Gå til hovedindhold

Endelig vedtagelse af Lokalplan 4.13 Klub Svanen

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 9. marts 2021 vedtaget lokalplan 4.13 endeligt.

Indhold

  Formålet med lokalplan 4.13  er at udlægge området til offentlige formål med mulighed for opførelse af en ny institution ved Svanens Kvarter 24. Det eksisterende byggeri, der i dag huser Klub Svanen, bliver revet ned og bliver erstattet af det nye byggeri. Formålet er endvidere, at det nye byggeris udseende sikres med bestemmelser om bygningens omfang, placering, højde og udformning, samt at sikre hensigtsmæssig sammenhæng til de udendørs opholdsarealer.

  Ved lokalplanens vedtagelse ophæves Lokalplan 4.11 Gårdhusene Syd for det område, der er omfattet af lokalplanen.

  Læs lokalplan 4.13 Institution ved Gårdhusene i Syd Klub Svanen her

  Læs lokalplanen

  Offentlig høring

  Planforslagene har været i høring i 4 uger fra den 11. november 2020 til den 9. december 2020. I høringsperioden kom der 1 høringssvar.

  Læs hvidbogen for høringssvarene her

  Læs hvidbog

  Høringssvaret indeholdt forslag om at overdække boldbanen, så nabobeboelserne ikke generes af vildtflyvende bolde samt af unge mennesker der kravler op på gårdhustagene for at finde deres bolde.

  Bemærkningerne har givet anledning til, at der i lokalplanens redegørelse er tilføjet et afsnit om, at hvis det vurderes, at vildfarne bolde er et stort problem, vil det være muligt at overdække boldbanen, men at det umiddelbart vil medføre støjgener for naboejendommene.

  Retsvirkning

  I henhold til planlovens § 18 (LBK nr. 287 af 16/04/2018 med senere ændringer) må der ikke, når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter § 30, retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i § 19.

  Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i lokalplanen kan tillades af kommunalbestyrelsen, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper. Større ændringer af planen forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan efter planlovens regler.

  De eksisterende lovlige forhold på en ejendom samt den lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af anlæg m.v., der er indeholdt i planen.

  Du kan klage over afgørelsen

  Lokalplanen og kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til planloven, og der kan derfor klages i henhold til reglerne i planloven. Der kan kun klages over retlige spørgsmål, jf. planloven § 58, stk. 1, nr. 3. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed.

  Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse, jf. planlovens § 59, stk. 1 og 2.

  Hvis du ønsker at klage til Planklagenævnet over planerne, skal du klage via klageportalen for nævnene i Nævnenes Hus. Planklagenævnet skal modtage din klage inden 4 uger fra planerne er offentlig bekendtgjort. Planklagenævnets praksis med hensyn til klagefrister er restriktiv, navnlig i sager hvor der er andre parter med modstående interesser. En klage, der er indgivet efter udløbet af klagefristen, vil normalt blive afvist, også selv om der er tale om en meget kort overskridelse. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.

  Du klager via klageportalen, som ligger på www.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem klageportalen til Albertslund Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- for almindelige borgere og kr. 1.800,- for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Du betaler gebyret med betalingskort eller MobilePay i klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen.

  Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til byudvikling.erhverv@albertslund.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til planklagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

  Yderligere oplysning om klageregler kan læses på Albertslunds Kommunes hjemmeside (www.albertslund.dk/klagevejledning) og Nævnenes Hus (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/).

  Sidst opdateret: 28. juni 2021