Gebyrer

Om lovregler, gebyrets størrelse, hvad det dækker og klagemuligheder.


Lovregler for opkrævning af gebyrer

Borger & Ydelsescentret opkræver gebyrer med hjemmel i kommunalbestyrelsens beslutning af 11. februar 1992 og i lov nr. 939 af 27. december 1991. Ordningen er gennemført for at nedbringe Albertslund Kommunes tilgodehavender hos borgerne.

Lov om gebyrer og morarenter vedr. visse ydelser nr. 939 af 27.12.1991

§ 2, stk. 2.: Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der skal betales gebyr til kommunen for erindringsskrivelser vedrørende ikke rettidigt betalte ydelser, der opkræves eller inddrives af kommunen, og som i lovgivningen er tillagt udpantningsret.
Stk. 4.: De i stk. 1-3 nævnte gebyrer kan højst udgøre 250 kr.

§ 4.: De af denne lov omfattede gebyrer og renter tillægges udpantningsret.

Gebyrets størrelse er fastsat på kommunalbestyrelsens møde den 10. februar 1998.

Gebyrets størrelse

Gebyret er 250 kr. For krav under 500 kr. udgør gebyret 100 kr.

Der opkræves gebyr for:

  • Rykkerbreve

Der opkræves ikke gebyr:

  • Ved indgåelse af betalingsaftaler
  • Alene på grund af for sen betaling

Klageregler

Indsigelser over pålignede gebyrer afgøres af lederen af Borger & Ydelsescentret. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Borger & Ydelsescentret på tlf. 43 68 68 68.