Orlov til pasning af syge og døende pårørende

Du kan søge om orlov til pasning af en døende


Du kan søge plejeorlov jfr. § 119 Lov om Social Service til pasning af ægtefælle eller anden nærtstående.

For at behandle din ansøgning, skal du:

- udfylde et ansøgningsskema (Borger.dk)

- sende kopi dine 3 sidste lønsedler 

- Aftale med/orientere din arbejdsgiver om din orlovsansøgning

I ansøgningen skal du skrive, hvornår du begynder din orlov, og om du får udbetalt løn. Hvis du får løn, betaler vi dit plejevederlag til din arbejdsgiver, når din orlov er slut.

Behandlende læge/hospital skal udarbejde en terminalerklæring, som sendes til os.

En forudsætning for at indgå en aftale om plejeorlov er, at din pårørende er indforstået med plejeforholdet. Samtidig skal din pårørende opholde sig i hjemmet og ikke være indlagt hverken på hospital eller på hospice.

Plejeorloven skal ansøges i den kommune, plejen skal foregå.

 

Du er velkommen til at kontakte Hjælpemiddelafdelingen på tlf. 43686500 for nærmere rådgivning og vejledning. 

Plejevederlag for pasning af døende hjemme

Du kan som pårørende søge om et plejevederlag til at passe en nær slægtning eller ven, der ønsker at dø i eget hjem. Du har ret til at få orlov fra dit arbejde, når du modtager plejevederlag.

Betingelserne for at få bevilget plejevederlag er:

  • at en læge har vurderet, at den døende har kort levetid, og at videre behandling alene har et lindrende formål
  • at den døende har et plejebehov
  • at du og din nærtstående er enige om pleje- og pasningsordningen
  • at plejen skal kunne varetages i dit eller den døendes hjem
Plejevederlagets størrelse

Plejevederlaget kan ikke overstige din hidtidige indtægt. Beløbet svarer til 1,5 gange det sygedagpengebeløb, som du vil have ret til ved sygdom. Du får udbetalt et basisbeløb, hvis du ikke er berettiget til sygedagpenge.Det er muligt at dele plejeopgaven og plejevederlaget mellem flere pårørende. Plejevederlaget kan i det tilfælde højst være 1,5 gange det maksimale sygedagpengebeløb.

Ansøg om plejevederlag efter servicelovens § 118

Ret til at holde orlov til pasning af døende

Både offentligt ansatte og privat ansatte har ret til at holde orlov for at passe en nærtstående, der er døende, og som ønsker at dø i eget hjem.

En arbejdsgiver, der yder løn til en ansat under orlov, får en refusion, der svarer til plejevederlaget. Du skal varsle din arbejdsgiver om, at du skal holde orlov senest samtidig med, at du ansøger kommunen om plejevederlaget.

Midlertidigt indlagt

Selvom plejen foregår i hjemmet, kan der være behov for en midlertidig indlæggelse - fx for at aflaste dig som pårørende. Du mister ikke plejevederlaget, fordi den døende er midlertidigt indlagt eller er på en aflastningsplads. Der er ikke fastsat nogen bestemt tidsgrænse for længden af et kortere ophold. I vurderingen af om plejevederlaget kan fortsætte kan det bl.a. indgå, om plejeordningen forventes at fortsætte efter indlæggelsen.

Tilskud til medicin o.a.

Der er stadig mulighed for at få hjælp fra kommunen, når du som pårørende passer den døende. Den døende har fx mulighed for at få hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler og aflastningsophold.

Kommunen kan give tilskud til sygeplejeartikler og lignende (fx sondeernæring og ernæringspræparater) i forbindelse med plejen.

Den døende kan desuden få bevilget fuldt tilskud til medicin via sin læge.