Fra SFO til klub

Der er en særlig procedure, når børn går fra SFO til fritidsklub, ligesom klubberne har en særlig ordning, der skal give nye børn en tryg opstart i klubben


Læs klubbernes velkomstpjece her

Rettelse til velkomstpjece


Proceduren ved børns overgang fra SFO til klub er:

Overgangen fra SFO til klub sker den 1. maj det år barnet går i 3. klasse.

Digital opskrivning til klubplads

Fra midt november kan forældre opskrive deres barn til en klubplads med start 1. maj det efterfølgende kalenderår. Opskrivning til klubplads skal ske digitalt på Digital Pladsanvisning enten via www.borger.dk eller via Albertslund Kommunes hjemmeside www.albertslund.dk. Der skal anvendes NEM-ID ved opskrivningen. I den Digitale Pladsanvisning kan forældrene også meddele eventuelle 2. og 3. ønske til klubplads. Der er ikke pladsgaranti til en bestemt klub.

Information om opskrivningen. Information om opskrivningen til klubplads sendes ud via SFO-lederne, som sikrer, at alle forældre til børn i 3. klasse modtager denne (via forældreintra). Informationen på forældreintra med tidsfrister m.v. vil også indeholde denne velkomstpjece samt en vejledning til den digitale opskrivning.

Informations-møder i klubberne

I starten af november måned inviterer klubberne forældre til børn i 3. klasse til informationsmøder og besøgsrunder. Invitationer sendes via SFO-lederne, som sikrer, at alle forældre modtager disse (via forældre-intra). Informationsmøderne afholdes i den enkelte klub.

Tilbud om plads i klub / udmeldelse af SFO

Forældre, der har opskrevet deres barn til en klubplads, kan omkring midten af januar i den Digitale Pladsanvisning se, at deres barn er indskrevet i en klub fra 1. maj. Det vil samtidig fremgå, at barnet er udmeldt af SFO pr. 30. april. Forældrene skal derfor ikke aktivt foretage en udmeldelse fra SFO’en, da dette sker helt automatisk, når barnet er skrevet op til en klubplads i den Digitale Pladsanvisning.

Indmeldelse

Når indmeldelsen til klubben er på plads i Den Digitale Pladsanvisning (og helst inden 1. maj), bedes forældrene (gerne sammen med barnet) henvende sig i klubben for at udfylde en blanket med oplysning om telefonnumre, tilladelser til transport m.v.

Sluseordning

Klubberne har indført en sluseordning, som har til formål, at give dit barn en tryg opstart til og introduktion i det nye klubliv. Sluseordningen kan være forskellig fra klub til klub afhængig af de fysiske rammer, personalemæssige ressourcer og medlemmernes profil, men generelt kan sluseordningen karakteriseres ved:

Slusen består som hovedregel af selvstændige fysiske lokaler, hvor de nye børn har fortrinsret til at opholde sig. De nye børn har naturligvis lov til at færdes overalt på klubbens område, men har mulighed for at trække sig tilbage til slusens mere trygge mil-jø, hvis de får lyst til det.

I slusen er der som hovedregel to voksne kontaktpersoner, som er de nye børns primærpædagoger og yder en særlig omsorg for og opmærksomhed på det enkelte barn. Der kan laves individuelle særaftaler mellem forældre, barn og kon-taktpædagogerne for at sikre at dit barn får en tryg opstart i klubben.

Pædagogikken i slusen er som hovedregel omsorgs- og relationsorienteret. Dette betyder blandt andet, at der gennem dialog og leg sættes fokus på at udvikle den enkeltes selvværd og mulighed for at blive inddraget i en kammeratskabsgruppe. Der arbejdes meget med etik og almindelig opdragelse i at tage ansvar for sig selv og hinanden.

Generelle fakta om at gå i klub

Det er vigtigt at understrege, at det er FRIVILLIGT AT GÅ I KLUB

Der er ingen kontrolleret pasning – børnene kan komme og gå, som de vil. Det vil sige:
Alle aftaler vedrørende "gå-hjem-tider", "småærinder uden for klubbens område", "besøg hos hinanden" osv. skal aftales forældre og børn imellem.

Personalenormeringerne er ikke som i SFO/fritidshjem, så det forventes, at børnene udviser stor selvstændighed og initiativ. F.eks. er det vigtigt, at både børn og forældre aktivt søger oplysning om klubbens aktiviteter og selv holder øje med tilmeldelsesfrister, indbetalinger m.m.

De fleste børn vil være glade for den større frihedsgrad, der er i en klub. Samtidig kan det også skabe utryghed hos enkelte, så det er meget vigtigt, at du som forældre tager kontakt til klubben, hvis du synes, at dit barn har svært ved at administrere den stør-re frihed og/eller føler sig utryg eller ensom.

Specielt vil alle klubber meget gerne orienteres om, hvis dit barn tænker på at melde sig ud af klubben, så klubben i god tid kan finde ud af, hvad der eventuelt kan gøres. Er det klubben der skal ændre noget, eller er det dit barn, der måske skal hjælpes til at finde nogle andre fritidsinteresser eller.....? Du kender selv bedst dit barn, og klubben vil meget gerne hjælpe til med at give dit barn de bedste muligheder for et godt fritidsliv.

I slusen er der individuelt aftalt, kontrolleret fremmøde. Det vil sige, at børnene krydser sig ind og ud og lærer at give besked om stort og småt til kontaktpædagogerne.

I enkelte klubber, hvor der ikke fysisk er plads til at oprette selvstændige lokaler, sørger kontaktpædagogerne for særlige aktiviteter for de nye børn.