Haludvidelse på Stadion

Kommunalbestyrelsen har besluttet af udvide Albertslund Stadion med en tredje hal. På budgetaftalen er der afsat ca. 30 mio. kr. til projektet.


Af budgetaftalen fremgår det, at bevægelse og motion har udviklet sig markant siden stadionområdet blev til. For at sikre mulighed for at familier kan dyrke motion sammen, øge det samlede facilitetsud-bud, øge muligheden for at byens seniorer kan bevæge sig og leve sundere længere, skal faciliteter-ne på stadion udvides.

Når udvidelsen af stadionkapaciteten er gennemført forventes Toftekær- og Hyldagerhallerne udfaset af driften.

Kommunalbestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal sikre, at borgere og foreninger bliver involveret i arbejdet med processen omkring etableringen af den tredje hal. Arbejdsgruppen er nedsat under Idrætsrådet.
Første skridt er en brugerinddragelsesproces, som skal danne grundlaget for projekteringen af hallen.
I første omgang er det vigtigt, at få borgernes og foreningernes ønsker frem, hvorefter arbejdsgrup-pen og Kultur- & Fritidsforvaltningen vil arbejde med, at ”tilpasser ønskerne” til de budgetmæssige forudsætninger.

I processen omkring stadionudvidelsen hentes der inspiration i det tidligere Idrætsråds vision for et komplet stadionkomplekset. Se nedenfor. 

Er du interesseret i at bidrage til processen, kan du møde op til borgermøde den 27. september 2018. kl. 18.00 – 20.00 på Albertslund Stadion. Her vil projektets rammer blive præsenteret og det vil herefter være muligt at komme med kommentarer og ønsker. Ønsker du at deltage, skal du tilmelde dig til borgermødet senest den 20. september på jvj@albertslund.dk.

Du er også velkommen til at sende arbejdsgruppen et skriftlig bidrag med ønsker til hallens funktion, indretning og bifunktioner (omklædningsrum, depoter etc.). Bidraget sendes til jvj@albertslund.dk senest den 20. september.

Resultatet af brugerinddragelsen vil blive forelagt Idrætsrådet, Miljø & Byudvalget og Kultur & Fritids-udvalget. Foreningerne og borgerne vil blive præsenteret for resultatet på et møde i januar 2019.

Nedenfor kan ses et eksempel på en hal, som er lagt i det byggefelt lokalplanen for Stadion giver mulighed for, at der kan bygges på.

Med venlig hilsen

Formand for Arbejdsgruppen for borgerinddragelse under Idrætsrådet – Jørn Jensby

Idrætsrådets vision

Eksempel på hal 

Eksempel på hal