Gå til hovedindhold

Forslag til Albertslund kommuneplan 2022-2034 i offentlig høring

Kommunalbestyrelsen har den 9. november 2021 vedtaget Forslag til kommuneplan 2022 – 2034. Forslaget er i offentlig høring i 10 uger fra den 15. november 2021 til den 24. januar 2022

Indhold

  Forslag til kommuneplan 2022 - 2034 er i offentlig høring i 10 uger fra den 15. november 2021 til den 24. januar 2022. Dine eventuelle bemærkninger og ændringsforslag skal være modtaget senest mandag den 24. januar 2022, og sendes til:

  Miljø & Teknik
  Albertslund Kommune
  Nordmarks Allé 1
  2620 Albertslund

  Eller sendes per mail til hoeringforslagkommuneplan2022@albertslund.dk

  Se Forslag til kommuneplan 2022 - 2034

  Se Forslag til kommuneplanrammer 2022 - 2034

  NB. I den tidlige fase af høringen er Albertslund Kommune blevet opmærksom på, at teksten vedr. fremtidig byzone på side 27 kan misforstås. I forbindelse med behandlingen af høringssvarene vil teksten i redegørelsen på side 27 blive præciseret således, at det tydeligt fremgår, at det ikke er muligt at byudvikle på et fredskovsareal ligesom der heller ikke byudvikles på arealet mellem Stadion og Albertslund Vest!

  Læs også forslaget til kommuneplan på biblioteket
  Endvidere er det muligt at læse i Forslag til kommuneplan 2022 – 2034 på biblioteket, hvor forslaget findes i læsesalen, som en fysisk publikation. Det er en mulighed fra den 17. nov. 2021 til den 24. januar 2022.

  Bliv klogere på forslaget til kommuneplanen
  Her på hjemmesiden har vi lavet en dybere præsentation af forslaget til kommuneplan 2022 - 2034.

  Bliv klogere på Forslag til kommuneplan 2022 - 2034

  Gademøder i høringsperioden
  I høringsperioden vil der blive afholdt to gademøder i Albertslund Centrum, hvor man vil kunne stille spørgsmål og have dialog med medarbejdere fra forvaltningen omkring indholdet af Forslag til Kommuneplan 2022-2034.

  Møderne afholdes den 25. november 2021 kl. 15 – 17.30 og den 15. december 2021 kl. 15 – 17.

  Kommuneplanens formål
  I overensstemmelse med planlovens § 23a, stk. 2, nr. 2 besluttede kommunalbestyrelsen i Albertslund i forbindelse med kommuneplanstrategien ”Mere Albertslund - Verdensmål for en by i balance”, at der skulle foretages en fuld revision af Kommuneplan 2018 - 2030.

  Som opfølgning vedtog kommunalbestyrelsen den 9. november 2021 Forslag til kommuneplan 2022 – 2034 med miljørapport, som er i offentlig høring til den 24. januar 2022. Se dagsordenspunktet - punkt 22

  Forslag til kommuneplan 2022 – 2034 samler op på kommuneplanstrategien ”Mere Albertslund – Verdensmål for en by i balance” samt anbefalingerne fra borgersamlingen ”Fremtidens Albertslund”

  Kommuneplanen fastlægger for en periode på 12 år de overordnede mål og retningslinjer for kommunens udvikling

  Kommuneplanen er grundlaget for lokalplanlægningen.

  Om miljøvurdering af Forslag til kommuneplan 2022 - 2034
  I overensstemmelse med Miljøvurderingslovens § 32, stk. 1, nr. 3, jf. § 12, er der udarbejdet en miljøvurdering (miljørapporten) af Forslag til kommuneplan 2022 – 2034, således at de miljømæssige påvirkninger af en fuld udnyttelse af planforslaget er belyst. Miljørapporten ledsager planforslaget, når forslaget sendes i offentlig høring.

  Læs miljøvurdering i form af miljørapporten

  Høringsfasen involverer både offentligheden og berørte myndigheder. De involverede parter skal have lejlighed til at udtale sig om planforslaget på grundlag af miljørapporten. Miljørapporten er på dette tidspunkt ikke et udkast, men et færdigt dokument i modsætning til planforslaget, som den ledsager. Det er således planforslaget, der er i høring og ikke miljørapporten, som blot ledsager planforslaget.  

  Det er dermed Forslag til kommuneplan 2022 - 2034, der ønskes bemærkninger til!