Ambitiøse mål

Kommunalbestyrelsen har opstillet disse miljøpolitiske mål


I det grønne regnskab kan du læse, hvordan arbejdet med at opfylde målene skrider frem. 

Indkøb

Vi øger andelen af økologiske fødevarer i kommunens fødevareforbrug til mindst 75 % ved udgangen af 2020.

 

Vi øger andelen af økologisk mad til børn, så mindst 90 % af fødevarerne på børne- og ungeområdet er økologiske inden udgangen af 2020.

Læs mere

Vand

Vi beskytter de boringsnære områder og grundvandsdannende oplande.

 

Vi prioriterer grundvandsbeskyttelsen i kommunens fysiske planlægning og
gennem motivation af grundejerne.

 

Vi nedbringer vandforbruget i kommunen og påviser en reduktion med henblik på at opnå:

- et gennemsnitligt forbrug pr. borger på 100 l./døgn i 2020, svarende til 36,5 m3/år.

 

- at vandforsyningernes ledningstab reduceres til maximalt 5 % i 2020

Læs mere

Trafik

Af kommunens samlede trafik skal cykeltrafikken og den kollektive trafik samlet set være øget med 25 % i 2020 - alternativt skal biltrafikken reduceres med 25 % målt i forhold til 2010.

 

Mål om reduktion af trafikstøj er under udarbejdelse. 

Læs mere

Natur

Vi styrker biodiversiteten og borgernes oplevelse af naturen frem mod 2020.

 

Vi øger tilgængeligheden til, anvendelsen af og kendskabet til vores natur, herunder bynær natur

 

Mindst 20 % af landbrugsarealet inden for kommunegrænsen er økologisk ved udgangen af 2025

Læs mere

Klima

Klimastrategi 2017-2025 med nye målsætninger på klimaområdet er vedtaget oktober 2017.

 

De nye klimamål er:

 

Vi udvikler varmeforsyningen, så den er CO2 neutral inden udgangen af 2025. Vi reducerer CO2 udledningen fra elforbruget med 88% i 2025 i forhold til 2015, svarende til 54.626 tons CO2.

 

Vi udsorterer 65% af metal, papir, pap, træ, plast, glas og mad til genanvendelse i 2025. Det svarer til 7.516 tons CO2.

 

Vi reducerer CO2-udledningen fra al transport i kommunen med 10% svarende til 5.700 tons. Vi reducerer CO2-udledningen
fra lokal transport (uden motorveje) med 15% svarende til 4.500 tons i forhold til 2015.

 

Vi reducerer CO2 udledningen for de kommunale bygninger med 91% i perioden 2015-2025.

 

Vi reducerer CO2 udledningen fra udebelysning med 88% i 2025 i forhold til 2015.

 

Vi reducerer CO2-udledningen fra kommunal transport med 44% i 2025 i forhold til 2015.

 

 

Læs mere

Affald

Vi vil reducere 30% af det forbrændingsegnede affald fra husholdninger i 2018 i forhold til 2010.

 

Vi vil genanvende 25 % af plast og 20% af metal fra husholdninger i 2018 i forhold til potentialet.

Læs mere