Tilskud til foreninger

Her er de tilskud samlet, der kun kan søges af godkendte foreninger.


Puljen fordeles efter model vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2014. Tilskuddet kan søges af godkendte foreninger med medlemmer under 25 år

Alle foreninger, der får tilskud fra Albertslund kommune, skal hvert år aflevere foreningens regnskab eller deres tilskudsregnskab, en årsberetning og en erklæring om indhentning af børneattester.

Retningslinier for medlemstilskud pr. 1. juli 2017

Indberet medlemstal 

Erklæring om indhentelse af børneattest

Skabelon til tilskudsregnskab

 

Foreninger skal være godkendt i Albertslund Kommune for at modtage lokaletilskud efter disse regler.

 • Der ydes ikke tilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale.
 • Der ydes tilskud til privatejede haller, lokaler og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til brug for aktiviteter for børn og unge under 25 år. 
 • Der ydes tilskud med 75% af driftsudgifterne til leje af lokaler, haller og lejrpladser. Eventuelle leje- eller fremlejeindtægter fradrages inden beregning af tilskuddet. 
 • Tilskuddet ydes til de angivne driftsudgifter jvf. folkeoplysningsloven (bekendtgørelsen)
 • Der fradrages forholdsmæssigt i tilskuddet for medlemmer, der er over 25 år. Ledere og instruktører tæller ikke med i opgørelsen. Beregningen sker på baggrund af det samlede antal medlemmer, der har deltaget i aktiviteten.
 •  Der ydes kun tilskud for det antal timer, som foreningen har aktiviteter for børn og unge under 25 år i lokalet/lejrplads. Sammen med ansøgningen om lokaletilskud skal foreningen aflevere en opgørelse over det forventede timetal i de lokaler, der søges tilskud til. Foreningen skal årligt kunne dokumentere deres aktivitets-timetal
 • Der kan maksimalt ydes tilskud som beskrevet i bekendtgørelsen §21 stk. 1 og 2. Dette loft gælder ikke for spejderorganisationerne.
 • Der ydes ikke tilskud til driftsudgifterne jvf. bekendtgørelsen §25 stk. 5.
 • Lokaletilskud til privatejede/lejede lokaler udbetales i starten af januar måned for det år, der lige er gået. Tilskuddet udbetales på baggrund af et regnskab for foreningens udgifter til lokaler. Regnskabet skal være Afdelingen for By, Kultur & Fritid i hænde senest den 5. januar.
 • I særlige tilfælde såsom længerevarende lejemål (minimum et år), kan der aftales á conto udbetaling med afdelingen for By, Kultur & Fritid. For at kunne modtage á conto tilskud skal der aflægges regnskab senest den 5. januar for det år, der lige er gået.

Lokaletilskud til foreninger, der tilbyder voksenundervisning

 • Der ydes kun lokaletilskud, hvis der ikke kan anvises et egnet, kommunalt lokale.
 • Der kan højst ydes tilskud med 75% af en drifts- eller lejeudgift indenfor det maksimum, der er fastsat i bekendtgørelsen §18 stk. 1 og 2.

 Ansøg om lokaletilskud

Foreninger i Albertslund, som får medlemstilskud fra kommunen, kan søge om tilskud til uddannelse af ulønnede ledere/trænere.

Man kan få dækket 75% af afgiften til kurset. Der gives kun tilskud til kurser, som holdes i Danmark. Desuden kan man få dækket 50% af udgifterne til (billigste offentlige) transport til og fra kurset.

Til kurser, der holdes lokalt, gives der 100% tilskud dog maksimalt 800 kr. pr. deltager. 

Hver træner/leder kan højst få 5000 kroner i tilskud om året.

Ansøgningen skal være vedlagt dokumentation for udgifterne, kvittering for betalt kursusafgift og dokumentation for transportudgifterne.

Hvis den samlede udgift er på over 15.000 kroner, skal man søge godkendelse på forhånd.

Ansøg om tilskud

 

I forbindelse med budgetforliget for 2018 er der afsat en pulje på 50.000 kr. til at hjælpe ældre medborgere med at dække udgifter ved særligt dyre bevægelsesaktiviteter.

Formålet med puljen er at holde ældre borgeres kontingentudgifter til dyre bevægelsesaktiviteter nede, så alle ældre borgere får mulighed for at deltage.

Vilkårerne for at søge puljen er beskrevet nedenfor:

Puljen kan søges af godkendte folkeoplysende idrætsforeninger.

Der kan søges om tilskud til afvikling af dyre bevægelsesaktiviteter.

Målgruppen skal være ældre medborgere (over 65 år).

Puljen kan søges en gang om året med deadline den 1. oktober.

En forening kan maksimum opnå et årligt tilskud på 15.000 kr.

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, som tildeler midlerne. Forvaltningens indstilling beror på en relativ vurdering af de indkomne ansøgninger.

Ansøgningsskema sendes til jvj@albertslund.dk

 

Ansøgningsskema

Formål
Puljen har til formål at sikre, at alle albertslundere under 18 år har mulighed for at deltage i kommunens idræts- og fritidsliv uanset social baggrund.

Hvem kan søge støtte?
Alle børn i familier, hvor økonomien ikke tillader, at der bliver sat penge af til kontingenter, udstyr, ture mv. i forbindelse med foreningsdeltagelse, er berettiget til at søge om støtte.
Ansøgningen skal dog foregå gennem en godkendt folkeoplysende forening. Som privatperson, skal du derfor tage kontakt til din lokale forening, hvis du ønsker støtte.

Hvad kan du få støtte til?
Støtten kan gives til:
1. hel eller delvis betaling af foreningskontingent
2. Indkøb af beklædning og sportsudstyr til foreningen eller enkeltpersoner
3. Hel eller delvis dækning af transportomkostninger, deltagergebyr mv. i forbindelse med sportsstævner eller sommerlejre mv

Hvordan søger du støtte?
Ansøgning om støtte foregår gennem forening, hvor barnet er eller ønsker at være medlem.
Afdelingen By, Kultur & Fritid vurderer ansøgningen hurtigst muligt og giver svar til foreningen. Hvis ansøgningen bliver godkendt, modtager foreningen støtten direkte fra kommunen.

Få mere information på 43 68 72 80.

Ansøgningsskema