Skolers aflæggelse af regnskab

Retningslinjer for aflæggelse af regnskab og revision af tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning.


Disse retningslinjer er gældende for aflæggelse af regnskab af tilskud samt revisionskrav til godkendte foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning og modtager tilskud efter reglerne i folkeoplysningsloven.

Regnskabsaflæggelse
Regnskabet skal dokumentere, at foreningen har anvendt tilskuddene i overensstemmelse med lov om folkeoplysning og de regler, der er fastsat i medfør af loven. Kommunalbestyrelsen kan forlange de oplysninger meddelt, som er nødvendige for en vurdering af, om foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne.

  • Regnskabsåret følger kalenderåret.
  • Senest 31. marts skal foreningen indsende tilskudsregnskab for det afsluttede regnskabsår. Skemaer til regnskabsaflæggelse rekvireres i Kultur & Fritid.
  • Sammen med tilskudsregnskabet fremsender foreningen en årsberetning med beskrivelse af, hvordan det kommunale tilskud er anvendt til foreningens formål.
  • Regnskabet skal underskrives af såvel skoleleder som samtlige medlemmer af bestyrelsen.
  • For godkendte regionalskoler fremsendes regnskab og beretning til forvaltningskommunen.
  • Regnskaber og beretninger forelægges Folkeoplysningsudvalget til godkendelse.
  • For meget udbetalt tilskud eller beløb, der ikke er anvendt i overensstemmelse med loven og de fastsatte regler, tilbagebetales af foreningen eller modregnes i følgende års tilskud.
  • Regnskaber for debatskabende aktiviteter og undervisning aflægges på særligt skema
  • Såfremt tilskudsregnskabet ikke er modtaget inden for den fastsatte frist, kan Kultur & Fritid efter yderligere en påmindelse indstille, at Kommunalbestyrelsen beslutter at standse fortsat tilskudsudbetalinger til foreningen, indtil regnskabet er modtaget.