Opkrævningspolitik

Borgeres og virksomheders gæld til offentlige myndigheder opkræves af staten. Albertslund Kommune opkræver eventuelle tilgodehavende for kommunale ydelser.


Ved opkrævning forstås udsendelse af regninger til borgere og virksomheder. Hvis der ikke betales inden for betalingsfristen, udsendes rykkere. En aftale om henstand eller afdragsvis betaling er også en mulighed.

Formål

Opkrævningspolitikken har til formål at

  • forebygge restancer, så betalinger for kommunale ydelser i videst muligt omfang finder sted, inden eventuelle manglende betalinger udviklinger sig til restancer
  • yde borgerne service i form af information om reglerne for betalinger til offentlige myndigheder samt om reglerne for gældsforhold og gældsafvikling generelt

Opkrævning og forebyggelse

Det vigtigste element i opkrævningsopgaven i fremtiden bliver at forebygge, at borgerne oparbejder restancer til offentlige myndigheder. I forbindelse med den statslige inddrivelse af alle offentlige krav er det i kommunens interesse, at restancer til Albertslund Kommune minimeres i størst muligt omfang.

Borgerne, der får problemer med løbende betalinger for eksempelvis daginstitution, vand/varme og andre kommunale ydelser, kontaktes umiddelbart efter, at betalingsfrister overskrides, og de tilbydes mindelige ordninger, således at det sikres, at manglende betalinger ikke behøver at udvikle sig til restancer, der skal oversendes til inddrivelsesmyndigheden. Der fastlægges ikke faste betalingsperioder, men tages udgangspunkt i borgernes situation, herunder i deres aktuelle sociale forhold. Der sættes heller ikke faste, nedre beløbsgrænser for betalingsaftaler, men der tages udgangspunkt i borgerens situation, herunder i deres aktuelle sociale forhold.

Det er vigtigt at komme borgerne i møde i forhold til at kunne indgå frivillige ordninger med fx transport i visse fremtidige tilgodehavender.

Borgere, der befinder sig i akutte sociale problemsituationer, gives en rimelig henstand, dvs. opkrævningssagen henlægges i tilfælde, hvor borgeren er afhængig af ydelsen, indstillet på at betale, men i den aktuelle situation ude af stand til at yde betalingen.

- Der pålægges gebyr på 2. rykker efter betalingsfristens overskridelse. Gebyret fastsættes i overensstemmelse med den maksimale lovhjemlede takst.

Oversendelse af krav til inddrivelse

Betalingskrav, hvor borgere efter en skønsmæssig vurdering har betalingsevne, men som viser uvilje til at betale for kommunale ydelser, oversendes efter en rimelig frist til den statslige inddrivelse.

Betalingskrav, hvor borgere i flere omgange har misligholdt ellers rimelige og betalbare betalingsaftaler, oversendes til den statslige inddrivelse.

- Vand og varme vil i fremtiden være den eneste undtagelse i forhold til den almindelige opkrævningsopgave. På vand/varme-området vil det fortsat være Albertslund Kommune, der foretager lukning af vand/varme i tilfælde, hvor betaling misligholdes trods rimelige afdragsordninger. Opkrævning på vand/varme-området vil således fortsat følge gældende retningslinjer.

Service og information

Der ydes borgene en generel information om konsekvenserne af manglende betaling, dvs. information om oversendelse af de kommunale fordringer til den statslige inddrivelse og om de tvangsmidler staten har i sin besiddelse til denne opgave.

I muligt omfang ydes borgerne en generel information om mulighederne for gældsafvikling, uanset om der er tale om privat eller offentlig gæld. Det gøres udtrykkeligt klart, at informationen er generel, og at borgerne selv må tage stilling til anvendelse af de pågældende muligheder.

Opfølgning

Forvaltningen følger med regelmæssige mellemrum udviklingen i de kommunale restancer og dermed i statens indsats i forhold til inddrivelse af de kommunale fordringer og forebyggelse i al almindelighed.

Forvaltningen udarbejder konkrete arbejdsbeskrivelser for kontakt til borgerne i forbindelse med overskridelse af betalingsfrister, informationskampagner, henlæggelse af opfølgning af manglende betalinger mm. Arbejdsbeskrivelserne skal have generel karakter, men skal tillade, at der altid vil kunne tages individuelle skøn.