Grundejers opgave

Alle andre veje og stier end kategori A og B har grundejeren ansvaret for


Dog varetages dele af grundejerens forpligtigelser i mange af kommunens boligområderne af en grundejerforening eller af et boligselskab og beboerne.

  • Som grundejer har du ansvaret for, at der er sikker adgang til din ejendom for for eksempel postbud, avisbud, renovationsarbejdere og gæster. Der skal også ryddes sne og glatførebekæmpes alle steder omkring ejendommen hvor der færdes mennesker.
  • Grundejerens ansvar og opgaver er forskellige alt efter om ejendommen ligger ud til offentlig vej eller sti eller privat fællesvej.
  • Hvis ejendommen ligger ud til offentlig vej eller sti, har grundejeren pligt til at rydde for sne umiddelbart efter snefald, samt til at gruse eller salte når det er glat, på fortove, stier og andre arealer hvor der færdes fodgængere.
  • Hvis ejendommen ligger ud til privat fællesvej eller fællessti, har grundejeren pligt til at rydde for sne umiddelbart efter snefald samt at gruse eller salte, når det er glat, på hele vej- og stiarealet, herunder kørebane, fortov og stier.
  • For alle grundejere gælder, at der altid skal være ryddet for sne omkring brandhaner.

Når der ryddes sne på de offentlige veje, kan det ikke undgås, at der af og til efterlades en snevold foran indkørsler. Kommunen kan desværre ikke tilbyde at fjerne disse snevolde og beder derfor venligst grundejerne om selv at gøre det.

Opfylder grundejeren ikke sine forpligtelser, kan kommunen lade arbejdet udføre for grundejerens regning.

Grundejeren er ansvarspådragende og erstatningspligtig hvis nogen kommer til skade, som følge af manglende vintervedligeholdelse.