Gebyrer

Om lovregler, gebyrets størrelse, hvad det dækker og klagemuligheder.


Lovregler for opkrævning af gebyrer

Lov om gebyrer og morarenter vedr. visse ydelser nr. 939 af 27.12.1991

§ 2, stk. 2.: Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der skal betales gebyr til kommunen for erindringsskrivelser vedrørende ikke rettidigt betalte ydelser, der opkræves eller inddrives af kommunen, og som i lovgivningen er tillagt udpantningsret.

Stk. 4.: De i stk. 1-3 nævnte gebyrer kan højst udgøre 250 kr.

§ 2 a. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der skal betales gebyr til kommunen for underretninger om udlægsforretninger vedrørende fordringer, som inddrives af kommunen.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte gebyrer kan højst udgøre 450 kr.

§ 4.: De af denne lov omfattede gebyrer og renter tillægges udpantningsret.

Gebyrets størrelse er fastsat på kommunalbestyrelsens møde den 10. februar 1998.

 

Hvornår beregnes der gebyrer

Der opkræves gebyr for:

  • Rykkerbreve (maks. 250 kr.)
  • Underretninger (udlægsforretninger – 450 kr.

Der opkræves ikke gebyr:

  • Ved indgåelse af betalingsaftaler
  • Alene på grund af for sen betaling

Klageregler og gebyrer

Indsigelser over pålignede gebyrer afgøres af lederen af Borger & Ydelsescentret. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Borger- & Ydelsescentret på tlf. 43 68 68 68.

Lovregler for opkrævning af retsafgifter

Borger- & Ydelsescentret opkræver retsafgifter med hjemmel i Bekendtgørelse af lov om retsafgifter.

§ 16. For udlæg og for arrest på gods svares en grundafgift på 300 kr. Overstiger kravet 3.000 kr., svares yderligere ½ pct. af det overskydende beløb i grundafgift.

Hvornår beregnes der retsafgifter

Der kan opkræves retsafgifter for:

  • Underretninger i forbindelser med krav, som har fortrinsret på ejendommen. (eksempler: ejendomsskat, rottebekæmpelse, byggesagsgebyrer)

Klageregler og retsafgifter

Indsigelser over pålignende retsafgifter skal foretages overfor den kommunale pantefoged eller fogedretten.