Grundejers opgave

Private grundejere har ansvaret for snerydning og glatførebekæmpelse på alle andre veje og stier end kategori A og B


  • Som grundejer har du ansvaret for at der er sikker adgang til din ejendom, eksempelvis for postbud, avisbud, renovationsarbejdere og gæster. Der skal også ryddes sne og glatførebekæmpes alle de steder omkring ejendommen hvor der færdes mennesker.
  • Hvis din ejendom ligger ud til offentlig vej eller sti, har du pligt til at rydde for sne umiddelbart efter snefald, samt til at gruse eller salte når det er glat. Det gælder på fortove, stier og andre arealer hvor der færdes fodgængere.
  • Hvis din ejendom ligger ud til privat fællesvej eller fællessti, har du pligt til at rydde for sne umiddelbart efter snefald samt at gruse eller salte når det er glat. Det gælder på hele vej- og stiarealet, herunder kørebane, fortov og stier.
  • For alle grundejere gælder, at der altid skal være ryddet for sne omkring brandhaner.
  • Dele af grundejerens forpligtigelser bliver i mange af kommunens boligområder varetaget af en grundejerforening eller af et boligselskab.
  • Opfylder grundejeren ikke sine forpligtelser kan kommunen lade arbejdet udføre for grundejerens regning.
  • Grundejeren er ansvarspådragende og erstatnings pligtig hvis nogen kommer til skade som følge af manglende vintervedligeholdelse.

Når der ryddes sne på de offentlige veje kan det ikke undgås at der af og til efterlades en snevold foran indkørsler. Kommunen kan desværre ikke tilbyde at fjerne disse snevolde og beder derfor venligst grundejerne om selv at gøre det.