Gå til hovedindhold

Afgørelse vedr. dispensation fra Naturbeskyttelsesloven § 3 til oprensning af sediment og afgravning af bund i regnvandsbassin B, Roskildevej, matr. 57b, og til oprensning af sediment i regnvandsbassin S, Holsbjergvej, matr. 14d.

Der er givet dispensation i forhold til Naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede naturtyper.

Indhold

    Naturtilstanden i begge bassiner er dårlig. I intet af bassinerne er fundet arter fra habitatdirektivet, rødlistede arter eller fredede arter.
    Der er en høringsperiode/klagefrist på fire uger regnet fra den 27. februar 2023.
    Høringssvar/klage skal ske gennem Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk

    Afgørelse vedr. dispensation fra Naturbeskyttelsesloven § 3 til oprensning af sediment og afgravning af bund i regnvandsbassin B, Roskildevej, matr. 57b, og til oprensning af sediment i regnvandsbassin S, Holsbjergvej, matr. 14d.