Snerydning og glatførebekæmpelse

Se hvordan snerydning og glatførebekæmpelse udføres der hvor du bor og færdes


 Søg på din adresse eller zoom ind i kortet.

Har du spørgsmål og eventuelt klager om snerydning og glatførebekæmpelse, kan du kontakte Materialegården. Dette er mulighederne:

 

Vores "Giv et Praj" App på smartphone er en hurtig mulighed.

 

Skriv til: E-mail: materialegaarden@albertslund.dk

 

Ring til: Telefon: 43 66 04 66. 

 

 

Læs Regulativ for vintervedligeholdelse 

 

Vi sørger for at holde de offentlige veje og stier (herunder kørebaner, cykelstier og fortove samt andre stier, gangbroer, tunneler, parkeringspladser, torve og pladser) farbare i sne og frost.

Vi rydder først sne og bekæmper glat føre på de mest trafikerede veje, stier og befærdede steder (kategori A). Rydning og glatførebekæmpelse i kategori A udføres hovedsagelig om natten, men i princippet efter behov hele døgnet. Bagefter rydder vi de mindre trafikerede veje, stier, boligveje og -stier (kategori B). Rydning og glatførebekæmpelse i kategori B udføres også efter behov, men hovedsagelig i dagtimerne.

Snerydning på og ved skoler, daginstitutioner og andre kommunale bygninger står institutionerne selv for.

 

Salt og glatførebekæmpelse

Salt er et af de billigste og mest effektive midler vi har til at bekæmpe sne og is på veje, stier og fortove. Sammen med det omskiftelige danske vintervejr betyder det, at vi i Danmark langt de fleste steder bruger salt til at glatførebekæmpelse.

I Albertslund Kommune bruger vi ikke saltet ukritisk, og der kommer hele tiden forbedrede metoder så mængden af salt kan nedsættes og påvirkningen af miljøet begrænses. Det kan for eksempel være ved vådsaltning hvor man bruger en saltopløsning, og ved en mere præcis overvågning af luft- og vejtemperatur, så der kun saltes de steder vejret gør det nødvendigt. Andre midler som grus og koncentreret kvælstof (urea) påvirker også miljøet og medfører desuden øgede udgifter til rengøring af veje, stier, brønde og kloakledninger.

Vi er således opmærksomme på både ulemper og fordele når vi bruger salt til at bekæmpe glat føre i Albertslund Kommune.

Dog varetages dele af grundejerens forpligtigelser i mange af kommunens boligområderne af en grundejerforening eller af et boligselskab og beboerne.

  • Som grundejer har du ansvaret for, at der er sikker adgang til din ejendom for for eksempel postbud, avisbud, renovationsarbejdere og gæster. Der skal også ryddes sne og glatførebekæmpes alle steder omkring ejendommen hvor der færdes mennesker.
  • Grundejerens ansvar og opgaver er forskellige alt efter om ejendommen ligger ud til offentlig vej eller sti eller privat fællesvej.
  • Hvis ejendommen ligger ud til offentlig vej eller sti, har grundejeren pligt til at rydde for sne umiddelbart efter snefald, samt til at gruse eller salte når det er glat, på fortove, stier og andre arealer hvor der færdes fodgængere.
  • Hvis ejendommen ligger ud til privat fællesvej eller fællessti, har grundejeren pligt til at rydde for sne umiddelbart efter snefald samt at gruse eller salte, når det er glat, på hele vej- og stiarealet, herunder kørebane, fortov og stier.
  • For alle grundejere gælder, at der altid skal være ryddet for sne omkring brandhaner.

Når der ryddes sne på de offentlige veje, kan det ikke undgås, at der af og til efterlades en snevold foran indkørsler. Kommunen kan desværre ikke tilbyde at fjerne disse snevolde og beder derfor venligst grundejerne om selv at gøre det.

Opfylder grundejeren ikke sine forpligtelser, kan kommunen lade arbejdet udføre for grundejerens regning.

Grundejeren er ansvarspådragende og erstatningspligtig hvis nogen kommer til skade, som følge af manglende vintervedligeholdelse.

19.11.2017:   Klokken 18.00 til 22.00. Saltning, veje, stier og institutioner

20.11.2017:   Klokken 19.00 til 22.30. Saltning, veje, stier og institutioner