Tilskud til borgerdrevne aktiviteter

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at nedsætte en pulje til aktiviteter drevet af borgerne i Albertslund Kommune. Puljen er etableret som led i at understøtte politikken "Fælles om Albertslund".


Formålet med puljen er at gøre det let og hurtigt for borgere, frivillige, foreninger og organisationer at opnå støtte til at realisere borgerdrevne aktiviteter i Albertslund.

Hvad kan der søges støtte til:

Puljen giver støtte til aktiviteter, der styrker byens fællesskaber, skaber nye lokale samlingssteder og styrker byens sammenhængskraft, på tværs af alder, bydele, kultur og køn. Der kan søges støtte til følgende aktiviteter:

Aktiviteter der samler:

Puljen kan søges til aktiviteter, der kan samle albertslundere. Initiativerne kan være rettet mod forskellige målgrupper. Initiativer kan f.eks. være koncerter, børneaktiviteter, dans, banko og lignende. Der kan samtidig søges midler til materialer f.eks. til fælles madlavning, leg/spil og kreative oplevelser etc.

Møder i naturen og lokale samlingssteder:

Møder i naturen skabes gennem den nære natur, multifunktionelle mødesteder og bevægelsesfaciliteter. Et projekt kan eksempelvis være en kreativ fælleshave, udendørs motion eller trampestier. Der kan også søges midler til byggematerialer og indkøb, der gør lokale samlingssteder mere attraktive, f.eks. til grill, beplantning, kunst og udsmykning, lege- eller træningsfaciliteter, borde og bænke, eller andre faciliterer man kan samles om. Formålet er, at det skal være attraktivt og let at samles i byens rum og i naturen.

De praktiske ting, der gør det muligt at samles

Når der skal laves aktiviteter og arrangementer, der samler byens borgere, kan der være behov for forplejning, leje af lokaler, telte eller pavilloner, oppyntning, tryk af invitationer/information og lignende. Da det skal være let for alle borgere at lave aktiviteter i Albertslund, kan puljen derfor søges til de praktiske ting, der gør det muligt at samles.

Oplysning og inspiration om medborgerskab, demokrati og fællesskaber

Puljen kan søges til oplysning og inspiration til aktive borgere, frivillige, organisationer og boligforeninger, f.eks. i form af tilskud til finansiering og støtte til oplægsholdere, kurser og lignende. Der kan søges støtte til oplysning og inspiration, der vedrører emnerne medborgerskab, frivillighed og sammenhængskraft. Det kan bl.a. handle om, hvordan der kan skabes fællesskaber på tværs af kultur og alder, viden om hvordan man opretter foreninger, igangsætter fællesskaber og sikrer oplysning om demokratisk deltagelse.

Hvem kan søge puljen:

Puljen kan søges af borgere, foreninger, frivillige og organisationer i Albertslund Kommune. Ansøgning om støtte på op til 10.000 kr. behandles af afdelingen for Kultur & Fritid. Sagsbehandlingstid er 5-10 arbejdsdage. Beløb op til 10.000 kr. kan søges løbende frem til 15/12 2019.

Ansøgninger om støtte fra 10.000 kr. og op behandles af Kultur- & Fritidsudvalget. Den forventede sagsbehandlingstid på disse ansøgninger er 2 måneder. Ansøgninger på beløb over 10.000 kr. modtages frem til 1/11 2019