypologien f.eks. etagebebyggelse

  Læs forslag til Kommuneplantillæg 15 – Byomdannelse af Hersted Industripark her:

  Download forslag til Kommuneplantillæg 15

  Offentlig høring

  Planforslagene er i høring i 8 uger fra fredag den 24. september 2021. Dine eventuelle bemærkninger og ændringsforslag skal være modtaget senest fredag den 19. november 2021, og sendes til:

  Byudvikling & Erhverv

  Albertslund Kommune

  Nordmarks Allé 1

  2620 Albertslund

  Eller sendes per mail til byudvikling.erhverv@albertslund.dk

  Høringen er forlænget til og med 2. januar 2022.

  Retsvirkning

  I perioden fra forslaget til en lokalplan og kommuneplantillæg offentliggøres, til forslaget vedtages af kommunalbestyrelsen, gælder begge versioner af lokalplanen, både den gamle og den nye. Man må altså hverken foretage sig noget, der er i strid med den gamle lokalplan eller i strid med forslaget til den nye lokalplan. Dette gælder op til 1 år fra lokalplansforslaget offentliggøres.

  Miljøvurdering af Kommuneplantillæg 15 og Masterplan Hersted 2045

  Der er udarbejdet en miljøvurdering (miljørapporten) af både kommuneplantillæg 15 og Masterplan Hersted 2045, således at de miljømæssige påvirkninger af en fuld byomdannelse af Hersted Industripark er belyst

  De største udfordringer med en fuld byomdannelse af Hersted Industripark er trafikafviklingen, og således er der udarbejdet en specifik trafikanalyse for Hersted Industripark (se bilag Trafikal analyse - Hersted Industripark). Trafikanalysen er udarbejdet i tæt dialog med Glostrup Kommune om analysens forudsætninger, og hvilke løsninger, der kan være for at sikre god trafikafvikling på Ring 3. Trafikanalysen viser dog også, at selv hvis Hersted Industripark ikke byudvikles, og industriparken i stedet fortsætter med at være en meget attraktiv placering for logistikvirksomheder, vil særligt den tunge trafik give anledning til udfordringer for trafikafviklingen. Den trafikale analyse belyser også konsekvenser af vejlukninger af Gammel Landevej mellem Smedeland og Herstedøstervej og af Herstedøstervej mellem Vestskovvej og Naverland, Analysen viser, at det kapacitetsmæssigt er muligt at lukke strækningerne.

  Miljørapporten redegør endvidere for støj fra trafik og ekstern støj fra virksomhederne, og peger på mulige afværgeforanstaltninger, der kan tages i anvendelse ved etablering af boliger og anden følsom anvendelse.

  Følgende andre emner er også belyst i miljørapporten:

  • Skygge- og indbliksgener i forhold til borgerne langs med Gammel Landevej og kommunegrænsen til Glostrup.
  • Lugt, støv og anden luftforurening fra virksomheder og trafik.
  • Jordforurening og grundvand.
  • Arealanvendelse - ændring fra industri- og erhvervsområde til bolig- og erhvervsområde.
  • Materielle goder - herunder detailhandelsanalyse, adgang til kollektiv transport etc.

   

  Miljøvurdering har vist, at byomdannelsen kan lade sig gøre, og indeholder et overordnet katalog med afværgeforanstaltninger især i forhold til trafikafviklingen, støj fra trafik samt ekstern støj fra virksomheder. Endvidere foreslås der i miljørapporten bl.a. overvågning af trafikudviklingen, således at veje og kryds kan tilpasses, hvis trafikbelastningen øges.

  Læs miljøvurdering af planerne her

  Download Miljøvurdering af Masterplan Hersted 2045 og KPT 15 for byomdannelse af HIP - med bilag

  Download Trafikal analyse - Hersted Industripark

  Høring over miljørapporten og forslag til planen
  Høringsfasen involverer både offentligheden, de berørte myndigheder samt eventuelle berørte nabostater. De involverede parter skal have lejlighed til at udtale sig om planforslaget på grundlag af miljørapporten. Miljørapporten er på dette tidspunkt ikke et udkast men et færdigt dokument i modsætning til planforslaget, som den ledsager. Det er altså planforslaget, der sendes i høring.

  Miljøvurderingslovens § 32, stk. 1, nr. 3, jf. § 12, fastsætter, at forslag til planer, som skal miljøvurderes, sendes i offentlig høring sammen med miljørapporten. Miljørapporten skal ledsage forslaget til plan, når den sendes i offentlig høring. Høringsperioden er en passende frist, medmindre der er fastsat en anden høringsperiode i de bestemmelser, der er grundlaget for planforslaget, jf. § 32, stk. 3. Planforslag og miljørapport skal således altid følges og være tilgængelige i hele høringsperioden

  Det er planforslaget, der er i høring og ikke miljørapporten, som blot ledsager planforslaget.

  Offentlighedens og de berørte myndigheders bemærkninger skal indgå i planmyndighedens videre overvejelser i forbindelse med planforslaget, uanset at de miljøhensyn, der ønskes varetaget, ikke skal varetages i henhold til den lovgivning, der er grundlaget for planen.

  Miljørapporten er at betragte som færdig, når den sendes i høring sammen med planforslaget. Hvis der i forbindelse med høringen viser sig behov for at foretage ændringer i miljørapporten, kan det betyde, at såvel miljørapport som planforslag skal sendes i fornyet høring. Derimod kan der være friere rammer til at foretage planændringer, så længe disse ikke fører til ændringer af miljøpåvirkningerne i en sådan grad, at der skal foretages ændringer i miljørapporten.