Gå til hovedindhold

Endelig vedtagelse af Lokalplan 5.5 – Boliger og erhverv ved Smedeland 8A og Kommuneplantillæg 14 – Hersted Industripark – Smedeland 8A

Kommunalbestyrelsen har den 24. juni 2021 vedtaget lokalplan 5.5 – Bolig og erhverv ved Smedeland 8A og kommuneplantillæg 14 – Hersted Industripark - Smedeland 8A endeligt.

Indhold

  Formålet med lokalplan 5.5 – Boliger og erhverv ved Smedeland 8A og kommuneplantillæg 14 – Hersted Industripark – Smedeland 8A er, at give mulighed for, at området i fremtiden kan udvikles som bolig- og erhvervsområde med op til 200 boliger i form af etageboliger og enkelte erhvervsvirksomheder i stueplan i form af kontor- og liberale erhverv ud mod Malervangen. Der planlægges for lejligheder fra 45-100 brutto-m2 fordelt på tre bygningskroppe på 3 til 8 etager med en maksimal højde på 26 meter. Bebyggelsen skaber en åben karré omkring et fælles grønt gårdrum, med rum for både aktiv leg og rolige ophold, der appellerer på tværs af aldersgrupper. Sydligst på grunden opføres et parkeringshus i 3-4 etager. Adgangen for biler sker hovedsageligt ad Malervangen. Adgang for gående og cyklister sker både fra Smedeland og fra Malervangen ad gang-/cykelstier, der på sigt skal sikre adgang til den kommende letbanestation nord for lokalplanområdet.

  Ved lokalplanens vedtagelse ophæves Byplanvedtægt nr. 5Hersted Industripark for det område, der er omfattet af lokalplan 5.5 – Boliger og erhverv ved Smedeland 8A.

  Læs lokalplan 5.5 – Boliger og erhverv ved Smedeland 8A med tilhørende miljørapport og kommuneplantillæg 14 – Hersted Industripark – Smedeland 8A her:

  Download lokalplan

  Download kommuneplantillæg


  Læs udbygningsaftale her:

  Download udbygningsaftale

  Offentlig høring

  Planforslagene har været i høring i 8 uger fra mandag den 14. september 2020 til mandag den 9. november 2020.

  Albertslund Kommune har modtaget høringssvar og bemærkninger fra 3 borgere, 4 erhvervsvirksomheder og 1 myndighed (Glostrup Kommune) samt 1 fra en erhvervsinteresseorganisation (Ejerlauget Hersted Industripark). Høringssvar og bemærkninger er givet skriftligt samt til det elektroniske borgermøde onsdag den 4. november 2020.

  Høringssvar og bemærkninger omhandlede:

  • Ekstern støj fra virksomheder
  • Trafikafvikling- og sikkerhed
  • Vejadgang
  • Grundejerforeningsforhold
  • Den gennemsnitlige størrelse på boliger i den nye boligbebyggelse
  • Bebyggelsens udformning og omfang
  • Klimatilpasning og skybrudssikring
  • Bebyggelsens højde, skyggepåvirkning og indbliksgener
  • Påvirkning af Vestskoven
  • Jordforurening og spildevand
  • Størrelsen af byomdannelsen af Hersted Industripark
  • Adgang til offentlige institutioner, tryghed og økonomiske konsekvenser

  Det fremgår i hvidbogen forvaltningens vurdering og ændringsforslag af de indkomne høringssvar og bemærkninger.

  Læs hvidbogen for høringssvarene og bemærkningerne samt ændringsforslag her:

  Download hvidbog

  Læs miljøvurderingens sammenfattende redegørelse her:

  Download Den sammenfattende redegørelse

  Retsvirkning

  I henhold til planlovens § 18 (LBK nr. 1157 af 01/07/2020 med senere ændringer) må der ikke, når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter § 30, retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i § 19.

  Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i lokalplanen kan tillades af kommunalbestyrelsen, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper. Større ændringer af planen forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan efter planlovens regler.

  De eksisterende lovlige forhold på en ejendom samt den lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af anlæg m.v., der er indeholdt i planen.

  Du kan klage over afgørelsen

  Lokalplanen og kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til planloven, og der kan derfor klages i henhold til reglerne i planloven. Der kan kun klages over retlige spørgsmål, jf. planloven § 58, stk. 1, nr. 3. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed.

  Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse, jf. planlovens § 59, stk. 1 og 2.

  Hvis du ønsker at klage til Planklagenævnet over planerne, skal du klage via klageportalen for nævnene i Nævnenes Hus. Planklagenævnet skal modtage din klage inden 4 uger fra planerne er offentlig bekendtgjort. Planklagenævnets praksis med hensyn til klagefrister er restriktiv, navnlig i sager hvor der er andre parter med modstående interesser. En klage, der er indgivet efter udløbet af klagefristen, vil normalt blive afvist, også selv om der er tale om en meget kort overskridelse. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.

  Du klager via klageportalen, som ligger på www.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem klageportalen til Albertslund Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- for almindelige borgere og kr. 1.800,- for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Du betaler gebyret med betalingskort eller MobilePay i klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen.

  Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til byudvikling.erhverv@albertslund.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til planklagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

  Yderligere oplysning om klageregler kan læses på Albertslunds Kommunes hjemmeside (www.albertslund.dk/klagevejledning) og Nævnenes Hus (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/).

  Sidst opdateret: 6. juli 2021