Plejeorlov

Du kan søge om orlov til pasning af en døende


Du kan søge plejeorlov jfr. § 119 Lov om Social Service til pasning af ægtefælle eller anden nærtstående.

For at behandle din ansøgning, skal du:

- udfylde et ansøgningsskema (Borger.dk)

- sende kopi dine 3 sidste lønsedler 

- Aftale med/orientere din arbejdsgiver om din orlovsansøgning

I ansøgningen skal du skrive, hvornår du begynder din orlov, og om du får udbetalt løn. Hvis du får løn, betaler vi dit plejevederlag til din arbejdsgiver, når din orlov er slut.

Behandlende læge/hospital skal udarbejde en terminalerklæring, som sendes til os.

En forudsætning for at indgå en aftale om plejeorlov er, at din pårørende er indforstået med plejeforholdet. Samtidig skal din pårørende opholde sig i hjemmet og ikke være indlagt hverken på hospital eller på hospice.

Plejeorloven skal ansøges i den kommune, plejen skal foregå.

 

Du er velkommen til at kontakte Hjælpemiddelafdelingen på tlf. 43686500 for nærmere rådgivning og vejledning. 

Plejevederlag for pasning af døende hjemme

Du kan som pårørende søge om et plejevederlag til at passe en nær slægtning eller ven, der ønsker at dø i eget hjem. Du har ret til at få orlov fra dit arbejde, når du modtager plejevederlag.

Betingelserne for at få bevilget plejevederlag er:

  • at en læge har vurderet, at der kun kan tilbydes lindrende behandling, og at levetiden vil være kort
  • at den døende skal have et plejebehov
  • at du og din nærtstående skal være enige om pleje- og pasningsopgaven
  • at plejen skal kunne varetages i dit eller den døendes hjem
Betingelser for at få plejevederlag

Du skal rette henvendelse til den kommune, hvor den døende vil opholde sig den sidste tid. Vederlaget bevilges af en administrativ medarbejder eller af en visitator efter et visitationsbesøg. Visitatoren vil informere og vejlede dig og din nærtstående om mulighederne for hjælp og støtte i forbindelse med plejen i hjemmet. Du får en skriftlig afgørelse, om plejevederlaget kan bevilges. Plejevederlaget kan ikke overstige din hidtidige indtægt. Beløbet svarer til 1,5 gange det sygedagpengebeløb, som du vil have ret til ved sygdom.

Ret til at holde orlov til pasning af døende

Både offentligt ansatte og privat ansatte har ret til at holde orlov for at passe en døende.

En arbejdsgiver, der yder løn til en ansat under orlov, får en refusion, der svarer til plejevederlaget. Du skal varsle din arbejdsgiver om, at du skal holde orlov senest samtidig med, at du ansøger kommunen om plejevederlaget.

Midlertidigt indlagt

Selv om plejen foregår i hjemmet, kan der være behov for en midlertidig indlæggelse - fx for at aflaste den pårørende. Du mister ikke et plejevederlag, fordi den døende er midlertidigt indlagt.

Tilskud til medicin o.a.

Mennesker, der er døende, kan få gratis, midlertidig hjemmehjælp og hjælp til at betale udgifter til medicin, sygeplejeartikler og lignende.