Naturpleje

Formålet med vores naturpleje er at bevare og at skabe de bedste betingelser for bestemte naturtyper med stor artsrigdom


Principper for naturpleje

  • Der tages hensyn til plante- og dyrelivet i naturområderne
  • Der anvendes ikke sprøjtemidler eller giftstoffer i det hele taget
  • Der anvendes hjemmehørende arter ved plantning

Naturpleje – eller pleje af naturtyper – foretages på flere forskellige måder afhængig af naturtypen:

Småsøer plejes ved at sørge for lys og luft, så de kan være egnede levesteder for blandt andet frøer.

Enge og græsmarker plejes ved slåning eller afgræsning, så andre plantearter end græs kan trives. Græsset anvendes som hø til dyrefoder på Dyregården Toftegården og på Albertslund Ridecenter.

Våde enge er hegnet ind og plejes ved kreatur- og fåregræsning, så andre plantearter kan trives.

Vandløb plejes ved at plante skyggetræer og lægge sten og gydegrus i vandløbet, så fisk og vandløbsfauna i det hele taget kan trives.

Skovplantninger og busketter kræver tid for at udvikles, og plejen består i at skabe mange forskellige småbiotoper i skoven, ved at lade døde træer og grene være eller ligge i skovbunden, men undgå farlige træer.

Selvsåede træer og buske fjernes så naturtyperne ikke ændres til noget mere artsfattigt. Kæmpe-Bjørneklo bekæmpes med får eller ved opgravning, slåning med le eller på anden måde.

Læs naturplanen del 1  

Læs naturplanen del 2

 

Økologisk landbrug 

Naturplejen langs Vejleå-dalen foretages af det økologiske landbrug Toftegården, eller "Dyregården", et økologisk landbrug på omkrig 50 hektar, belligende i Vridsløselille landsby. Toftegården har i mange år fungeret som besøgslandbrug for kommunens daginstitutioner og skoler og har siden 2006 stået for naturplejen af enge og græsarealer langs St. Vejleå-dalen ved afgræsning med kreaturer, får og geder.Toftegårdens naturpleje gennemføres i et tæt samarbejde med Trafik og Naturteamet.

Læs mere om Toftegården her.