Kulturudvalgets disponible midler

De disponible midler er opdelt i tre indsatsområder, som har hvert deres formål og vurderingskriterier. Der afsættes beløb til hvert indsatsområde.


De tre indsatsområder er Profileringsindsatsen, Kulturarrangementer/Tiltag og Kulturelle Driftsmidler. De tre indsatsområder er beskrevet nærmere under de generelle kriterier for at søge om tilskud.

Generelle kriterier for at søge tilskud fra Kulturudvalgts disponible midler. 

Når du søger tilskud, skal følgende kriterier være opfyldt

- Der skal være et folkeoplysende eller kunstnerisk/kulturelt indhold i aktiviteten/projektet
- Ansøgningsskema skal anvendes
- Tiltaget/arrangementet skal være offentligt tilgængeligt og finde sted i Albertslund
- Tiltaget/arrangementet skal annonceres offentligt – som minimum på et eller flere sociale medier
- Ved ansøgning om tilskud til et tilbagevendende tiltag eller arrangement, skal det hvert år indeholde et eller flere nyskabende elementer
- Ansøger kan kun opnå tilskud én gang årligt til samme eller lignende tiltag/arrangement
- Der skal være en ansvarlig kontaktperson, som forvaltningen kan kontakte ved spørgsmål til ansøgningen. Kontaktpersonen er forpligtet til at vende tilbage til forvaltningen med fyldestgørende oplysninger, inden en aftalt deadline. Finder forvaltningen, at oplysningerne ikke er fyldestgørende eller overskrides aftalte deadline, kan forvaltningen afvise en ansøgning administrativt.

Foreninger som søger tilskud skal vedlægge referat fra seneste generalforsamling, budget for indeværende år og regnskab for seneste år.

 

Når du har fået tilskud

Senest 3 måneder efter tiltaget/arrangementet er afsluttet, skal tilskudsmodtageren indsende en kort evaluering på max. én side, dokumentation for markedsføring samt et regnskab via sin e-Boks - til modtager "Albertslund Kommune" att. kulturkonsulent Anne Kathrine Hviid Bagger.

Du kan ikke søge om tilskud til

- studierejser og ophold
- kataloger, udarbejdelse af app's, hjemmesider og lignende
- indspilning af plader, cd'er, videofilm, 3D-animation og lignende
- undervisnings-, møde- og foredragsvirksomhed
- drifts- og etableringsudgifter (gælder ikke ansøgninger til driftstilskud)
- sociale arrangementer uden kulturelt indhold
- kommercielle aktiviteter eller arrangementer/tiltag som giver overskud, der tilfalder enkeltpersoner eller virksomheder
- allerede igangværende eller afsluttede projekter
- Inventar eller andre fysiske installationer
- Religiøse eller politiske arrangementer

Ansøgningsfrister

10. januar for mødet 24. februar 2020
3.   februar for mødet 24. marts 2020
2.   marts for mødet 28. april 2020
1.   april for mødet 26. maj 2020
25. maj for mødet 25. august 2020
3.   august for mødet 22. september 2020
1.   september for mødet 27. oktober 2020
1.   oktober for mødet 24. november 2020
3.   november for mødet i januar 2021 som ikke er fastlagt endnu.

Ansøgningsskema

Det elektroniske ansøgningsskema udfyldes og sendes i pdf-format. Det må ikke indeholde link til Youtube eller facebook i stedet for en fyldestgørende beskrivelse af arrangementet/projektet. Der kan vedhæftes et detaljeret budget - alternativt skal alle budgetposterne skrives ind i skemaet.
Der skal indsendes regnskab og dokumentation senest 3 måneder efter afsluttet projekt/arrangement.

Ansøgningsskemaet sendes via e-Boks - til modtager "Albertslund Kommune" att. kulturkonsulent Anne Kathrine Hviid Bagger.

 

Ansøgningsskema

Her støttes større tiltag/arrangementer af høj kvalitet. Det er især musikarrangementer af særlig høj kvalitet, litteraturarrangementer, teater og arrangementer i byen og byrummet med det formål at øge kvaliteten i byens kulturudbud. I vurderingen indgår profileringsgraden af byen.

Der støttes særligt initiativer kendetegnet ved kvalitet og faglighed. Det kan være såvel de store og bredt inddragende initiativer, som de smalle og nicheprægede. Der kan max. ansøges om kr. 100.000 til et arrangement/tiltag.

Indsatsen skal sikre, at Albertslunds kultur- og fritidsliv er kendetegnet ved høj kvalitet, som giver byen en stærk profil.

Kulturaktører og eventmagere kan ansøge om tilskud til større begivenheder og events, der finder sted i Albertslund, og som er med til at profilere Albertslund både i og udenfor kommunegrænsen.

Ansøgninger vurderes efter hvorvidt initiativet:

- Er unikt i en national sammenhæng
- Er markant og stærkt profilerende for Albertslund
- Har fokus på høj faglig kvalitet
- Har fokus på midlertidighed og tør eksperimentere
- Er relevant i forhold til kulturpolitikken
- Er relevant i forhold til profileringen af byen

Når du har fået tilskud

Senest 3 måneder efter arrangementet/projektet er afsluttet, skal tilskudsmodtageren indsende en kort evaluering på max en side, dokumentation for markedsføring samt et regnskab til atq@albertslund.dk

Her støttes kulturarrangementer og tiltag, der er mangfoldige og offentlige i Albertslund Kommune.
Puljen kan søges af enkeltpersoner, grupper og foreninger.

Ansøgninger vurderes efter om, hvorvidt initiativet:

- Er relevant for et bredere publikum
- Skiller sig ud fra de øvrige arrangementer, begivenheder og tiltag i byen
- Sikrer et bredt udbud af kulturtilbud i Kommunen
- Involverer borgerne i planlægningen og udførelsen

Når du har fået tilskud

Senest 3 måneder efter arrangementet/projektet er afsluttet, skal tilskudsmodtageren sende en kort evaluering på max en side, dokumentation for markedsføring samt et regnskab til kulturkonsulent Anne Kathrine Hviid Bagger på atq@albertslund.dk

Her støttes drift af kulturel virksomhed, såsom kor, kunstforeninger og lignende. Der skal være et kulturelt indhold i aktiviteterne, og dette indhold skal i løbet af året gøres tilgængeligt for et bredere publikum fx i form af koncerter, udstillinger eller lignende.

Puljen skal fremme, at foreninger kan driftes, udvikles og bidrage til kulturlivet i Albertslund Kommune.

Der kan gives tilskud til foreninger godkendt efter Folkeoplysningsloven.

Ansøgninger vurderes efter, hvorvidt aktiviteten bidrager til:

- at mange borgere har mulighed for at deltage i kulturelle aktiviteter
- et bredt og aktivt kulturliv i Albertslund Kommune
- et bredt samarbejde på tværs af foreninger

Ansøgning

Ansøgningsskema

Ved ansøgning om kulturelle driftsmidler vedlægges udover ansøgningsskema, regnskab fra forgående år, et budget for kommende år samt bestyrelsens seneste årsrapport.

Ansøgningsfrister

En gang om året i august kan der søges om tilskud til drift af kulturel virksomhed. Ansøgningsfristen bliver annonceret i Albertslund Posten.

Ansøgninger forelægges Kultur- og Fritidsudvalget på deres ordinære møde i oktober. Umiddelbart efter ansøgninger er blevet politisk behandlet, får ansøger svar på udvalgets beslutning om eventuel tildeling af tilskud.

Ansøgningen sendes til kffs@albertslund.dk. I emnefeltet anføres "Kulturelle driftsmidler 2020". Husk at påføre mailadresse på foreningens kontaktperson samt at sende alle relevante bilag sammen med ansøgningen.